Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 09.05.18 - sak 17/18 - Drift av kino og nytt bygg for bibliotek og kino

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2018/9140
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 09.05.18 17/18
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommune aksepterer tilbud om kinodrift fra Trondheim kino.
  2. Rådmannen bes om å starte planlegging av nytt bygg på bibliotektomta med nytt bibliotek, nye kinolokaler og eventuelle andre fasiliteter som kan ha synergieffekter samlokalisert med bibliotek/kino og gi god ressursutnyttelse.
  3. De avsatte midlene til kulturell infrastruktur i investeringsbudsjettet/ økonomiplanen prioriteres til byggeprosjekt bibliotek og kino på bibliotektomta. 


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Trondheim kino - relevante oppdrag PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Kinodrift

Etter vedtaket i kommunestyret i desember 2017 ble det laget konkurransegrunnlag for leie og drift av kino og kiosk i Levanger. Fristen for å levere tilbud var 9. mars 2018. Det kom inn ett tilbud. Tilbudet er fra Trondheim kino, og det har vært avholdt forhandlingsmøter mellom kommunen og tilbyder.

Trondheim kino har i 100 år drevet flere kinosenter i Trondheim. De siste tiårene har driften vært konsentrert til kinosentrene Prinsen og Nova. I tillegg driver Trondheim kino, kinoen i Kimen kulturhus i Stjørdal og programmerer også Kulturbadet kino i Sandnessjøen. Kinobesøket i Stjørdal ble tredoblet når de åpnet ny kino med tre saler i Kimen og lå på 80 778 i 2017, som var det andre fulle driftsåret. Trondheim kino sier at dette ikke har skjedd på bekostning av kinobesøket i Trondheim.

Trondheim kino er i dag et aksjeselskap hvor Trondheim kommune eier 100 %. Selskapet har solid erfaring og har vært tidlig ute med moderniseringen av sin kinodrift.

Det er enighet mellom partene om betingelsene for en evt inngåelse av kontrakt om drift av kino og kiosk i Levanger. Forhandlingene er gjennomført med forbehold om vedtak om bygging av nye kinolokaler på bibliotektomta. Levanger kommune stiller lokaler for drift av kino til rådighet, mens kinodriver vil gjøre alle investeringer i inventar og teknisk utstyr til kinodriften. Avtalen innebærer en modell for husleie som består både av en fast leie, og en variabel leie basert på omsetning. En inngåelse av driftsavtale med Trondheim kino vil gi Levanger et moderne kinotilbud som vil være langt bedre enn det vi kan tilby i dag, og samtidig en innsparing på driftsbudsjettet. Leieavtalen vil være på 10 år med opsjon på 5 + 5 år.

Nettoeffekt på kinodrift vil bli ca. 1 million kroner spart pr. år. Detaljene i avtalen er unntatt offentlighet.

Illustrasjon fra NOVA kino i Trondheim - klikk for større bilde

Illustrasjon fra NOVA kino i Trondheim

Bibliotek

Bibliotek er et gratis kulturtilbud som brukes av store deler av befolkningen, og er under stadig utvikling også som debattarena og møteplass i henhold til bibliotekenes lovfestede ansvarsområde. Biblioteket har høyt aktivitetsnivå i dag, men potensiale for enda mer aktiviteter om det legges til rette med større og mer funksjonelle lokaler. Hvis biblioteket skal fortsette å være i eksisterende bygg, må man regne med følgende investeringer:

Rehabilitering av eksisterende bygning: 17 mill.

Tilfredsstille krav til framtidig og funksjonell drift. Tilbygg på 400 m2: 16 mill.  

Kostnadene for rehabilitering er begrunnet i en rapport utarbeidet med hensikt å gjennomføre ENØK-tiltak. Disse ansees som relevante for et forsiktig estimat på behovet for utbedringer på bygget:


Kostnadssted 

Kroner (millioner) 


Kommentar 

Bygningsmessig 

4,5 

Dører, vinduer, fasader, tak 

Sanitær 

0,3 

VV beredere, sanitærutstyr 

Varmeanlegg 

2,0 

Konvertering til vannbåren varme, tek 17 

Belysning 

0,2 

Utskifting til LED, energisparing 

Elektrisk anlegg 

0,5 

Eldre hovedtavler med mer. 

Ventilasjon 

1,5 

Total utskifting, dagens anlegg langt over normal levetid 

Heis 

1,0 

Hvis man skal bruke to etasjer. 

