Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 26.08.15 - sak 29/15 - Temaplan Rus og Psykisk helse (ruspolitisk handlingsplan) - 2016 - 2019

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2010/3240
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 24.06.15 58/15
Driftskomiteen 26.08.15 29/15
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til vedtak i driftskomiteen:

Driftskomiteen bes om å vurdere å gi en uttalelse i saken før kommunestyrebehandling.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.06.2015

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Temaplan Rus og Psykisk helse (ruspolitisk handlingsplan) 2015 – 2019 vedtas.
 2. Fram til det foreligger felles retningslinjer for alkoholpolitikk og ansvarlig alkoholhåndtering i regionen behandler Levanger kommune skjenkesaker i tråd med gjeldende plan og tidligere praksis i enkeltsaker.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling fra formannskapet:

 1. Temaplan Rus og Psykisk helse (ruspolitisk handlingsplan) 2015 – 2019 vedtas.
 2. Fram til det foreligger felles retningslinjer for alkoholpolitikk og ansvarlig alkoholhåndtering i regionen behandler Levanger kommune skjenkesaker i tråd med gjeldende plan og tidligere praksis i enkeltsaker.


Rådmannens forslag til vedtak i driftskomiteen:

Driftskomiteen bes om å vurdere å gi en uttalelse i saken før kommunestyrebehandling. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Temaplan Rus og Psykisk helse - plandokument PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Alle kommuner er pålagt å utarbeide en «alkoholpolitisk handlingsplan» gjennom §1-7 d i alkoholloven. I Levanger er dette kravet løst ved at det utarbeides en ruspolitisk handlingsplan. Gjeldene plan ble vedtatt av kommunestyret 5. mai 2010. I forbindelse med justering av det kommunale planbehovet ble det vedtatt å rullere denne planen i 2015. 

På grunn av omfattende organisasjonsendringer i de enheter som arbeider innenfor fagfeltet har det vært svært krevende å finne ressurser til å arbeide med en ny temaplan som kan gi nødvendig retning for utviklingen av tjenester. I tillegg har det kommet en rekke sentrale føringer på ansvarlig alkoholpolitikk. Dette har tatt tid, så prosessen har derfor også måttet gå uten særlig brukermedvirkning. Det har ikke vært avholdt høringsrunde på planen.

Når det nå foreligger et strategisk planutkast så er det viktig å ta med seg at denne planen er bygd opp med en tanke om en helhetlig tjenesteutvikling hvor Nasjonale føringer, nye samfunnsbehov og forskning er hensyntatt og viser at fagfeltene rus og psykisk helse bør sees sammen. Tidligere Ruspolitisk handlingsplan 2010 – 2013 og Strategi og tiltaksplan for psykisk helse 2009-2012 samles derfor til ett dokument.

Rammene for temaplan rus og psykisk helse er gitt i nasjonale og lokale føringer. De lokale føringene fremgår i kommunens planverk. Nasjonale føringer i form av meldinger, veiledere og rundskriv som finnes lenket i kapittel 7 i plandokumentet. (se vedlegg)

Samhandlingsreformen har også betydning for kommunens arbeid på feltet rus- og psykisk helse, og reformen er derfor sentral i temaplanen. Det samme er kartlegginger gjennom eksempelvis Ungdata, Elevundersøkelsen, Brukerplan, statusrapporter og statistikk fra ulike enheter og avdelinger.

I tillegg er Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Verran sammen med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag med i et nettverk for ansvarlig alkoholhåndtering. Nettverket ledes av Innherred samkommune sin SLT-koordinator. Her skal det utarbeides felles retningslinjer for alkoholhåndtering i nettverkskommunene basert på et felles kunnskapsgrunnlag. Det vil derfor legges opp til at en avventer felles retningslinjer for ansvarlig alkoholhåndtering.

Politivedtektene står sentralt også med hensyn til lokale beslutninger. Lokale bestemmelser om å heve aldergrensen kan slik det er i dag bare gjelde for offentlige fester og ikke generelt for arrangement. Levanger og Verdal har derfor sendt en felles forespørsel om noen endringer i vedtektene. Dette har vært oppe i politirådet i Verdal hvor følgende ønsker om vedtektsendringer ble fremmet:

 • Felles 16-års aldersgrense i kommunene
 • Holdningsskapende møter – fokus foreldre og ungdom
 • Skjenkekontroll – Kompetansen og kunnskapen skal være hos skjenkehaver.
 • Og målet skal være mindre over-skjenking og ansvarlig vertskap


Dette vil bli tatt opp i Levanger politiråd i september. SLT-koordinatoren er leder for dette arbeidet og for nettverket som skal utarbeide felles retningslinjer. 

I Verdal ble det for noen år siden vedtatt å heve aldersgrensen for offentlige fester og arrangementer, hvor det ble servert alkohol, fra 15 til 16 år. Dette vedtaket ble senere endret til bare å gjelde offentlige fester. I planen foreslås samme regelverk for Levanger.

