Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 18.01.12 - sak 3/12 - Satsningsområder for barnehagene 2011-2014

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2012/202
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 18.01.12 3/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Plan for lokale satsingsområder for barnehagene i Levanger 2011-2014 tas til orientering.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

  1. Satsningsområder for barnehagene 2011-2014 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Barnehagene arbeidet i perioden 2006-2010 etter en lokal rammeplan med satsingsområde kommunikasjon og språk. (Viser til oversikt over områder det er arbeidet med, -side 2 i planen.)

Kommunedelplan oppvekst mot 2020 ble vedtatt i kommunestyret 24.11.2010.
I utarbeidelse av kommunedelplan oppvekst mot 2020 medvirket styrere fra kommunale og private barnehager aktivt i arbeidet i arbeidsgrupper. Med utgangspunkt i prioriterte tiltak i vedtatt plan er det arbeidet med en plan for satsingsområdene fram til 2014.

I arbeidet med denne planen er det engasjert en prosjektmedarbeider i 20% stilling.

I prosessen fram mot ferdig plan har en drøftet innhold og arbeidsmetoder i kompetansegruppa for barnehagene. Denne gruppa består av representanter for 2 private styrere, en kommunale styrer, prosjektmedarbeider og barnehageansvarlig. Alle styrere, pedagogiske ledere og spesialpedagoger har fått muligheter til å komme med innspill til planen.
Det arbeides samtidig med en mer detaljert plan for kompetanseutvikling for alle ansatte i barnehagene i tråd med satsningsområdene.

Vurdering:
Det er viktig at alle barnehager kan arbeide målrettet med prioriterte satsningsområder.
Krav og forventninger til den enkelte barnehageeier gjennom lokale satsinger er i tråd med rammeplan for barnehagene og lovverk for øvrig.
Det er imidlertid viktig at alle barn uavhengig av hvilken barnehage foreldrene velger arbeider bevisst og målrettet med måla som er skissert i planen. Alle ansatte skal tilbys samme mulighet for faglig utvikling gjennom kompetansetiltak.

Uavhengig av lokale føringer knyttet til faglig utvikling kan barnehagene ivareta sin egenart og profil. Det er likevel viktig at barnehagene kan nå de mål som er skissert i kommunedelplan oppvekst.

I skoledelen av kommunedelplan oppvekst er det satsing på blant annet lesing og matematikk. Barnehagene skal gjennom satsing på kommunikasjon og språk gi barna tidlig lese- og skriveerfaring. Målsettingen knyttet til antall, rom og form er at barnehagene skal legge til rette for å utvikle barnas matematiske kompetanse.
Denne satsingen på barnehageområdet vil bidra til å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole.

I tillegg vil barnehagene som skolene gjennom hele planperioden satse på læringsmiljøet. Her vil ansatte i alle barnehagene kurses etter prinsippene i Webster Strattons program ”De utrolige årene”. Dette vil heve ansattes kompetanse i utvikling av sosial og emosjonell kompetanse, proaktiv gruppeledelse og forebygging og håndtering av atferdsproblemer.” Her er det engasjert gruppeledere fra barnehagene og Barn og familie som leder barnehagene og skolene gjennom læringsprosessen.
    Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 18.01.2012 16:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051