Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.03.12 - sak 9/12 - Orientering om arbeid med Kommunedelplan Helse, velferd, pleie og omsorg

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2012/1563
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 14.03.12 9/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Driftskomiteen tar saken til orientering.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Bakgrunnen for saken er Kommuneplanens samfunnsdel og vedtatt kommunalt plansystem 26.11.2008

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Våren 2012 vil det bli igangsatt et arbeid med mål om å utarbeide en kommunedelplan for området Helse, velferd, pleie og omsorg i Levanger kommune. Dette arbeidet skal deles inn i flere faser for å kunne gi strategiske innspill til OU-prosessen og kunne innrette sine tiltak mot de endringer som en slik prosess krever og de endringer som er påkrevet i forhold til statlige reformer, nye lover og forskrifter.

Arbeidet starter med en gjennomgang av utfordringene på de enkelte tjenesteområder og vil fortsette til OU-prosessen starter. Kommunedelplanens strategiske del vil inneholde en gjennomgang av utfordringer på bakgrunn av analyser, hovedstrategivalg og målsettinger for det enkelte tjenesteområdet.

Når arbeidet videreføres så vil handlingsplan og tiltaksdel fra de eksisterende temaplaner (PO-plan, Rehabiliteringsplan, Ruspolitisk handlingsplan, Psykiatriplan, Boligsosial handlingsplan og OU-2009) samles og gjennomgås slik at disse er på linje med de strategiske valgene. Det er også nødvendig å se til oppvekstplanen for å oppnå best mulig synergi mellom fagområdene. Dette arbeidet skal være ferdig til politisk behandling før økonomiplanprosessen starter og dermed kunne fungere som grunnlag for økonomiplanprosessen. Arbeidet vil i starten bli organisert som et oppdrag til enhetsledere, rådgivere og tillitsvalgte og i videreføringen organisert som delprosjekter rundt grupperinger av tjenester.

Vurdering:
Summen av endringer i kravet til hva kommunene skal løse av oppgaver på helse, velferd, pleie og omsorgsfeltet er det helt nødvendig å starte arbeidet med å få lagt samlet og utviklet de ulike temaplanene under en strategisk kommunedelplan.

Dette er viktig også fordi tiden er inne til å prøve å innrette tjenestene mot å møte endringer i alderssammensetningen i befolkningen. Dette kan også innebære en prosess mot å definere hva som er forsvarlig og ”godt nok” i forhold til de forventninger som er skapt til kommunale tjenester gjennom flere tiår med oppgangskonjunktur.

Det vil også bli nødvendig å utarbeide en egen plan for hvordan legetjenesten og institusjonene skal brukes framover. Mye arbeid er gjort i tidligere prosesser, og det er vil være viktig å kjenne til dette arbeidet som et grunnlag for utviklingen av gode tjenester p på området.
    Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 14.03.2012 17:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051