Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 22.04.15 - sak 12/15 - Tilbud om leksehjelp i kommunale grunnskoler i Levanger - skoleåret 2015-16 - utredning

Hilde Henriksen Karlsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Hilde Henriksen Karlsen
Arkivref. 2015/1265
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 22.04.15 12/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Levanger kommune har mål om å tilby leksehjelp til elever på 4.-7.trinn. Tilbudet fordeles med to timer ukentlig pr. trinn.
 2. Ordningen innføres fra skoleåret 2015-16 for de skoler der dette kan gjennomføres innenfor dagens økonomiske rammer.
 3. Ved skoler der det ikke er mulig å tilby leksehjelp på 4.-7.trinn uten at det medfører ekstra midtskyss, tilbys leksehjelpen på småtrinn som i inneværende skoleår.
 4. Skolene tilpasser tilbudet til skolens øvrige fag- og timefordeling samt skoleskyss.
 5. Erfaringer med tilbudet evalueres i februar 2016.
 6. Rådmannen bes, i forbindelse med budsjett for 2016, om å utrede kostnader knyttet til ekstra midtskyss for de skolene som må ha det for å få etablert leksehjelp til elever på 4. – 7. trinn.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Leksehjelp i kommunale grunnskoler i Levanger gjeldende fra skoleåret 2015-16 PDF

2

Vedlegg til utredning om leksehjelp i kommunale grunnskoler i Levanger - fra skoleåret 2015-16 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Forskriftsendring om leksehjelp gjeldende fra 1.august 2014 åpner for at kommunen kan fordele 8 timer ukentlig fritt på 1.-10. årstrinn. Dette gir kommunene og de private skolene fleksibilitet og handlefrihet til selv å bestemme innretningen av leksehjelpen på bakgrunn av lokale forhold og vurderinger.  

Dagens leksehjelptilbud ble vedtatt i kommunestyret i sak 25/10 den 26.5.10, og ble videreført for inneværende skoleår til tross for forskriftsendringen i 2014. Driftskomiteen vedtok i sak 20/14 den 11.6.14 følgende:

 1. Rådmannen bes om å utrede ulike sider ved å tilby leksehjelp også på mellomtrinn og/eller ungdomstrinn fra skoleåret 2015/16 og legge fram en egen sak om dette for driftskomiteen innen utgangen av 2014.
 2. Utredningen skal vurdere mulige tilbud innenfor dagens økonomiske ramme for kommunens leksehjelpsordning.


Kommunalsjefen utdypet mandatet fra Driftskomiteen gjennom seks punkter:

 1. Gruppen skal gi en definisjon av hva lekse er i Levangers grunnskoler. Innholdet i leksehjelpen gis en vurdering og begrunnes.
 2. Gruppen skal utrede ulike sider ved å tilby leksehjelp på mellomtrinn og/eller ungdomstrinn fra skoleåret 2015/16
 3. De skal vurdere mulige tilbud innenfor dagens økonomiske ramme for kommunens leksehjelpordning. De skal også vurdere kostnader med å ta inn annen kompetanse i tilbudet. Det skal da vurderes hvilken kompetanse leksehjelperne må ha og om det er tilrådelig at skolene selv finansierer den kvalitetsøkningen innenfor egen ramme.
 4. Gruppen skal vurdere og begrunne hvilke trinn som bør få leksehjelp. Gruppen skal videre vurdere og begrunne hvilke trinn som ikke skal få leksehjelp (eks 1.trinn).
 5. Organisering og tidspunkt for leksehjelpen skal gis en vurdering.
 6. Rapport fra gruppen leveres kommunalsjef innen utgangen av februar 2015.


Følgende ble klarlagt i forkant av arbeidet: Hvorvidt det skal eller ikke skal være lekse i skolene i Levanger kommune, er ikke en del av mandatet til arbeidsgruppen. 

Gruppen som har arbeidet med mandatet er hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet, Jens Syver Løvli, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Tove Randi Olsen, rektor Halsan skole, Hilde Føll, rektor Mule skole, Bjørg Boneng og fagansvarlig grunnskole, Hilde H. Karlsen.  

Gruppen har til sammen hatt 4 møter. Gruppen har innhentet informasjon fra skolene for å svare på mandatets seks punkter, samt utarbeidet ulike modeller som skisserer konsekvenser av mulige løsninger. Rapporten som ligger vedlagt, ble levert kommunalsjef oppvekst noe forsinket innen utgangen av mars.

Hovedtrekkene i forslaget fra gruppen er følgende: I Levanger kommune forstår vi at lekser er elevenes egenarbeid med lærestoffet utenom timene som er avsatt i faget. Lekser er primært trening i kjent stoff. Arbeidet i leksehjelpen er av typen overlæring, automatisering, repetisjon, ferdiggjøring, fordypning og forberedelse til senere undervisning. Lekser som blir gitt, skal kunne gjøres av eleven uten for mye hjelp. Fra og med 4. trinn vil elevene få mer lekse enn de var vant til på småtrinn. Med dette som bakgrunn anser gruppen at det bør tilstrebes å gjennomføre leksehjelpen på 4.-7.trinn.

Rapporten ble lagt fram i rektormøtet 8. april. I rektormøtet kom det fram at skoleskyssen for neste skoleår alt er meldt inn til fylkeskommunen og dermed gis det liten fleksibilitet til å gjøre endringer kommende skoleår for de skolene som har mange elever med rett til skoleskyss. For en del skoler ble det informert om at de ikke klarer å organisere det foreslåtte tilbudet uten å sette opp en til to ekstra midtskysser pr uke. Noen påpekte også at forslaget krever at man må tilsette flere assistenter fordi behovet for SFO på 1. – 3. trinn vil øke og dermed behovet for flere voksne. Det vil ta tid å organisere opp et slikt tilbud ved de største skolene. Rektorene ba om at det ble gitt rom for en gradvis overgang til ny ordning og at kostnadene med midtskyss ble utredet.

Vurdering:

Rådmannen har merket seg den faglige anbefalingen fra gruppen, men ser at enkelte skoler har utfordringer med å iverksette tilbudet tatt i betraktning at tilbudet skal gis innenfor dagens økonomiske ramme. Det legges derfor opp til at de skolene som klarer å organisere tilbudet ut fra anbefalt modell alt fra skoleåret 2015-16 gjør det. Det tas en evaluering av tilbudet i februar 2016. De skolene som får utfordring med organisering av tilstrekkelig bemanning og i tillegg økonomiske utfordringer med ekstra midtskyss ved å innføre leksehjelp på 4. – 7. trinn, viderefører tilbudet for 2. – 4- trinn som i inneværende skoleår.

Rådmannen anbefaler at kostnader med ekstra midtskyss for å tilby leksehjelp på 4.-7.trinn ved alle barneskolene utredes i budsjett for 2016.

Rådmannen oppfordrer skolene til å ta opp leksehjelpordningen i skolenes samarbeidsutvalg for å få dialog med heimene om kvaliteten og innholdet på tilbudet på de trinn det tilbys leksehjelp.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 16.04.2015 10:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051