Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 15.05.13 - sak 22/13 - Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler i Levanger 2012

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2013/3035
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 15.05.13 22/13
Kommunestyret    

  

Rådmannens forslag til innstilling:

Tilstandsrapporten tas til etterretning og legges til grunn i videre arbeid.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

  1. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler i Levanger 2012 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte.

Det har de siste årene fram til 2011 lagt fram en kvalitetsmelding for grunnskolen i Levanger. Fra 2011 har administrasjonen valg å bruke Utdanningsdirektoratets anbefalte mal for tilstandsrapport. Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Det er fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld.nr 31 (2007-2008). Til de nasjonale målsettingene er det stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene.

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Levanger kommune har fulgt den nasjonale malen for Tilsynsrapport. I tillegg har en lagt til tre indikatorer;

  1. Netto driftsutgift til skole pr. innbygger 6-15 for å kunne se sammenhengen mellom resultater og ressursbruk.
  2. Spesialundervisning. Levanger kommune har en høy andel elever som får spesialundervisning og en høy andel av det totale timetallet i grunnskolen går til spesialundervisning.
  3. Frafall i videregående skole. Driftskomiteen har vært opptatt av frafall i videregående skole og vi har derfor valgt ut en indikator fra Skoleporten som viser andel elever som har sluttet siste skoleår ved Levanger videregående skole. I Skoleporten er det ikke registrert nyere tall enn for skoleåret 2010/11. Det er disse tallene som brukes i rapporten.


Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld.nr 31 (2007-2008) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp.

I St.meld. nr.16 (2006-2007) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, inneholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting. Levanger kommune har brukt tall fra KOSTRA, Grunnskole.

Årets tilstandsrapport og øvrige tall fra Skoleporten.no viser at Levanger kommune ligger over eller på nasjonalt nivå når det gjelder standpunkt og en del eksamenskarakterer. I norsk hovedmål skriftlig eksamen og matematikk skriftlig eksamen ligger vi like under nasjonalt snitt. For matematikk kan det være en årsvariasjon, for vi lå over nasjonalt snitt i fjor. For norsk bør det gjøres en analyse av hvorfor vi over år ligger under nasjonalt snitt. Dialog med videregående skole tyder på at vi har et forbedringspotensial når det gjelder skriving av fagtekster. Kommunen ligger delvis på og delvis like under nasjonalt snitt når det gjelder resultater på nasjonale prøver. Vi ligger under nasjonalt snitt når det gjelder grunnskolepoeng.

Levanger kommune har som mål å snu utviklingen når det gjelder resultater på nasjonale prøver og på grunnskolepoeng. Dette skal skje gjennom en videreføring av arbeidet med en bedre vurderingspraksis, med spesielt fokus på ungdomsskolen. Det handler om å ha fokus på underveisvurdering eller vurdering for læring gjennom elevsamtaler, foreldresamtaler, muntlige og skriftlige tilbakemeldinger og halvårsrapporter. Videre har Levanger kommune satt i gang en stor lesesatsing for alle skolene. Lesesatsingen er for alle trinn og fag i grunnskolen. Den involverer elever, foreldre, lærere, assistenter og ledelse. SOL (systematisk observasjon av lesing) er et kartleggingsverktøy med tiltakspakker og et kompetansehevingsprogram for lærere. Dette kommer i tillegg til allerede gjennomførte kursrekker for lærere innen lesing i alle fag. Det er også gjennomført et etterutdanningstilbud innen regning finansiert med statlige midler. Videre kommer kommunen i samarbeid med Verdal kommune til å søke om å få delta i en nasjonal satsing for ungdomsskolene fra skoleåret 2014/15. Det vil ungdomsskolene tilbys skolebasert utvikling i samarbeid med høyskolen innenfor klasseledelse og grunnleggende ferdigheter. Satsingen på lesing er langsiktig og det vil ta noe tid før vi ser resultat av innsatsen til lærere og elever.

Et godt læringsmiljø er avgjørende både for elevenes læring og trivsel. Alle skoler i Levanger skal arbeide systematisk med et bedre læringsmiljø. Innen utgangen av 2015 skal alle skoler i Levanger ha hatt minimum et år der læringsmiljø er hovedsatsingsområde. Arbeidet med å skape et godt læringsmiljø, forebygge og avdekke mobbing og med å ha gode prosedyrer når mobbing er avdekket, skal intensiveres.

Lærertetthet i Levangerskolen videreføres på samme nivå som i dag. For to av ungdomsskolene vil det fra skoleåret 2013/14 bli økt lærertetthet som følge av tildelte statlige midler til et fireårig forsøk med årlige tildelinger og vurderinger. Levanger kommune ønsker å gi flere elever tilpasset opplæring gjennom ordinær undervisning. Dette innebærer på sikt en vridning av ressursene til mer styrking av ordinær undervisning og mindre til spesialundervisning for enkeltelever. En av de viktigste årsakene til økning i omfanget av spesialundervisningen de siste årene, er utfordrende atferd. Levanger kommune og HiNT (Høgskolen i Nord-Trøndelag) samarbeider om et videreutdanningstilbud for lærere som har som mål å redusere antall elever som får spesialundervisning på grunn av utfordrende adferd gjennom å øke kompetansen hos lærere.

Levanger kommune har laget en Kompetanseplan for barnehage og skole 2013 – 16 som følger opp disse satsingene.

Vurdering:

Rådmannen anbefaler at mål og tiltak for arbeidet følges opp slik det er beskrevet i Tilstandsrapporten og i Kompetanseplan for barnehage og skole 2013 - 16.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 15.05.2013 17:28
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051