Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.05.14 - sak 15/14 - Levanger Ungdomshus - status og framtidig arbeid med ungdomslokaler på Levanger

Odd S Håpnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Odd S Håpnes
Arkivref. 2008/3425 - /614
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 14.05.14 15/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Levanger Ungdomshus legger ned virksomheten i sin nåværende form 1. juli 2014
  2. Det settes i gang en snarlig utredning av framtidig ungdomshus i Levanger med tanke på stedsvalg, innhold og organisering. Det forutsettes at ungdom deltar i dette arbeidet.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Innmeldt sak 12/14 fra Driftskomiteen i møte 9.april 2014 med følgende vedtak:

Driftskomiteen ønsker at det til neste møte den 14.5.14 opprettes en sak som forbereder for politisk behandling omkring framtidig drift av ungdomshuset Levanger – herunder også alternative løsninger for plassering av ungdomshuset. 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Bakgrunn og status

Levanger Ungdomshus er et kommunalt fritidstilbud for ungdom mellom 13 og 20 år og benyttes av ungdommer fra hele kommunen. Tilbudet er rusfritt, samt politisk og religiøst uavhengig. Det er to ukentlige åpningskvelder med ca 15 til 60 besøkende på vanlige klubbkvelder de siste to årene. For noen ungdommer er Ungdomshuset det eneste fritidstilbudet de deltar på og det blir dermed en svært viktig arena for å møte andre ungdommer og trygge og tydelige voksne. 

Ungdomshuset har siden 2004 leid lokaler i kjelleren i Gjensidigegården, Jernbanegt. 11 – 13. Lokalene ble ledige da biblioteket flyttet i egen bygning i 2003. Første året ble ungdomshuset drevet fram som en prøveordning, mye takket være en initiativrik, dyktig og tydelig ungdomsmedarbeider. Fra 2005-2007 ble ungdomshuset drevet som et prosjekt. Siden 2007 har Levanger Ungdomshus vært etablert som en politisk vedtatt fast ordning. Fra 2007 ble ressursen fordelt mellom to ungdomsledere i 50% stilling hver. Dette har fungert som en god løsning. Disse har drevet huset i nært samarbeid med et husråd på 5-10 ungdommer. Husrådet sin oppgave er å være med på å ta beslutninger som angår drifta og utviklinga av ungdomshuset, samt hjelpe til med daglig drift. Nytt husråd dannes hver høst.

Kirkegt 66 huset ungdomshus i perioden 1988 til 1999. I fem år var Levanger uten offentlig ungdomsklubbtilbud i sentrum. Det har vært fire ungdomsklubber i kommunen for øvrig: Ekne, Skogn, Åsen og Momarka. Det har vært noe klubbaktivitet i Åsen, Ekne og på Skogn de siste årene.  På Solhaug i Åsen drives det i privat regi – støttet av kommunen - et meget omfattende kultur- og fritidsarbeid for og med ungdom.

Innhold og omfang ved Ungdomshuset:

Ungdomshuset tilbyr varierte aktiviteter på klubbkveldene: Ulike brettspill, tilgang på filmrom, Playstation, internett, biljard, air hockey, bordtennis, fotballspill mm. Det er kioskdrift og ungdommene har mulighet til å kjøpe seg enkel mat. Med jevne mellomrom er det større arrangement -konserter, diskotek, LAN, felles kveldsmat mv. Fra 2014 er det etablert en innendørs skateboardrampe som har blitt populær, og som også brukes to økter i uka utenom vanlig åpningstid i samarbeid med skateklubben.

Ungdomshuset er en sosial møteplass og mange kommer for å treffe andre ungdommer, og mange setter pris på positiv voksenkontakt. Ungdomshuset blir også flere kvelder i uken benyttet som øvingslokale for lokale ungdomsband. Det har også vært et samarbeid med TOTOM, som har benyttet ungdomshuset med scene til konserter og hyggekvelder ved flere anledninger. I tillegg arrangeres ulike utflukter i helgene -for eksempel hytteturer, skiturer mv. Kriminalitetsomsorg i frihet har hatt Ungdomshuset som praksissted, Levanger vgs. benytter Ungdomshuset som utplasserings- og praksissted. Siden 2011 har Levanger Ungdomshus hatt lærlinger. Det har også vært et samarbeid med HiNT om praksis for studenter.  Samarbeidet med eier av Gjensidigegården har hele tiden vært meget bra. 

Finansiering: Halvparten av finansieringen kom fra tildeling fra Opptrappingsplanmidler for psykisk helsearbeid. Dette synliggjør Ungdomshusets forebyggende karakter, det ble ansett som en viktig, fri arena for og med ungdom der god voksenkontakt er sterkt vektlagt. I hele perioden har Ungdomshuset vært forankret i kulturenheten og de ansatte deltar i faste fagmøter på enheten. Det har hele tiden vært god dialog med andre instanser i kommunen som driver med ungdomsarbeid, også forebyggende ungdomsarbeid. Arbeidet på huset har underveis blitt drøftet med SLT-koordinator – og i SLT sin koordineringsgruppe.

Nasjonalt har ungdomshusvirksomhet blitt tillagt større vekt det siste året: NOU 2013:4 Kulturutredningen (Engerutvalget), tar til orde for å styrke ungdomshusvirksomheten i kommunene, både i et forebyggingsperspektiv og som kulturtilbud for ungdom. Utredningen omtaler ungdomshus/ungdomsklubber sammen med bibliotekene og kulturskolene - som den kulturelle grunnmuren i kommunene i åra framover. 

