Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 18.04.12 - sak 15/12 - Høring-NOU 2012:1: Til barnas beste - ny lovgivning for barnehagene

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2012/1373 - /A10
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 14.08.12 15/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Barnehageutvalgets innstilling støttes med følgende merknader:

Barnas rettigheter styrkes
Levanger kommune foreslår at barn regnes som 3åringer fra høsten de fyller 3år (nytt barnehageår).

Kommunen som barnehagemyndighet
Det må lovfestes at kommunen skal ha barnefaglig kompetanse, da dette blir i tråd med tilsvarende bestemmelse for skolesektoren.

Barnehageeiers ansvar
Levanger kommune ønsker ikke at eieres rett til å fastsette opptakskrets og opptakskriterier videreføres. Da det i dag er samordnet opptak for alle barnehager i kommunen, finner vi det naturlig at en har en felles opptakskrets og opptakskriterier. Dette er mer samstemt med krav om likeverdig behandling.

Spesialpedagogisk hjelp
Overføringen av opplæringslovens § 5-7 til barnehageloven må gjøres uten at rettighetene til barnet/foreldrene svekkes i forhold til gjeldene rett. Viktig at saksbehandlingsbestemmelsene i opplæringsloven overføres og tilpasses de nye reglene i barnehageloven.

Foreldrebetaling: Siden maks pris er innført vil det være naturlig at rett til friplass opphører. Sosial utjamning bør dekkes opp på andre måter for eksempel reguleres av støtte/trygdeordninger fra NAV.
Skyss: Levanger kommune mener at forslaget bør konkretiseres. En del førskolebarn har i dag tiltak som basseng, fysioterapi etc. Slike tiltak bør sees som en del av behandlingstiltaket førskolebarn får, og må derfor betraktes som pasientreiser som dekkes på medisinsk grunnlag og slik ikke være en rettighet om skyss dekt etter barnehageloven.
Det bør konkretiseres hvilket skjønn som kan utøves ved vurdering av rett til skyss der foreldre selv har valgt en barnehage som ligger langt fra heimen og som ikke er anbefalt av kommunen.
Individuell tiltaksplan: Ideen om tiltaksplan støttes. For å sikre kvalitet og progresjon i arbeidet, må tiltaksplan etterfølges av halvårsevalueringer av tiltaksplanen.

Barn med særlige behov
Forslag om å lovfeste kommunens plikt til å ha en tilskuddsordning for tiltak som ikke dekkes av retten til spesialpedagogisk hjelp (lovfesting av tidligere ordning) krever en tydeliggjøring av hva man legger i ”yte det nødvendige av egne ressurser” og ”uforholdsmessig byrde” og hva man legger i et likeverdig barnehagetilbud. Foreldrene står i dag fritt til valg av barnehage. I en kommune er det store variasjoner i barnehagene mht. kvalitet og muligheter/evner til tilrettelegging av tiltak for barn med særskilte behov. Barnehagenes meldte behov for tilskudd til tiltak for barn med særskilte behov er mangedobbelt det kommunen fikk i øremerket statstilskudd fram til 2011. Det vil være et skjønnsspørsmål hva som blir et godt nok tilbud. En lovfesting krever derfor en konkretisering av grunnlag for skjønnet.
Levanger kommune støtter flertallsinnstillingen i utvalget
I forhold som utvalget er delt, støtter Levanger kommune innstillingen til flertallet i utvalget. Dette gjelder ny bestemmelse om grunnbemanning, samordning av styrerressursen mellom flere barnehager, lovfesting av krav om ressurs som pedagogisk leder, førskolelærer og barne- og ungdomsarbeider.

Økonomi
Det forutsettes at økonomiske konsekvenser som følge av lovendringer kompenseres fullt ut.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Levanger kommune er høringsinstans.

Vedlegg:

 1. Høringsuttalelse fra Barnehagene i Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Et utvalg har sett på revidering av dagens barnehagelov med forskrifter. Utvalget ble ledet av Øie. Mandatet til gruppen var å foreta en gjennomgang av barnehageloven med forskrifter for å se om styringsverktøyet er godt nok tilpasset dagens og framtidens barnehagesektor. Formålet med arbeidet har vært å sikre at regjeringens politikk blir gjennomført på barnehageområdet slik at en oppnår et likeverdig tjenestetilbud med høy kvalitet i alle barnehager, samtidig som det lokale handlingsrommet og hensynet til effektiv ressursbruk ivaretas. NOU 2012:1 ble sendt på høring 6.2.12 med høringsfrist 4.5.12.

