Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 16.11.11 - sak 24/11 - Etablering av Familiens Hus i Levanger kommune

Marit Elisabeth Aksnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Marit Elisabeth Aksnes
Arkivref. 2011/5093
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 16.11.11 24/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Familiens hus etableres som en tverrfaglig arbeidsform i Levanger kommune med utgangspunkt i dagens fagtjenester i Barne- og familieenheten.
  2. Rådmannen bes om å arbeide med å finne egnede lokaler i sentrum for denne etableringen og å utarbeide en finansieringsplan for tiltaket. Det legges fram en sak til politisk behandling om finansiering av ny lokalisering.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunedelplan oppvekst mot år 2020. Punkt 1.1.2: Opprette Familiens hus (2011)

Vedlegg:

  1. Familiens Hus - anbefalinger fra BaFa PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
I kommunedelplan oppvekst mot år 2020, pkt 1.1.2. står opprettelse av ”Familiens hus” tidfestet til 2011. I forbindelse med dette, har Barne- og familietjenesten på oppdrag fra rådmannen laget et framlegg som ligger som vedlegg til denne saken.

Bakgrunnen for ”Familiens hus” i Norge
”Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2009) kom som resultat av signaler om at det ikke er gode nok hjelpevilkår for mennesker i psykososial risiko. Dette gjeldt også for barn og barnefamilier. Fragmenterte hjelpesystemer, mange ”dører”, høye terskler, og for dårlig samordning mellom tjenestene er eksempler på noen av erfaringene. I perioden 2002-2004 ble det satt i gang forsøksprosjekter med familiesenter (fra 2006 kalt ”Familiens hus”) i Norge etter initiativ fra daværende sosial- og helsedepartement. Målet for prosjektene var bedre samordning av tjenester for de yngste i befolkningen. Seks forsøkskommuner deltok, og erfaringene fra disse prosjektene var svært positive, og har ført til at ca 150 kommuner nå (2011) har opprettet ”Familiens hus” som et lavterskeltilbud for småbarnsfamilier. Både (NOU 2009: 22 ”Det du gjør, gjør det helt”, Helsedirektoratet og ”Folkehelseinstituttets rapport (2011) Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger” framhever ”Familiens hus”, og anbefaler norske kommuner å organisere sitt helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn og unge etter denne modellen.

Familiens hus er et tverrfaglig kommunalt tilbud som skal ivareta psykisk og fysisk helse hos gravide, barn og ungdom. Dette innebærer at kommunens primære helse- og sosialtilbud rettet mot barn, unge og deres foreldre samordnes, samlokaliseres og forankres lokalt. Familiens hus er et ”fysisk sted”/ et hus/senter hvor tjenester er samlet, slik at de i sum kan tilby helhet og faglig bredde for brukerne. Familiens hus vil kunne bidra til at flere familier blir i stand til å ta vare på seg selv og sin egen helse, noe som er uttrykte mål i folkehelsearbeidet.

I de fleste kommuner er ”Familiens hus” samlokalisert med Helsestasjonen 0-6 år, og utgjør et forsterket tilbud noen, eller alle ukedager. Det forsterkede tilbudet kan være i form av en åpen barnehage med fast foreldreveileder for barn i risiko, og fast tilgjengelige fagpersoner i tillegg til helsesøster på oppgitte tidspunkt.  Disse kan eksempelvis være fysioterapeut, logoped, psykolog, spesialpedagog, barnevernkurator m. flere. Helsestasjonen møter alle barn, og vil være den arenaen som ”plukker opp” aktuelle familier først. I ”Familiens hus” skal barn og familier i risiko kunne motta hjelp og støtte uten å gå veien om henvisning og ventelister. Her kan foreldre få råd og veiledning, uten å bli ”en sak” i hjelpesystemet, og de kan loses videre ved behov. 

Målet er å avdekke barn i risiko for skjevutvikling på et tidlig stadium, og å komme inn tidlig med hjelp og støtte for med ”små midler” å hjelpe familier til å klare seg selv. Tilbudet kan sammenlignes med en ”poliklinisk avdeling”, i den forstand at hjelpen gis ”på stedet” av et tverrfaglig team, og eventuelle avtaler om oppfølging og viderehenvisninger gjøres også ”på stedet”. Familiens hus kommer i tillegg til øvrige tjenester, men bemannes fra disse, og innebærer en annerledes måte å jobbe på.

