Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 10.02.16 - sak 5/16 - Behovet for dagaktivitetstilbud til demente - en framskriving av behov og dimensjonering

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2016/444
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 10.02.16 5/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret i Levanger tar saken til orientering.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Verbal vedtatt av kommunestyret 16.12.15 (PS79/15) Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019.

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok følgende verbalforslag fremmet av Jostein Trøyte (SV) i sitt møte 16.12.2015: (PS79/15) Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019:

Kommunestyret ber om at det legges fram en oversikt som viser behovet for dagaktivitetstilbud for personer med demens, og om mulig statlig støtte til dette. 

Litt om demens:

I dag har over 70 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet fordobles fram mot 2040. Noen tror demens kun rammer eldre, men også yngre personer kan få sykdommen. Av alle som lever med demens i dag, antar vi at rundt 4 000 er under 65 år.

Demens er en sykdom som rammer hjernen og er ikke en naturlig konsekvens av det å bli gammel. Det finnes flere typer demens og de vanligste typene er Alzheimers sykdom, vaskulær demens, Frontallappdemens. Demens med Lewy-legemer og demens som følge av Parkinsons sykdom. Symptombildene kan variere og dette krever en noe ulik tilnærming og utredning.

Utredning for demens starter hos fastlegen, som har ansvar for utredning og diagnostikk. Det er utarbeidet et diagnoseverktøy som alle fastleger har. For å kunne skille på type demens kreves i tillegg en verifisering ved MR-undersøkelse. I følge nordisk forskning varierer prevalensen for demens (hvor mange som har en sykdom i en befolkning) på følgende måte. (i prosent av befolkningen)

Alder

Kvinner

Menn

Begge kjønn

65 – 69

1,0

0,8

0,9

70 – 74

2,1

2,0

2,1

75 – 79

6,2

6,0

6,1

80 – 84

19,3

13,7

17,6

85 – 89

32,7

28,4

31,7

90 +

40,6

41,2

40,7

 

 

 

 


Dette gir oss et grunnlag for å beregne hvor mange demente det vil kunne være i Levanger kommune. Det er viktig å huske på at demens er en kronisk sykdom som fører til gradvis tap av mental kapasitet, og at sykdommen tradisjonelt har vært forbundet med noe stigmatisering og skam som ofte fører til at det går mange år fra symptomene opptrer til diagnosen stilles og hjelpebehovet blir så stort at pårørende søker hjelp. I kommunedelplanen for helse og omsorg er det tatt inn en framskriving av antallet demente i Levanger fram mot 2040 som viser en dobling i antallet demente de neste 25 årene.

 

 

2015

2020

2025

2030

2035

2040

 

65-69 år

10

10

11

11

12

11

 

70-74 år

17

21

22

24

24

27

 

75-79 år

35

45

56

59

63

66

 

80-84 år

76

80

108

135

145

156

 

85-89 år

84

90

97

134

172

189

 

90 +

51

63

71

77

107

144

 

SUM

273

310

365

440

524

593


I tillegg er det slik at det nå arbeides med å kartlegge og diagnostisere demens på et tidligere stadium. Dette kommer som en naturlig konsekvens av sosiokulturelle og sosioøkonomiske endringer i samfunnet. I et urbanisert samfunn hvor flertallet er yrkesaktive langt inn i alderdommen vil en kognitiv svekkelse hos enkeltindivider skape en etterspørsel etter årsak fra individene selv og deres omgivelser. Dette fører også til en økte etterspørsel etter tiltak i første omgang fra de pårørende og fra de rammede selv.

Kommunens «sørge for ansvar» slår derfor inn på et tidligere tidspunkt og skaper et behov for å tilrettelegge tjenester for ulike grader av kognitiv svikt på et langt tidligere stadium en tidligere. Dette er også grunnen til at det fra myndighetene gjennom stortingsmeldinger pekes på en utfordring for «samfunnets totale omsorgsressurs».

I 2016 er det lagt inn 296 mill. kroner til etablering av dagtilbud for hjemmeboende demente. En etablering av slike dagtilbud blir lovpålagt for kommunene fra 2020. Som så ofte ellers er kriteriene for tilskuddet en utgiftsdekning på 30 % av kostnadene til etablering og drift.

Vurdering:

Levanger kommune har i kommunedelplanen for helse og omsorg beskrevet de strategiske valgene som skal være førende i årene som kommer. Vi har nå startet en omfattende omstrukturering av tjenestene som i løpet av noen få år har som mål å legge til rette for ulike tjenestenivå som skal være fleksibelt nok til å kunne yte tjenester på en slik måte at mennesker sin mestringsevne og iboende ressurser ivaretas og underbygges. Dette må gjøres innenfor rammene av de midler vi disponerer til en hver tid. Derfor er dagaktiviteter, lærings- og mestringstilbud, lavterskel innsats og større samarbeid med frivillige en viktig del av strategien fordi vi tror det er den beste løsningen for alle.

Dette er en kompleks og vanskelig oppgave som nødvendigvis må ta sin tid. Det er ikke vanskelig å bygge nye hus, det er når vi skal fylle husene med kompetanse og utvikle tjenester at jobben begynner. Dette betyr også at vi fortløpende evaluerer initiativ fra lag og foreninger i tillegg til kommunale tilbud. Vi vet at det er et stort potensial for å kunne tilby bedre tjenester også til alle de som ønsker å bo hjemme, enten heimen er en omsorgsbolig eller det er eget hus. Vi er også utfordret gjennom lovverket til å arbeide kunnskapsbasert. Det betyr at vi må fortsette å bygge et faglig rasjonale rundt de valgene vi gjør.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 10.02.2016 17:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051