Det har vært en formidabel utbygging på landsbasis. Dekningsgraden 1-5år var i 1995 på 50 % i 2011 var den 90 %. Det har nå i lengre vært fokus på utbygging/full barnehagedekning. Når målet nå er nådd i de fleste kommuner er det viktig å fokusere mer på kvalitet.

Utvalget har sagt at kjennetegn på gode barnehager er: Stabilt personalet som har kunnskap om barns behov og utvikling i alderen 0-6år, barndommens egenverdi, barnehagens samfunnsmandat, lek, omsorg, læring og danning og samarbeid om barnas beste. Videre at en har stabile barnegrupper som ikke er for store. Fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og allsidig utvikling, og ikke minst et godt og nært samarbeid med barnas foreldre.

Barnas rettigheter styrkes

 • Ny bestemmelse: § 5 Ved anvendelse av bestemmelsene i denne lov skal det legges avgjørende vekt på barnets beste
 • Nye bestemmelser om barns rett til et godt fysisk og psykososialt miljø
 • Ny bestemmelse om barns rett til å tilhøre en barnegruppe og om barnegruppenes størrelse
 • Bestemmelser som skal sikre en trygg og pedagogisk forsvarlig barnehagehverdag
 • Avklaring av når barna skal regnes som over eller under tre år


Foreldres rettigheter styrkes

 • Foreldre/foresatte skal varsles dersom barnehagen blir klar over sider ved barnehagemiljøet som kan ha negativ virkning for barnas helse og sikkerhet.
 • Det innføres en klageordning i tilfeller hvor det foreligger mangler ved barnehagens miljø.
 • Foreldres/foresattes ønsker skal tillegges særlig vekt ved opptaket til barnehage og ved eventuelt senere ønske om bytte av barnehage.


Kommunen som barnehagemyndighet
Kommunen har et overordnet ansvar for å sikre at barna i kommunen får et godt barnehagetilbud. Kommunens dobbeltrolle som eier og myndighet er en utfordring Utfordringer knyttet til kommunens dobbeltrolle er sannsynligvis forsterket etter overgang til rammefinansiering. Barnehagelovens tydelige oppdeling av myndighetsoppgaver og eieroppgaver foreslås videreført.

 • Lovfestet krav om forsvarlig system knyttet til kommunens myndighetsutøvelse
 • Ved godkjenning kan kommunen legge vekt på barnehageeiers egnethet
 • Lovfestet krav om at kommunen skal sørge for å ha tilgang til barnehagefaglig kompetanse
 • Utarbeide rutiner for samarbeid og kunnskapsutveksling mellom barnehage, barnevern, helsestasjon, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og andre instanser som er relevante for å bidra til barnehagens forebyggende og helsefremmende funksjon.


Tilsyn

 • Det foreslås at kommunen fortsetter å ha ansvaret for tilsyn med den enkelte barnehage, men krav til organisering og legitimitet.
 • Fylkesmannen som har ansvar for tilsyn med kommunen, gis også adgang til å føre tilsyn med enkeltbarnehager.
 • Det er behov for et virkemiddel mellom pålegg og stenging. Det foreslås at tilsynsorganet skal kunne vedta reduksjon i foreldrebetaling.
 • Lovfestet plikt til å offentliggjøre tilsynsrapporter.
 • Et mindretall i utvalget ønsker et eget statlig tilsyn.


Barnehageeiers ansvar

 • Lovfeste eiers ansvar for at barnehagen har riktig og nødvendig kompetanse.
 • Lovfeste krav om forsvarlig system i den enkelte barnehage.
 • Lovfeste krav om at barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal inne og ute skal fremgå av vedtektene.
 • Utvalget er delt i synet på kommunens styringsbehov av den enkelte barnehages opptakskrets. Flertallet foreslår at eiers rett til å fastsette opptakskrets og opptakskriterier videreføres. Mindretallet ønsker å innskrenke denne retten.
 • Et flertall i utvalget ønsker å fjerne retten til å gå utover makspris.