Vurdering:
Levanger kommune bruker anslagsvis 100 mill på barneverntjenester, spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp, støttetiltak og hjelpetjenester for barn 0-18 år. Det er en gjennomgående trend at det brukes minst ressurser på de yngste og mest på de eldste. I forhold til kunnskapsbasert forekomst av barn med hjelpebehov, brukes det ”for lite” på de yngste. Det er grunn til å anta at for mange barn ikke får hjelp før problemer har vokst seg store, og den psykiske helsen kan være skadet. Hjelp på senere stadier vil være mer omfattende og kostnadskrevende.

For å snu denne trenden må det jobbes på flere fronter. Strategier for det forebyggende arbeidet i kommunen bør være rettet mot flere risikofaktorer og favne bredt, men å samordne innsatsen overfor en gruppe eller et enkeltindivid er også en stor utfordring.  Hovedmålet er hjelp til selvhjelp og omsorg for egen helse. Dette betyr i praksis å avdekke problemer så tidlig som mulig, før denne utviklingen har satt seg, og mens endringspotensialet er aller størst. Et annet mål er å sette inn riktig hjelp for de som er i risiko, og sørge for tilpasset behandling og oppfølging for å snu forløpet for de som har utviklet problemer eller er i en vanskelig livssituasjon.

Foreldrene er grunnpilarene i barns liv, og god foreldrefungering gir trygge barn. Når barn trenger hjelp, er det derfor i mange tilfeller viktig å ha er sterkt fokus på foreldrenes omsorgs- og oppdragerrolle, og å kunne tilby støtte- og hjelpetiltak der det er behov. Barne- og familietjenesten tilbyr i dag foreldreveiledningskurs og familiebehandling på individ- og gruppenivå. Familiens hus er ment å være en enda lavere terskel, der foreldre også kan lære av hverandre, i tillegg til å kunne få tilbud om kurs og direkte veiledning på egen rolle.

Familiens hus er også et svar på sentrale føringer om generelt større fokus på helsefremming og forebygging. Samarbeid med Frisklivssentral og helseforetak vil kunne gi mange muligheter for å se familien som en helhet. Et eksempel på dette er fedmebehandling, hvor isolerte tiltak rettet mot barnet ikke vil ha noen varig effekt. Samarbeid mellom Familiens hus og andre, for eksempel ernæringsfysiolog, fysioterapeut og trenere i lokale idrettslag kan gi et samlet og helhetlig tilbud til foreldrene i form av kostveiledning, ”kjøkkentreff” og trening/trim.  Et annet eksempel kan være mulig samarbeid med saniteten om etablering av ”Home Start” i Levanger.

Det foreslås at Familiens hus drives som et helhetlig, tverrsektorielt og tverrfaglig samhandlingstiltak med utgangspunkt i de fagtjenestene som i dag er i Barne- og familietjenesten, og bygges opp som en avdeling med definerte stillingsprosenter hentet fra ulike avdelinger ved behov. Det kan på sikt være naturlig å utvikle tilbudet ved å knytte til seg fagmiljø fra andre enheter gjennom samarbeidsavtaler. Familiens hus representerer en annen måte å drive på enn i dag, og forutsetter ikke nødvendigvis flere stillinger totalt. Familiens hus vil ha en etableringskostnad på det tidspunkt det etableres i egnede lokaler på gateplan, og må da utstyres for formålet. Det er ønskelig å kunne disponere sentrumsnære lokaler, og helst nært eller i rådhuset for å kunne utnytte fagavdelingene i Barne- og familietjenesten. 

Basistjenester som inngår i familiens hus er Barne- og familietjenestens (BaFa’s) fagtjenester som Helsestasjon 0- 6 (helsesøster, lege, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut) svangerskapsomsorg, PPT/førskole, forebyggende barnevern og åpen barnehage.

På sikt kan Familiens hus også ha samarbeide med ansatte i fra eks NAV, Pleie/omsorg og Helse/rehab, PLO/avlastningsenheten for barn og innvandrertjenesten for å utvide det tverrfaglige tilbudet. Dette kan konkretiseres i samarbeidsavtaler. Naturlige samarbeidspartnere er også Helseforetaket (familieambulatoriet, Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUP), Habiliteringstjenesten, ernæringsfysiolog, Frisklivssentral, frivillige lag og organisasjoner, barnehager, med flere. 

Åpen barnehage vil være et sentralt tilbud i Familiens hus. Barnehagen er et gratis, pedagogisk tilrettelagt lavterskeltilbud med frivillig oppmøte. I tråd med det helsefremmende perspektivet er det et mål at deltakelse i åpen barnehage kan bidra til at familien får styrket sitt sosiale nettverk. Dette vurderes også/spesielt som et styrket tilbud til familier med innvandrerbakgrunn.
    Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 16.11.2011 18:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051