Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.03.12 - sak 13/12 - Ventelister i PPT. Orientering om arbeidet med å lukke avvik ift forvaltningslovens §11 a.

Bjørg Tørresdal - klikk for personkort Bjørg Holmen - klikk for personkoret
Saksbehandler: Bjørg Tørresdal - Bjørg Holmen
Arkivref. 2011/6964
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 14.03.12 13/12

 

Utsendt til driftskomiteens medlemmer e-post 12.03.12 (utlagt her 14.03.12, kl. 10):


---------------------- 

Rådmannens forslag til vedtak:
Orienteringen om Rådmannens tiltak for å få ned ventelistene i PPT tas til etterretning.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gjennomført tilsyn med Levanger kommune angående ventelistene i PP-tjenesten. Fylkesmannen konkluderte med at Levanger kommune sin saksbehandlingstid/ventetid for PP-tjenesten er i strid med gjeldende rett, jf. forvaltningsloven § 11a, samt ulovfesta rettsprinsipper om forsvarlig saksbehandling.  Levanger kommune blir bedt om å iverksette tiltak som medfører at saksbehandlingstiden/ventetiden for PP-tjenesten blir i overensstemmelse med gjeldene rett. Det er krav om egenerklæring om at lovbruddet er rettet. Tiltak for å rette lovbruddet skal iverksettes med en gang, og kommunen skal et skriftlig svar innen 5. mai 2012.

Vedlegg:

  1. Brev fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 25.08.11 ang “Varsel for tilsyn-ventelister i PP-tjenesten” PDF
  2. Tilsvarsbrev fra Levanger kommune, datert 19.09.11 PDF
  3. Svarbrev fra Fylkesmannen i Nord -Trøndelag datert 26.01.2012 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Fylkesmannens svar på tilsynet viser til at gjennomsnittlig saksbehandlingstid i PPT fordeler seg slik: 69 saker har 6-9 mnd saksbehandlingstid, 26 saker har 10-11 mnd og 17 saker har en behandlingstid på over ett år. 

Fylkesmannen etterlyser tidspunktet for når saksbehandlingstiden forventes å nå et forsvarlig og lovlig nivå.  Fylkesmannen viser til lovkommentar, der en saksbehandlingstid på totalt over 3 mnd, vil være for lang tid.  Det vil også være i strid med gjeldende rett å operere med ventelister.

Tall fra årsmeldinger for Barne- og familietjenesten (BaFa) viser at det var 192 nyhenviste saker til PPT i 2010, og 201 nyhenviste saker i 2011. Det var 581 aktive saker i 2010 og 592 i 2011, noe som gir et snitt på 70 saker pr ansatt i PPT. PPT har hatt over 100% økning i antall henvisninger i årene 2005-2010. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2010 var 8 mnd, og den har ikke gått ned i 2011. PPT har de senere år jobbet med ulike strategier for å effektivisere egen virksomhet. Det er tilført en stilling gjennom intern omfordeling av enhetens budsjett i 2009, og dette har redusert ventetiden noe, men har ikke endret problemet med ventelister.

Antall elever som henvises til PPT og som får vedtak om spesialundervisning på grunnlag av uro, konsentrasjons- og atferdsvansker, skolevegring og sammensatte vansker, har økt de siste årene.  Disse vanskene er ofte symptomer på bakenforliggende problemer.  Dette kan være noe av forklaringen på at antall elever som henvises totalt sett har økt mye. Antall henvisninger og ventelister ved PPT henger sammen med etterspørsel etter PPTs tjenester, deriblant antall elever som har behov for spesialundervisning. Når et høyt antall elever henvises til PPT, øker arbeidsmengden, noe som ofte fører til kapasitetsproblemer og ventelister.

Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har rett på spesialundervisning. Levanger kommune har en høy andel elever som får spesialundervisning. Det er høyere enn gjennomsnittet både på fylkesnivå og nasjonalt nivå. (Tilstandsrapport for Grunnskolen i Levanger 2010). Over ti prosent av alle elevene i kommunen har enkeltvedtak om spesialundervisning, og over 20 % av undervisningstimene i kommunen brukes til spesialundervisning.