Kvalitetssikrende bestemmelser
Av tilgjengelig forskning om kvalitet i barnehager skiller noen faktorer seg ut som særlig betydningsfulle:

 • Antall barn per voksen (bemanningstetthet)
 • Antall barn per pedagog (pedagogtetthet)
 • Personalets kompetanse
 • Barnegruppens størrelse og sammensetning
 • Barnehagens lokaler og uteområder (fysiske rammer)

Utvalget har kommet til at disse faktorer bør være nasjonalt regulert for å sikre likeverdighet og høy kvalitet i barnehagene.

Ny bestemmelse om grunnbemanning
Utvalget mener det er behov for å regulere grunnbemanningen.

 • Flertallet foreslår lovfestet bemanningskrav 1:3 når barna er under tre år og 1:6 når barna er over tre år
 • Mindretallet foreslår bemanningskrav på henholdsvis 1:2 og 1:5


Styrer

 • Fortsatt hovedregel at hver barnehage skal ha en styrer
 • Utdanningskravet videreføres
 • Utvalget er delt i et flertall og et mindretall når det gjelder eiers grad av frihet til å samordne styrerressursen mellom flere barnehager.
 • Flertallet mener at det kan være tilfeller hvor samordning kan være formålstjenlig.
 • Når det gjelder unntaksadgang fra et generelt krav om styrer i den enkelte barnehage, vil utvalgets flertall bemerke at geografisk avstand ikke bør være større enn at styrer kan ha daglig oppfølging av den enkelte geografiske enhet.
 • En daglig oppfølging mener flertallet må forstås som fysisk tilstedeværelse, fortrinnsvis alle dager i uken. Det må være en forutsetning at eventuell samordning ikke skal føre til reduksjon av styrerressursen for den enkelte barnehage.


Pedagogisk leder og førskolelærer

 • Flertallet foreslår at det over tid (fra 2020) innføres lovfestet krav om en førskolelærer per 6 barn under tre år og per 12 barn over tre år.
 • Mindretallet foreslår lovfestet krav om at den pedagogiske bemanningen skal utgjøre 40 prosent av grunnbemanningen.


Barne- og ungdomsarbeidere

 • Flertallet foreslår lovfestet krav om 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere innen 2020.
 • Mindretallet støtter ikke forslaget.
 • Utvalget mener det er positivt at barnehager har pedagoger med ulike pedagogutdanninger såfremt førskolelærere utgjør stammen i pedagoggruppen.


Dispensasjoner

 • Bestemmelsen om dispensasjon fra norm om pedagogisk bemanning foreslås fjernet.
 • Adgangen til å innvilge varig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder foreslås fjernet.
 • Fortsatt adgang til å innvilge midlertidig dispensasjon fra kravet om pedagogisk utdanning for styrer og pedagogisk leder.


Barnegruppene

 • Store variasjoner i barnegruppestørrelse gir grunn til en viss bekymring.
 • Utvalget foreslår en skjønnsmessig bestemmelse som gir barn rett til å tilhøre en barnegruppe.
 • Skillet mellom barn over og under tre år foreslås opprettholdt, både når det gjelder bemanningskrav og arealkrav.
 • Foreslår at barn kan regnes som treåringer fra halvåret de fyller tre år.
 • Informasjon om gruppestørrelser bør inngå i et fremtidig nasjonalt kvalitetsvurderingssystem.


Barnehagens areal inne og ute

 • Betydningen av at barnehagens fysiske miljø tilrettelegges for alle barn fremheves.
 • Areal inne og ute er vesentlige mål på strukturkvalitet.
 • Arealkrav vil forenkle kommunens arbeid og sikre likebehandling av kommunale og private barnehager.
 • Forslag om en ny, skjønnsmessig bestemmelse: Barnehagen skal ha et trygt og pedagogisk forsvarlig areal inne og ute.


Politiattest

 • Krav om politiattest foreslås endret som følge av politiregisterloven § 39.
 • I dag er det krav om at den som jobber i barnehage skal legge fram politiattest som viser om den ansatte er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle lovbrudd.
 • Utvalget foreslår at politiattesten også må omfatte andre alvorlige lovbrudd som volds-, rans- og narkotikalovbrudd.


Familiebarnehager

 • Innskjerping av kravet om pedagogisk veiledning: Fra en veileder per 30 barn til maksimalt 12 barn under tre år/20 barn over tre år.
 • Fjerne adgang til å godkjenne ubebodde lokaler.
 • Fjerne adgang til å godkjenne doble grupper.
 • Fjerne adgang til dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk veileder.
 • Gi kommunen ansvar for å sørge for pedagogisk veiledning dersom familiebarnehager ikke får ansatt veileder.