Vurdering:

I forkant av arbeidet med temaplanen ble det gjort en utredning av nye nasjonale føringer og samfunnsbehov. I tillegg ble nye forskningsfunn lagt til grunn i tråd med kravet om å arbeide kunnskapsbasert. Det er også gjort et arbeid med å innrette planens handlingsdel og målbildet i f.h.t. kommunens øvrige plan og styringssystem og omhandler derfor kommunens mål, strategier og tiltak på feltet rus og psykisk helse for innbyggere i aldersgruppen 0-100+ år. Temaplanen skal også følge opp strategiske føringer for samfunnsutviklingen i Planstrategien og i Kommuneplanens samfunnsdel ved prioritering av innsats på områdene rus og psykisk helse, og den inngår i beslutnings-grunnlaget for kommunedelplanene og økonomiplanen.  

Det betyr at det er i økonomiplanen det besluttes hvilke tiltak som skal gjennomføres.

Når det gjelder alkoholpolitikken og ansvarlig alkoholhåndtering så foreslår rådmannen at Levanger kommune avventer utarbeidelse av felles retningslinjer til disse foreligger og at praksis inntil videre blir videreført i tråd med gammel plan og praksis i enkeltsaker: 

Det betyr at følgende fra eksisterende plan fortsatt skal være førende:

Salgs- og skjenkebevillinger

Bevillingspolitikken i Levanger kommune er basert på at alle som fyller kravene til skjenking får bevilling, og at det skal være lett å få og lett å miste. Det ligger ingen begrensninger i antall bevillinger. 

Det er pr. 01.06.2015  24 bedrifter som har skjenkebevilling. 15 bedrifter har salgsbevillinger. Bevillingene gis for inntil 4 år, og fornyes sommeren etter at nytt kommunestyre har tiltrådt, i h.h.t Alkohollovens § 1.6. 

Det er rådmannens stab ved rådgiver som er ansvarlig saksbehandler for saker etter

Alkoholloven. Sosialtjenesten, skattemyndighetene og politiet skal gi uttalelse i forkant av formannskapets behandling av bevillingssøknader. I h.h.t ny forskrift til Alkoholloven, skal bevillingssøknader behandles innen 4 mnd. etter at søknaden er fremmet og all dokumentasjon er innhentet.

Ambulerende skjenkebevillinger: 

Det skilles mellom to ulike typer ambulerende bevillinger. Dette er ambulerende bevilling (1) og ambulerende bevilling gitt for en enkelt anledning (2). Disse søknadene behandles også av rådmannen.

Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger

Kommunen har ansvaret for kontroll med salgs- og skjenkebevillinger jfr. alkohollovens § 1-9. Kontrollen skal særlig omfatte salgs- og skjenketidene, aldersgrensebestemmelsene og at det ikke selges eller skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Bevillingshaverne plikter å følge alkoholloven med tilhørende forskrifter, vilkårene i bevillingen og kommunens retningslinjer for øvrig, og kontrollinstansen skal føre tilsyn med dette. Kommunen skal også føre kontroll med bevillingshavernes internkontrollsystem, jfr. Alkoholforskriftens kap 8. 

I henhold til alkohollovens § 1-7c skal styrer og stedfortreder ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne. Dette kravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve som kommunen er ansvarlig for å avholde for styrer og stedfortredere i virksomheter som har kommunal salgs- eller skjenkebevilling. Prøven skal avholdes innen 2 mnd. etter at kommunen har mottatt melding om at prøve ønskes avlagt.

Kommunen har inngått kontrakt med Nokas AS, om salgskontroll, skjenkekontroll og kunnskapsprøve. Hvert sted skal kontrolleres 3 ganger pr år. Kontroll etter Tobakksskadeloven og Intern-kontroll inngår i avtalen.

Politiet har anledning til å pålegge skjenkebevillingsinnehavere å ha ordensvakter til stede i åpningstiden. Dette gjøres i dag ved enkelte skjenkesteder.

Det er et godt samarbeid mellom skjenkebransjen, kommunen, vaktselskapet og politiet. Det avholdes flere møter årlig med ulike tema, kursing med mer. 

Salgstider alkoholholdig drikk i gruppe 1:

 • Ukens fem første hverdager (mandag-fredag): Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.
 • På dager før søn- og helligdager: Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00, med unntak av dagen før 1. mai og kristi himmelfartsdag da salg kan foregå fram til kl 20:00 i tråd med alkohollovens bestemmelser.
 • Bevillingsinnehaver har ansvaret for at bevillingspliktig alkoholholdig drikk ved salgstidens slutt ikke lenger er tilgjengelig i butikken.


Skjenketider alkoholholdig drikk i Levanger kommune:

 • Kl. 08.00 – 01.00 søndag til torsdag
 • Kl. 08.00 – 02.00 natt til lørdag og søndag


Gebyr for salg og skjenking:  

Det kreves gebyrer for salg og skjenking jfr Alkohollovens kap. 6. Gebyrenes størrelse følger lovens anvisning. Inntektene fra disse gebyrene går til saksbehandling og oppfølging av kontroller.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 26.08.2015 17:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051