Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 28.08.13 - sak 27/13 - Høring fra Levanger kommune- Kulturskoletilbud - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov

Hilde Henriksen Karlsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Hilde Henriksen Karlsen
Arkivref. 2013/4611
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 28.08.13 27/13

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune tar forslag vedrørende ny § 13-6a i Opplæringsloven og ny § 7-1f i privatskoleloven til etterretning.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kunnskapsdepartementet sendt ut forslag til endringer i lov 17.juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) og forslag til endringer i lov 4.juli 2003 nr 84 om private skoler med rett til statstilskudd (privatskolelova) på høring.

Høringsnotatet og lovforslag er lagt ut på departementets internettside.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I høringsnotatet framlegges forslag til en lovfesting av plikt for kommuner og private skoler til å tilby et kulturskoletilbud i tilknytning til skole/SFO. Tilbudet skal være gratis og frivillig for eleven å delta på.

I kommunale skoler skal kommunen i tilknytning til skole, eller skolefritidsordning ha et kulturskoletilbud for elever på 1.- 4.trinn. Tilbudet skal gis i samarbeid med musikk- og kulturskolen, som er regulert i § 13 - 6. Tilbudet skal være gratis for elevene. Elevene skal ha rett til å delta på kulturskoletilbudet, men det skal være frivillig om de ønsker å delta.

Private skoler har plikt til å ha et gratis kulturskoletilbud i tilknytning til skoledagen. Skolen skal i tilknytning til skoledagen ha et kulturskoletilbud for elever på 1.- 4. trinn. Tilbudet skal være gratis, eleven skal ha rett til å delta, men være frivillig.

Vurdering:

Levanger kommune har hatt en forsøksordning på tilbudet ved Frol skole i to og et halvt år. Erfaring fra Musikk- og kulturskolen her er at til tross for at tilbudet er frivillig, er det viktig at de som melder seg på er der hele kulturskoletimen, og så lenge opplegget varer. Dette for at elevene som deltar skal ha størst mulig utbytte av tilbudet samt at dersom noen går før avtalt tid er over, kan det gå utover resultat for opplegget for øvrige deltakere.

For skoleåret 2013-14 er det på kommunale og private skoler lagt føringer for gjennomføring av tilbudet ved alle skoler i form av en uketime for 1.-4. trinn. Levanger har fått midler til ca. ett årsverk i kommunens rammeoverføring fra staten. Tilbudet i Levanger kommune, vil komme i gang i starten av september. Rådmannen er positiv til dette tiltaket. En uketime for 1. – 4. trinn betyr forholdsvis store grupper for en del av skolene våre. Dette legger visse begrensninger på hvilke aktiviteter som kan tilbys. Alternativet for kommunen hadde vært å tilby kulturskoletimen til bare ett trinn. Det hadde skapt utfordringer med samordning av skyssen.

Tiltaket kan på sikt være rekrutterende til kommunens Musikk- og kulturskole.

Rådmannen tilrår at lovforslaget tas til etterretning. 

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 28.08.2013 16:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051