Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 18.01.12 - sak 4/12 - Høringsforslag vedrørende regulering av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2011/8715 - /A10
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 18.01.12 4/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Høringsnotat om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke–kommunale barnehager støttes i all hovedsak.

Levanger kommune har følgende kommentarer:
Det kan bli en utfordring for kommunen som tilsynsmyndighet og forholde seg til skjønnsbaserte begrep/formuleringer som i §14a hvor en bruker begrepet rimelig årsresultat og §14c hvor en bruker begrepet  vesentlig lavere personalkostnad. Det hadde vært ønskelig at en heller tallfester en standard i form av en prosentsats.
Der det er naturlig bør de private barnehagene underlegges samme regelverk som på privatskoleområdet.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Forslag om nye lovbestemmelser og forskrifter i lov om barnehager med forskrifter.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
For å sikre at likeverdig finansiering fører til likeverdig høy kvalitet i barnehagene, foreslår departementet bestemmelser som skal sikre at offentlig tilskudd og foreldrebetalingen i ikke-kommunale barnehager kommer barna i barnehagene til gode. Fra 2011 har kommunene overtatt finansieringsansvaret for barnehagene. Samtidig skal tilskuddene til ikke-kommunale barnehager trappes opp de nærmeste årene slik at de oppnår samme grad av offentlig finansiering som kommunale barnehager. Det er viktig at finansieringsansvaret følges opp med et regelverk som i større grad gir kommunen muligheter til å inndra offentlige tilskudd og foreldrebetaling dersom midlene ikke brukes til formålet. Samtidig er det vektlagt at ikke-kommunale barnehager fortsatt får gode rammevilkår for å drifte gode barnehager.

Hovedinnhold i forslaget
1.
En ny lovbestemmelse  §14a barnehageloven fastslår at ”offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Dette hindrer ikke at barnehagen kan ha et rimelig årsresultat.”

Kommentar:
Barnehageloven inneholder ikke i dag  noen bestemmelser som på en klar og utvedtydig måte sikrer at offentlige tilskudd og foreldrebetaling blir brukt til formålet. Det er derfor bra at dette blir presisert. Bestemmelsen om at barnehagen kan ha et rimelig årsresultat synes vi blir for diffust.
Det er ønskelig at dette heller kan tallfestes med en prosensats.

2.
Barnehager kan beholde overskudd hvis:
a. Barnehagen kan dokumentere at offentlige tilskudd og foreldrebetaling benyttes i tråd med formålet. Midlene skal dekke bare kostnader direkte relatert til drift av barnehagene. Regnskapene skal revisorattesteres.

b. Alle kjøp av varer og tjenester fra bekjente har priser som ikke er høyere enn tilsvarende kjøp fra fremmede (dvs. markedspris).

c. Personalkostnader per heltidsplass ikke er vesentlig lavere enn det kommunen har i sine barnehager.

Kommentar:
Når en bruker begrepet vesentlig blir det opp til kommunene lokalt å definere hva som er vesentlig i denne sammenheng.
Det kunne vært ønskelig om dette var mer presisert mer i lovbestemmelsen, da det er en reell fare for at bruk av denne type begreper åpner opp for ulik tolkning fra kommune til kommune. Dette er ikke heldig. En bedre innretning på disse forholdene vil være om man tallfester en standard i form av en prosentsats.

3.
Unntak fra revisorattestasjon: Barnehageeiere som sammen med nærstående kontrollerer ordinære barnehager med til sammen færre enn 20 barn eller familiebarnehager med til sammen færre enn 10 barn eller én åpen barnehage, kan i stedet for revisor velge en uavhengig regnskapskyndig til å attestere regnskapet.

4.
En ny lovbestemmelse §16a som gir kommunen flere reaksjonsmidler ved brudd på dette regelverket. Kommunen kan både holde tilbake tilskudd, redusere neste års tilskudd og kreve penger tilbakebetalt.

5.
En ny økonomiforskrift (hjemlet i §14a fjerde ledd )for ikke-kommunale barnehager. Forskriften innebærer en nærmere presisering av de foreslåtte lovbestemmelsene.

Kommentar for øvrig:
Når de private barnehagene og skolene begge sorterer  under  kunnskapsdepartementet bør en i størst mulig grad ha samme lovverk i forhold til offentlige tilskudd. Vi foreslår derfor at de private barnehagene i all hovedsak følger privatskoleloven.

Høringsfrist på høringsnotatet er satt til 01.februar 2012. Etter planen skal Lovendringene skal etter planen gjelde for tilskudd og foreldrebetaling til private barnehager fra og med 2013.

Vurdering:
Det er viktig at finansieringssystemet i barnehagesektoren blir innrettet slik at det ikke stimulerer til å spekulere i barn og unges oppvekstvilkår.

Foreldre og staten og kommunen som barnehagemyndighet må ha tillit til at midlene blir brukt til formålet. Mange private barnehageeiere har opplevd å få kritiske kommentarer fordi mange har mistenkt eierne for å ta ut urimelig utbytte av barnehagedriften. Media har flere ganger avslørt at enkelteiere tar ut store verdier fra barnehagene. Dette har dessverre gått ut over tilliten til alle private barnehageeiere, også de som ikke tar ut urimelig utbytte.

Vi har ingen erfaringer her i Levanger om at private barnehageeiere har begunstiget seg økonomisk ut over bestemmelsene økonomisk likeverdig behandling.
Vi synes likevel at de nye lovparagrafene samt reviderte forskriftene stiller rimelige vilkår som burde være fullt ut akseptabel både for eiere og kommunen som barnehagemyndighet.

I Levanger har vi innført fullt ut offentlig finansiering i ikke kommunale barnehager på linje med de kommunale barnehagene.
Det er derfor viktig at en med utgangspunkt i likeverdig behandling kan ha samme muligheter for kontroll og innsyn i de private barnehagenes regnskap som i de kommunale. Det er riktig og viktig at de private barnehagene er underlagt de samme regler og rammer som de kommunale barnehagene.
    Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 18.01.2012 16:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051