Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 11.05.16

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Møterom 1119 (v/kommunestyresalen), Levanger rådhus
Dato: 11.05.16
Tid: 13:00 - 16:00

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
SaksnrSakUtredning Vedtak 
PS 11/16 Referatsaker utredning vedtak
PS 12/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 13/16 Museene i Levanger - politisk valgte representanter for Levanger kommune utredning vedtak
PS 14/16 Barnehagebruksplan 2016-2019 utredning vedtak
PS 15/16 Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 utredning vedtak
PS 16/16 Innmelding av nye anlegg til anleggsplan for å søke spillemidler 2016/2017 utredning vedtak
PS 17/16 Samarbeidsavtale om et mer demensvennlig samfunn utredning vedtak
PS 18/16 Vidareføring av Levanger kommune sitt medlemskap i Friby-nettverket utredning vedtak
PS 19/16 Samarbeidsutvalg Levanger ungdomsskole og samarbeidsutvalg Skogn helsetun – endringsvalg - sak opprettet i møtet - vedtak
FO 1/16 Spørsmål fra Kari Johanne Kjerkol (AP) – Logopedtjenester i Levanger kommune  tekst behandl.

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 + 2 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Kristin Aas ap medlem ap/sp/krf x  
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf - forfall
Silje Augdal Friberg sp medlem ap/sp/krf - forfall
Hanna Ellisiv Johansen krf medlem ap/sp/krf x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem mdg/sv x  
Atle Busch v medlem v x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h x  
Magne Nydal krf  varamedlem  ap/sp/krf  Knut Holmen 
Laila Merethe Inderberg ap  varamedlem  ap/sp/krf  x Silje Augdal Friberg 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Kari Olafsen Aunet  enhetsleder barnehage  
Hartvik Eliasson fagansvarlig barnehage  
Guri Sivertsen enhetsleder Kultur  
Guri Woll Sigurdsen fagleder Barnevern  
Eli Bjøraas Weiseth enhetsleder enhet Barn og familie  

 
Orienteringer:

  • Barneverntjenesten i Levanger v/fagleder barnevern Guri Woll Sigurdsen - presentasjon PDF
  • Orientering fra politiske representanter i samarbeidsutvalgene utsettes til driftskomiteens møte 8. juni 2016.


Spørsmål:

Khalil Obeed (AP) fremmet forespørsel i møtet – Kostnader i forbindelse med leirskole for 7. klasser

 I Trondheim arrangerer skolen alt rundt leirskole for 7. klasser og det koster ingenting å delta, de leier buss og har et opplegg med elevene over flere dager og ingen foreldre er med. På Levanger må man betale selv og foreldre må stille opp til kjøring, henting (i arbeidstida), vakter fra kl. 16:00 og helt til 09:00 neste dag. En slik ordning vil øke inkludering for de ressurssvake familier (økonomisk, sosialt). Burde ikke dette vært likt? Hva er den økonomiske omfanget? Har vi mulighet for dette til neste skoleår?

Rådmannen besvarte spørsmålet.

Sak opprettet i møtet 19/16 «Samarbeidsutvalg Levanger ungdomsskole og samarbeidsutvalg Skogn helsetun – endringsvalg»

Vedtak: Kristin Aas fritas som medlem i SU Levanger ungdomsskole. Asbjørn Brustad fritas fra SU Skogn helsetun. Kristin Aas velges som SU medlem Skogn helsetun og Asbjørn Brustad som vara. Asbjørn Brustad velges som SU-medlem Levanger ungdomsskole.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 11/16 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.05.2016

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

PS 12/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.05.2016

Forslag i møte:

Godkjenning av protokoll: Khalil Obeed (AP) og Laila Merethe Inderberg (AP) 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Godkjenning av protokoll: Khalil Obeed (AP) og Laila Merethe Inderberg (AP) 
Til toppen av siden

 

 

PS 13/16 Museene i Levanger - politisk valgte representanter for Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.05.2016

Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende forslag:

Levanger kommunes to politisk valgte medlemmer i Museene i Levanger er:

Per Anker Johansen og Laila Merethe Inderberg 

Anne Kathrine Nordhammer Solberg (H) fremmet følgende forslag:

Levanger kommunes to politisk valgte medlemmer i Museene i Levanger er:

Ivar Haarstad og Kjellrun Støp 

Avstemning:

Kjerkols forslag ang valg av Per Anker Johansen, ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer som ble avgitt for Solbergs forslag ang valg av Ivar Haarstad.

Kjerkols forslag ang valg av Laila Merete Inderberg, ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer som ble avgitt for Solbergs forslag ang valg av Kjellrun Støp.