Byggeledelse 

3,6 

Finans, prosjektering, byggelån, adm, prosjektleder 

MVA 

3,4 

 

Sum 

17 

 


Enten man bygger nytt bibliotek eller bygger et tilbygg til eksisterende bygg for å tilfredsstille krav til framtidig bibliotekdrift, vil dette medføre gjennomsnittlige økte årlige drift- og vedlikeholdskostnader på kr. 300 000,- . Kostnadsøkningen er relatert til økning i areal. For biblioteket vil øvrige driftskostnader i nye lokaler ligge på samme nivå som før. 

Biblioteket vil kunne ha nytte av samlokalisering med kino for å bruke saler på dagtid til foredrag, undervisning mm.

Illustrasjon fra Furuset bibliotek og aktivitetshus - klikk for større bilde

Illustrasjon fra Furuset bibliotek og aktivitetshus

Nytt bygg på bibliotektomta

Bygget i alternativ C i mulighetsstudien fra januar 2017 inneholder bibliotek, kino, blackbox og en del andre fasiliteter som kan gi synergieffekter og god ressursutnyttelse ved samlokalisering. Dette kan være Levanger Ungdomshus, Frivilligsentralen og/eller Levanger fotomuseum. Dette vil frigjøre areal i Kirkegt. 11 til samlokalisering av psykisk helse og oppfølging (PHOT) som i dag er lokalisert både i Kirkegt.11 og i 2. etasje i bibliotekbygget.

Bygget i mulighetsstudien er på 3 554 m2 og ble kostnadsberegnet til kr. 134 millioner. Kostnadsberegningen er utarbeidet av Sweco AS. Dette er grunnlaget for investeringsbudsjettet i økonomiplanen.

Investeringsnivået for kino anslås til 28 mill,, og bibliotek 60 mill., tilsammen 88 mill.. I tillegg må det påregnes investeringsmidler til lokaler for andre kulturtjenester fra Kirkegata 11 som kan frigjøre plass for helsetilbud som pr i dag disponerer deler av 2.etg på bibliotekbygget.

Prosjektfasen vil avklare innhold og detaljert romprogram for et evt. nytt bygg.

Vurdering:

Rådmannen vurderer det som viktig å videreutvikle kulturarenaer i Levanger. Betydningen av stedsutvikling øker med endringstempoet i samfunnet. Det blir stadig viktigere å vise utviklingskraft for å framstå som en attraktiv kommune. Kulturdeltakelse og kulturopplevelser har i tillegg til sin egenverdi også en annen effekt ved at den skaper ringvirkninger og bidrar til byliv, bolyst, folkehelse og næringsutvikling. En oppdatert og hensiktsmessig infrastruktur vil fremme det lokale kulturlivet, og bidra til at Levanger kan tilby sine innbyggere og tilreisende et godt kulturtilbud. Moderne og hensiktsmessige lokaler for bibliotek og kino vil bety mye for bolyst og attraktivitet.

Rådmannen ser det som positivt å få inn en profesjonell kinodriver i Levanger. Det er rådmannens vurdering at en avtale med Trondheim kino vil gi et langt bedre kinotilbud, og sannsynligvis gi økt kinointeresse og høyere besøk. Dette er også vurderingen til Trondheim kino og de øvrige private kinoselskapene som mener at det er et sovende kinomarked i Levanger.

Levanger har over 2 000 studenter, og denne gruppen i tillegg til barn og ungdom er de som går aller mest på kino. Som vertskommune for NORD Universitet, mener rådmannen det er viktig å legge til rette for kulturtilbud til studentene. Levanger ungdomsråd sa i sitt innspill til rapporten om kulturarenaer at de ønsker seg et moderne kinotilbud i Levanger. Rådmannen tilrår å vektlegge et så tydelig innspill fra ungdommene.

Rådmannen vurderer det også som positivt at man ved å bygge nye kinolokaler, vil ha saler av ulik størrelse sentralt beliggende i Levanger, som også vil kunne brukes som kurs-/konferansesaler på dagtid.

Rådmannens vurdering er at det vil være positivt for biblioteket å være samlokalisert med kinoen. Selv om biblioteket må ha egne arrangementslokaler, så vil det være en fordel å kunne leie større sal for noen av bibliotekets store arrangement.

Det er også rådmannens vurdering at et godt og moderne kinotilbud, samt nye og hensiktsmessige lokaler for biblioteket, vil medvirke til å utvikle møteplasser for innbyggerne.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 09.05.2018 17:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051