Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 22.04.15 - sak 16/15 - Levanger Ungdomshus

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2015/2113
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 22.04.15 16/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Rådmannen etablerer en gruppe for planlegging av nye lokaler for Levanger Ungdomshus i 2. etasje i Kirkegt. 11 (murbygget). Gruppen skal ha minst fire ungdomsrepresentanter.
  2. Rådmannen tar arbeidsgruppens øvrige anbefalinger til etterretning.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Driftskomiteens vedtak 14. mai 2014 i sak PS 15/14 Levanger Ungdomshus - status og framtidig arbeid med ungdomslokaler på Levanger og Formannskapets vedtak 21. mai 2014 i sak PS 45/14 Levanger Ungdomshus - status og framtidig arbeid med ungdomslokaler på Levanger 

Vedlegg:

1

SV: Rapport PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Driftskomiteen ba i mai 2014 om en utredning knyttet opp mot egnede lokaler samtidig som virksomheten ble vurdert i et mer samlet og helhetlig oppvekstperspektiv.

Formannskapets vedtak i mai 2014 understreket viktigheten av at Levanger Kommune har et kommunalt fritidstilbud for ungdom, som er rusfritt, politisk og religiøst uavhengig. Formannskapet så dette tilbudet som et klart forebyggende tiltak, men presiserte også at det med bakgrunn i kommunes økonomiske posisjon og pågående omstillingsprogrammer ikke var aktuelt for Levanger kommune å vurdere kjøp av lokaler til dette formålet. Formannskapet ba administrasjonen om å vurdere flytting av Levanger Ungdomshus til eksisterende egne lokaler.

Pga kraftige nedskjæringer i kulturbudsjettet i 2014, fant ikke kulturenheten rom for å fortsette leieavtalen med Gjensidige inntil nye lokaler var på plass. Levanger Ungdomshus har derfor vært uten egne lokaler siden 1.7.2014. Ungdomshuset har likevel hatt aktiviteter, men dette har foregått på ulike arenaer.

Arbeidsgruppen som ble nedsatt av rådmannen leverte sin rapport i november 2014.

Rapporten fra arbeidsgruppen ble presentert for driftskomiteen den 21. januar 2015.

Arbeidsgruppens anbefalinger er beskrevet i 17 punkter i rapportens kapittel 2 og utdypes nærmere i kapittel 5. 

Arbeidsgruppens anbefalinger når det gjelder lokaler for Levanger Ungdomshus, er ut i fra en helhetsvurdering lokaler i murbygget i Kirkegt. 11. Gruppen anser lokalene i 1. etasje der Levanger Museum i dag leier og har sine utstillingslokaler som mest egnet, og lokalene i 2. etasje i samme bygg som nest mest aktuelle. Lokalene i 2. etasje som er pekt på er i dag leid ut til Levanger Museum og til en nærradiostasjon.

Vurdering:

Arbeidsgruppen har gjort et svært godt arbeid, og rapporten de leverte er et nyttig dokument for den videre utviklingen av Levanger Ungdomshus. Rapporten kommer med mange gode anbefalinger for det videre arbeidet både når det gjelder ungdomshusets målgruppe, innhold, beliggenhet, organisering og forankring. Dette er anbefalinger rådmannen vil ta til etterretning og gjøre vurderinger av i det videre arbeidet med ungdomshuset.

Når det gjelder de konkrete forslagene til lokaler som arbeidsgruppen har pekt på som egnet, så var ingen ledige ved årsskiftet. Enhet Bygg og Eiendom ble bedt om å se på muligheter for å endre på leieavtaler med dagens leietakere.  Gjennom samtaler med Levanger Museum har man kommet fram til at det vil være mulig å redusere museet leieareal, men pga den eksisterende faste utstillingen av Harald Renbjør sitt laboratorium i 1. etasje er denne etasjen uaktuell for ungdomshuset. Det er også viktig for Levanger museum å ha gode utstillingslokaler for formidling av sine samlinger, og dette kan det best legges til rette for i 1. etasje. Man har derfor kommet til enighet om at Levanger Museum flytter ut av rommene i 2. etasje og flytter disse arbeidsrommene inn i tilstøtende lokaler de allerede leier i 1. etasje. Det er nødvendig med noe bygningsmessige tilpasninger for å få til denne løsningen. Siden museets lokaler i 1. etasje fra april og ut skoleåret brukes av ungdomsskoleelever, kan ikke disse ombygningene/tilpasningene skje før etter skoleslutt. Det vi i praksis si at det ikke blir mulig å starte arbeidet før i august.

For å lage en helhetlig plan for tilpasning/oppussing av nye lokaler til Levanger ungdomshus bør det nedsettes en arbeidsgruppe hvor både ansatte og ungdommene selv deltar. Dette arbeidet vil først kunne starte etter at Levanger museum har flyttet ut. Hvis alt går som planlagt kan vi derfor anta at ungdomshuset kan inn i halvparten av de tiltenkte lokalene i løpet av høsten 2015.  De andre rommene leies av en nærradiostasjon som har ett års oppsigelse. Denne leieavtalen er oppsagt fra 01.05.2015. Det kan være at disse lokalene derfor ikke blir ledige før våren 2016. Om radioen finner nye lokaler før det, vil ungdomshuset kunne flytte inn også i den delen tidligere.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 12.10.2015 12:16
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051