Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 10.04.19 - sak 12/19 - Plan for vedlikehold av kommunale bygg 2020-2030

Håvard Heistad - klikk for personkort
Saksbehandler: Odd Anders Alstad
Arkivref. 2019/1268

   


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 10.04.19 12/19
Formannskapet    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Vedlikeholdsplanen tas til orientering.
  2. Plan for vedlikehold av kommunale bygg 2020-2030 vurderes i arbeidet med kommunedelplan anlegg og infrastruktur og i de årlige budsjett- og økonomiplanprosessene.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Arealoversikt kommunale bygg PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Generelt: Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten til en bygning eller bygningsdel på et fastsatt nivå. Forbedring eller ombygging som hever bygningens standard, defineres ikke som vedlikehold. 

Skillet mellom drift og vedlikehold kan være uklart, men drift omfatter som regel de aktiviteter som må utføres for at bygningen skal fungere som forutsatt i det daglige. Eksempler på driftsoppgaver er renhold, ettersyn tekniske installasjon og kontroll av bygningsdeler. Det er vanlig å skille mellom løpende vedlikehold, periodisk vedlikehold og utskiftning.

Løpende vedlikehold: Løpende vedlikehold eller akutt vedlikehold er arbeider som må utføres for å rette opp uforutsette skader. Skadene kan skyldes, byggefeil, feilaktig utført eller manglende vedlikehold, feil bruk, hærverk e.l.

Periodisk vedlikehold: Periodisk (planlagt/forhåndsbestemt) vedlikehold eller intervallbundne arbeider er aktiviteter som må forventes å være nødvendige for å hindre forfall på grunn av jevn, normal slitasje. Periodisk vedlikehold har preventiv virkning og forebygger skader. Eksempler på periodisk vedlikehold er overflatebehandling.

Utskiftning: Utskiftning av materialer, komponenter eller bygningsdeler med kortere levetid enn bygnings brukstid inngår i vedlikeholdet.

Kilde: Sintef Byggforsk

Vurdering:

Klikk for større figur


Figur 1: Bygningers livssyklus (kilde: Sintef Byggforsk)

Figuren over viser livssyklusen til et bygg. Med periodisk vedlikehold og utskiftning/verdibevarende vedlikehold kan man ta vare på byggene så de følger dagens minimumsstandard. Per i dag har Bygg og eiendom for lite ressurser (både penger og mannskap) til å ta periodisk vedlikehold, slik at byggene forfaller uten vedlikehold og man tar store løft opp til ett visst nivå via investeringsmidler. Per definisjon skal et slikt løft tas over drift- og vedlikeholdsbudsjettet, ikke investeringsbudsjettet (i henhold til kommunal regnskapsstandard er det ikke anledning til å bruke investeringsmidler/låneopptak til å gjennomføre vedlikehold). Kostnadene med å la byggene forfalle og ta store løft er det dokumentert fra flere hold er den mest kostbare løsningen å vedlikeholde bygningsmassen på.

Levanger kommune forvalter i dag ca. 90 000 m2 bygningsmasse med formålsbygg (skoler, barnehager, institusjoner etc.). I tillegg forvaltes det ca. 435 boenheter (leiligheter, omsorgsboliger etc.). tilsvarende et areal på 40 000 m2

Dette tilsvarer at Levanger kommune forvalter eiendeler til ca. 4 milliarder. Bygg og eiendom har per i dag et budsjett på vedlikehold på 10 millioner, noe som tilsvarer 0,25 % av bygningsmassens verdi på løpende vedlikehold.  

Bygg og eiendom har foretatt en kartlegging av tilstanden på bygningsmassen og registrert et etterslep på vedlikeholdet i kommunale bygg på ca. 300 millioner. I tillegg kommer prosjekteringskostnader. Dette er et beløp som er nødvendig for å komme opp på et nivå som er tilsvarende dagens minimumsstandard. Videre forbedring og ombygging til nye krav (bærekraftig standard, se figur 1) er ikke medtatt, da dette er tiltak som skal i investeringsbudsjettet.

Ved å ta igjen vedlikeholdsetterslepet kan man planlegge og utføre periodisk vedlikehold og verdibevarende vedlikehold. Men det medfører at vedlikeholdsbudsjettet må styrkes etter løftet er utført, ellers vil byggene forfalle igjen. I dag bruker Levanger kommune 76 kr/m2 på vedlikehold. I 2013 var det bred faglig enighet om at 100 kr/m2 er et absolutt minimum for å opprettholde standarden på kommunale formålsbygg. Justert for 2019 tilsvarer det ca. 117 kr/m2. Det tilsvarer at det årlige budsjettet på vedlikehold av bygninger må justeres fra 10 millioner til ca. 15,5 millioner.

Ut ifra de byggene som er kartlagt, vil det sammen med kommunalsjefer settes opp en prioritering av de ulike byggene for hvilke som skal tas først. Deretter vil det utføres tilstandsanalyse på de byggene som prioriteres høyest, for så å gjennomføre tiltak ut ifra dette.

Rådmannen tilrår at tilstandskartligging og vurderinger som ligger til grunn for framlagte sak tas med i arbeidet med kommunedelplan anlegg og infrastruktur og i arbeidet med budsjett- og økonomiplan.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 10.04.2019 16:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051