Spesialpedagogisk hjelp

 • Overføring av opplæringslova § 5-7.
 • Overføring av saksbehandlingsregler i opplæringslova kap. 5.
 • Kommunens ansvar for å fatte enkeltvedtak samt at det skal utarbeides sakkyndig vurdering.
 • Saksbehandlingsfrist 3 måneder, vurdere behov for midlertidig vedtak (nytt).
 • Barnehagens miljø bør kunne inngå i sakkyndiges vurdering (nytt).
 • Regler om foreldrenes samtykke og prinsippet om at det skal legges stor vekt på foreldrenes syn.
 • Fratrekk i foreldrebetalingen og gratis skyss.
 • Rett til tegnspråkopplæring.
 • Dagens krav om halvårsrapport erstattes med krav om individuell tiltaksplan.
 • Lovfeste at vedtak om spesialpedagogisk hjelp følger barnet ved flytting til ny kommune inntil nytt vedtak foreligger (nytt).


Barn med særlige behov

 • Bestemmelse som gir kommunen plikt til å ha en tilskuddsordning for tiltak som ikke dekkes av retten til spesialpedagogisk hjelp (lovfesting av tidligere ordning).
 • Innføre plikt for PP- tjenesten til å hjelpe barnehagene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling, jf. tilsvarende ansvar i forhold til skolen (nytt).
 • Innføre plikt for barnehagene til å delta i samarbeid om individuell plan (IP).


Utdanning til arbeid i barnehage

 • Styrke førskolelærerutdanningen generelt og om de yngste barna spesielt.
 • Opprette arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning for assistenter i samiske barnehager.
 • Fortsatt behov for statlige virkemidler som er målrettet og øremerket, for eksempel PUB-studier.
 • Utvalget er tilfreds med at det er opprettet videreutdanning for styrere.
 • Det bør legges til rette for at førskolelærere kan ta utdanning på master- og doktorgradsnivå.
 • Utvalget ber departementet vurdere den fremtidige utformingen av Barne- og ungdomsarbeiderutdanningen.
 • Det må sikres at realkompetanse vurderes likt i alle fylker.


Kompetansetiltak

 • Alle som arbeider med barn i barnehage bør ha kunnskap om barn, barndom og barnehagens samfunnsmandat.
 • Bestemmelse om eiers ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i virksomheten samt krav om et forpliktende system som gir personalet i barnehagen mulighet til å utvikle og vedlikeholde faglig og pedagogisk kunnskap.
 • Statlige myndigheter bør ta initiativ til en langsiktig etter- og videreutdanningsstrategi som forplikter aktører på ulike nivå i sektoren.


Forskning

 • Forskning er vesentlig som grunnlag for kvalitetsutvikling, utdanning og politikkutvikling.
 • Behov for fortsatt innsats for å bygge opp robuste forskningsmiljøer og styrke forskningsfeltet, jf. barnehagens betydning og brede samfunnsmandat.
 • Behov for mer kunnskap om de yngste, herunder strukturelle forhold og prosessuelle faktorer som påvirker barns trivsel, lek og læring.
 • Nasjonale myndigheter bør påta seg ansvar for å formidle viktige forskningsfunn til sektoren.
 • Langsiktig satsing på praksisrettet forskning anbefales.
 • Anbefaler at det opprettes et eget program for barnehageforskning i regi av NFR.
 • Anbefaler at departementet vurderer om det er behov for et senter for barnehageforskning.


Økonomiske og administrative konsekvenser

 • Utvalgets flertall foreslår tiltak som samlet sett vil koste 2,6 mrd. kroner.
 • En generell bemanningsnorm på 1:3 og 1:6 og et pedagogkrav på 1:6 og 1:12 er beregnet å koste 1,4 mrd. kroner. Dette vil kreve 8 000 flere pedagoger.
 • Krav om at fagarbeidere skal utgjøre 25 pst. av grunnbemanningen er anslått å koste 330 mill. kroner.
 • Styrkede krav til bemanning og pedagogisk veiledning i familiebarnehager medfører 230 mill. kroner i økte kostnader.
 • Utvalget foreslår 640 mill. kroner til et system for etter- og videreutdanning.


Vurdering:
Rådmannen har sett på de ulike forslagene og har lagt vurderingen i sin helhet som forslag til vedtak.
    Til toppen av siden 

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 18.04.2012 18:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051