Videre arbeid

5-årskontrakten med huseierne ved Gjensidigegården gikk ut 31.12.2013. Å gå inn på en ny femårsperiode i leide lokaler, ble ikke vurdert å være en fornuftig løsning og det ble i desember 2013 forhandlet fram en 6-månederskontrakt fra 1. jan 2014, med muligheter for videre leie i 6-månedersbolker.  Dette ble begrunnet i flere forhold:

  • økonomisk nedskjæring med behov for innsparing budsjett 2014. Husleie pluss strøm utgjør ca 200.000.- pr år og Ungdomshuset måtte ta sin del av de pålagte nedskjæringene på kulturenheten på 700.000.-. Ungdomshuset skal spare 80.000.- på budsjettet for 2014.
  • ønske om i større grad å benytte egne lokaler for kommunal virksomhet for å redusere kostnadene på driftssida.
  • geografisk plassering - tilbakemeldinger fra ulike miljø (bla Politiet) påpeker at dagens Ungdomshus ikke har en ideell plassering. Det er flere uopplyste bakgårder i nærområdet der det fra 2012 og framover periodevis vært en uheldig sammenstimling av ungdom som ikke nødvendigvis har hatt tilknytning til Levanger Ungdomshus, men som utad blir knyttet til Ungdomshusets virksomhet og renomme.
  • ønsket om å tilby ungdom lokaler med nærhet til annen kulturvirksomhet bla med erfaring fra kommuner som har lokalisert ungdomshus i tilknytning til kino, bibliotek, kultursal, kulturskole mv. Dette for å gi et bredere tilbud og for å tiltrekke seg et større mangfold av ungdomsgrupper og ulike ungdomskulturer.


I første omgang ble kjelleren i Festiviteten vurdert som det mest aktuelle stedet for ungdomsklubbvirksomhet. Underforstått med betydelig mindre areal enn i dag og med mindre mulighet til å sette sitt preg på lokalene. Bakgrunnen for forslaget var i tillegg til å benytte egne lokaler, å styrke virksomheten på Festiviteten, til tross for at det allerede er trangt om plassen. Det er også vurdert muligheten for å kjøpe Levangeravisabygget som en ny arena for ungdomsklubbvirksomhet. Dette ville innfri nærhet til andre kulturaktiviteter både på Festiviteten, Kulturskolen og Levanger Stadion.  Det er videre vurdert deling av lokaler med annen virksomhet i Kirkegt 11, bla i tilknytning til Kulturskolens lokaler, men det er allerede omfattende, fast bruk av disse. 

Etter en samlet vurdering, både ut fra erfaringer fra ungdomshusvirksomheten i Kinokjelleren på Verdal, faglige innspill fra ungdomslederne ved Levanger Ungdomshus og SLT-koordinator, betraktes fast ungdomsklubbvirksomhet i Festivitetenkjelleren som en mindre heldig løsning. Det vil være behov for å finne midlertidige løsninger for fritidstilbud for ungdom. Det er videre avklart at det er ikke aktuelt for kommunen å kjøpe Levangeravisabygget i dagens økonomiske situasjon.

Leieavtalen med eierne av Gjensidigebygget, er oppsagt ut fra en samlet vurdering og Levanger Ungdomshus avvikles i sin nåværende form pr 1. junli 2014. Det er behov for noe mer tid og et mer grundig arbeid for å vurdere arena, innhold i og organisering av framtidig ungdomshusvirksomhet på Levanger.

Til orientering opplyses at Verdal kommune arbeider med muligheten for å få ungdomsklubbvirksomheten opp fra Kinokjelleren og inn i egne, mer egnede lokaler. 

Vurdering:

Levanger ungdomshus er et viktig ungdomstiltak, både som sosial arena og som kvalifiseringsarena for ungdom fra hele kommunen. Tiltaket gir et bredt tilbud med aktiviteter som i liten grad ellers tilbys av det offentlige eller frivilligheten. For noen ungdommer er Ungdomshuset det eneste organiserte tilbudet de benytter. I et forebyggingsperspektiv tilbyr Ungdomshuset aktivitet som ikke dekkes av andre offentlige eller frivillige tilbud. Ut fra kommunens økonomiske situasjon, er det nødvendig å vurdere ungdomshusvirksomhet knyttet opp mot egne lokaler samtidig som virksomheten vurderes i et mer samlet og helhetlig oppvekstperspektiv. Dermed avvikles Levanger Ungdomshus i nåværende form i nåværende lokaler innen 1. juli 2014

Nasjonalt har det den siste tida kommet føringer som forsterker ungdomshus/ungdomsklubber sin samfunnsbetydning. Dette er nedfelt i  NOU 2013:4 Kulturutredningen (Engerutvalget) vedtatt av et enstemmig Storting i 2013.

Det er behov for mer tid og arbeid for å vurdere videre Ungdomshusvirksomhet. Kulturenheten tar ansvar for eventuelle midlertidige løsninger med base på Festiviteten eller i andre mer egnede lokaler.  

Rådmannen anbefaler at det settes i gang en snarlig utredning av framtidig ungdomshus i Levanger med tanke på stedsvalg, innhold og organisering. Det forutsettes at ungdom deltar i dette arbeidet.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 14.05.2014 17:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051