Rådmannens forslag pkt. 2 enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommunes to politisk valgte medlemmer i Museene i Levanger er:


Rådmannen tar initiativ til det første møtet i MiL og legger fram forslag til vedtekter.
Til toppen av siden

 

 

PS 14/16 Barnehagebruksplan 2016-2019

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.05.2016

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Barnehagebruksplanen 2016 -19 sendes ut på høring til kommunale og private barnehager og fagforeninger med en høringsfrist på 3 uker.
Til toppen av siden

 

 

PS 15/16 Tilstandsrapport for grunnskolen 2015

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.05.2016

Forslag i møte:

Kristin Aas (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

SU og arbeidsplasstillitsvalgte skal tas med i evalueringen av skolens tilstand ved fremtidige tilstandsrapporter.

Driftskomiteen ønsker at resultater på de ulike tester/ undersøkelser i fremtidige rapporter sammenlignes med resultater i kommunen fra tidligere år. Eventuelt i tillegg til sammenligningene som gjøres i fremlagte rapport.

Det utarbeides et system som sikrer at lærerne får mulighet til å uttale seg om utviklingsarbeid og satsningsområder ved hver enkelt skole i rapportering til skoleeier. Dette kan gjerne skje i klubbmøter.

Plansystemet ryddes slik at det gjennomgående brukes de samme ord og begreper om de ulike planene i hele plansystemet. Det lages en oversikt som viser planhierarkiet over planene i oppvekst.

Kunnskapsgrunnlaget som ligger på kommunens hjemmesider oppdateres. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

SU og arbeidsplasstillitsvalgte skal tas med i evalueringen av skolens tilstand ved fremtidige tilstandsrapporter.

Driftskomiteen ønsker at resultater på de ulike tester/ undersøkelser i fremtidige rapporter sammenlignes med resultater i kommunen fra tidligere år. Eventuelt i tillegg til sammenligningene som gjøres i fremlagte rapport.

Det utarbeides et system som sikrer at lærerne får mulighet til å uttale seg om utviklingsarbeid og satsningsområder ved hver enkelt skole i rapportering til skoleeier. Dette kan gjerne skje i klubbmøter.

Plansystemet ryddes slik at det gjennomgående brukes de samme ord og begreper om de ulike planene i hele plansystemet. Det lages en oversikt som viser planhierarkiet over planene i oppvekst.

Kunnskapsgrunnlaget som ligger på kommunens hjemmesider oppdateres.
Til toppen av siden

 

  

PS 16/16 Innmelding av nye anlegg til anleggsplan for å søke spillemidler 2016/2017

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.05.2016

Habilitet:

Atle Busch (V) ba om vurdering av sin habilitet. Atle Busch ble av driftskomiteen vurdert habil med 7 mot 3 stemmer.  

Saksordfører:

Asbjørn Brustad, SP

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Justert handlingsprogram anlegg 2015-2018 vedtas.
Til toppen av siden

 

 

PS 17/16 Samarbeidsavtale om et mer demensvennlig samfunn

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.05.2016

Opplyst i møtet:

Uttalelse fra Seniorrådet i Levanger: "Seniorrådet slutter seg til forslaget til vedtak i komiteen."

Saksordfører:

Olaug Julie Aasan, MDG 

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune undertegner samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om et mer demensvennlig samfunn.
Til toppen av siden

 

 

PS 18/16 Vidareføring av Levanger kommune sitt medlemskap i Friby-nettverket

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.05.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Komitéen tek saksutgreiinga til orientering.

Levanger kommune skal halde fram som friby, og tek imot ein ny forfattar når inneverande periode er gått ut.

Fribyforfattaren si busetjing, ev. med familie, skal skje innanfor gjeldande vedtak for busetjing av flyktningar med opphaldsløyve.

Rådmannen set av ressurs til fribykoordinator og ICORN-kontingent innanfor den økonomiske ramma for perioden.
Til toppen av siden

 

 

PS 19/16  Samarbeidsutvalg Levanger ungdomsskole og samarbeidsutvalg Skogn helsetun – endringsvalg (sak opprettet i møtet)

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.05.2016

Forslag i møte:

Kristin Aas fritas som medlem i SU Levanger ungdomsskole. Asbjørn Brustad fritas fra SU Skogn helsetun. Kristin Aas velges som SU medlem Skogn helsetun og Asbjørn Brustad som vara. Asbjørn Brustad velges som SU-medlem Levanger ungdomsskole.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kristin Aas fritas som medlem i SU Levanger ungdomsskole. Asbjørn Brustad fritas fra SU Skogn helsetun. Kristin Aas velges som SU medlem Skogn helsetun og Asbjørn Brustad som vara. Asbjørn Brustad velges som SU-medlem Levanger ungdomsskole.
Til toppen av siden

 

 

FO 1/16 Spørsmål fra Kari Kjerkol (AP) - Logopedtjenester i Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.05.2016

Behandling:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende spørsmål:

Har kommunen planer om å forbedre logopedtjenesten til voksne i Levanger, og i tilfellet hvilke planer har kommunen?

Rådmannen besvarte spørsmålet.

Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 12.05.2016 17:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051