Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 24.10.12 - sak 35/12 - Endring av retningslinjer for tildeling av det kommunale kulturstipendet

Alf Birger Haugnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Alf Birger Haugnes
Arkivref. 2011/63 - /F40
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 24.10.12 35/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Gjeldende retningslinjer for tildeling av det kommunale kulturstipendiet beholdes uforandret.
  2. Ved utlysning av stipendiet på kommunens hjemmeside skal det opplyses om at tidligere søknader må gjentas hvis disse skal bli vurdert.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ved tildeling av kulturstipendet for 2011 ble spørsmålet om «gamle» søknader skulle tas med i vurderingen tatt opp. Dette framgår ikke av de gjeldende retningslinjer for tildeling av kulturstipendet.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
På kommunens hjemmeside er kriteriene for tildeling av kulturstipendiet beskrevet slik: Retningslinjer for tildeling:

Formål
Stipendet er ment å være:

  • en oppmuntring til personer fra Levanger kommune som har valgt å utdanne seg innen arbeidsområdet kultur
  • en anerkjennelse av stipendmottakerens innsats for arbeid med kultur.


Stipendet forutsettes brukt til utdannelse/videreutvikling.

Søknad
Stipendet kan søkes av:

  • Tillitskvinne/-mann innen det frivillige organisasjonslivet innen kultur
  • Aktiv utøver eller instruktør med relasjon til arbeid knyttet til kultur (amatør eller profesjonell)


Søknad om stipend skal inneholde opplysninger om søkerens tidligere utdannelse og virksomhet. Søkeren skal også legge fram en plan for bruken av stipendet. De som mottar stipend skal avgi en rapport til Driftskomiteen om bruken av midlene.

Søknadsfristen fastsettes for hvert år av Driftskomiteen.  I god tid før fastsatt søknadsfrist kunngjøres stipendet på høvelig måte.

Tildeling
Stipendet deles ut årlig av Driftskomiteen.

I 2011 ble stipendiet tildelt med bakgrunn i en tidligere søknad. Av retningslinjene for tildeling framgår det ikke om eldre søknader kan komme i betraktning ved tildeling for et nytt år uten at søknaden er gjentatt. Rådmannen er av komiteens leder bedt om at gjeldende vedtekter blir gjennomgått.

Vurdering:
Rådmannen har gjennomgått de gjeldende de gjeldende tildelingsregler regler. Spørsmålet om tildeling av stipendiet ut fra «gamle» søknader, framgår ikke av gjeldende tildelingsregler. Etter rådmannens vurdering burde dette klart ha gått fram av utlysningen hvis dette skulle ha vært gjeldende praksis.

Rådmannen finner det ikke naturlig at «gamle» søknader skal tas opp til ny behandling etter at søknadsfristen har gått ut. Ved utleggelse på vår hjemmeside kan det imidlertid gjøres oppmerksom på at «gamle» søknader kan gjentas. Dette må da gjøres innenfor søknadsfristen.

Spørsmålet om driftskomiteen selv kan foreslå kandidater er reist. Rådmannen vil ikke anbefale en slik adgang med bakgrunn i at dette er et stipend det skal søkes på ut fra visse kriterier og med rapport om bruken av stipendiet, jfr. Retningslinjenes bestemmelser om søknadens innhold. Det vil ikke være naturlig at driftskomiteen påvegne av andre skal «legge fram en plan for bruken av stipendet, og at «De som mottar stipend skal avgi en rapport til Driftskomitéen om bruken av midlene» slik det er beskrevet i retningslinjer for tildeling.
    Til toppen av siden 

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 25.10.2012 09:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051