Det er en sammenheng mellom kvaliteten på den ordinære opplæringen og antall elever som har behov for og rett til spesialundervisning. Dersom flere elever får tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, vil antall elever som henvises til PPT gå ned.Det er derfor viktig å sette inn tiltak som reduserer behovet for spesialundervisning. Levanger kommune ønsker gjennom tidlig innsats å øke antall elever som får tilpasset opplæring gjennom ordinær opplæring (Tilstandsrapport for Grunnskolen i Levanger 2010), samtidig som en tar på alvor de som har behov for spesialundervisning.

Forskning viser at tidlig innsats gir resultater i form av økt læringsutbytte.  Den viser også at spesialpedagogiske tiltak er mer virkningsfulle og ofte mindre ressurskrevende jo tidligere de settes inn og jo mer omfattende de er. Tidlig innsats i PPT handler både om å jobbe forebyggende og at barn/elever blir utredet snarest når de er blitt henvist til PPT. Det innebærer at førskolebarn og skoleelever ikke kan stå på ventelister hos PPT, slik Fylkesmannen påpeker. 

PPT`s oppgaver og mandat etter § 5-6 opplæringsloven er ”å hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. …Tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det…”. Dette betyr at PPT skal jobbe både med individer og med systemer i skolen og barnehagen. 
Levanger kommune har utarbeidet prosedyrer for det spesialpedagogiske arbeidet. "Tretrinns-trappa" viser saksgangen fra ordinær opplæring til spesialundervisning.  

Når skolen, eleven selv eller foreldrene opplever at en elev ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringa, starter trinn 1. På trinn 1 jobber skolen  uten at PPT er inne i saken. Det drøftes internt i organisasjonen (inkludert elev og foreldrene), gjennomføres kartlegginger, og ut fra disse gjøres det tilrettelegginger innenfor den ordinære opplæringen. Om dette ikke har tilstrekkelig effekt, settes trinn 2 i verk.  På trinn 2 skriver skolen en pedagogisk rapport, hvor tiltakene i trinn 1 er evaluert, og saken drøftes på nytt med foreldre/elev, og tas deretter opp i skolens spesialpedagogiske team der PPT er med. Hvis tiltak innenfor den ordinære opplæringen ikke er tilstrekkelig, henvises eleven til PPT, og da starter trinn 3. På trinn 3 utreder PPT eleven, skriver sakkyndig vurdering og konkluderer enten med "tilrådes ikke rett til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning", eller "tilrådes rett til spesialundervisning". Skolen fatter enkeltvedtak på grunnlag av tilrådningen fra PPT. I barnehagen er prosedyrene ganske like, men her er retten til spesialpedagogisk hjelp uavhengig av utbytte av det ordinære opplegget, og det opereres ikke med læreplanmål.

Vurdering:
Ventelistene i PPT tilsvarer 2 årsverk, og det er behov for flere ansatte. Denne saken skrives med utgangspunkt i at det ikke tilføres ressurs til nye stillinger, og gir derfor en analyse av hva som må settes inn av tiltak under denne forutsetningen.

For PPT betyr det at tjenesten må intensivere arbeidet i forhold til de elever som er henvist, mens det forebyggende arbeidet, oppfølging og rådgivingen overfor skolene må reduseres betydelig. 

Utrednings- og sakkyndighetsarbeid i forhold til elever som står på venteliste må få prioritet framfor å følge opp saker som er i gang. Samarbeidsmøter, ressurs- og spes.ped.team må gå ut, og veiledning av lærere, deltakelse i ansvarsgrupper mv må gis redusert prioritet.
Dette innebærer at skolene må ta større del av forebyggende arbeid selv, og eventuelt innhente hjelp fra andre enn PPT. Skolen må også ta større del av arbeidet med kartlegging og utprøving av tiltak før henvisning av elever, samt mer ansvar for oppfølging etter utredning i tyngre saker.
Langsiktig arbeid

Levanger kommune ønsker gjennom tidlig innsats å øke antall elever som får tilpasset opplæring gjennom ordinær undervisning.(Tilstandsrapport for Grunnskolen i Levanger 2010). Det er satt i gang et langsiktig arbeid for sette skolene i stand til å styrke den ordinære undervisningen, slik at man på sikt får redusert behovet for spesialundervisning gjennom lesesatsing, økt satsing på læringsmiljø og gjennom kompetanseheving i forhold til atferdsvansker. 

Lesing er en helt grunnleggende ferdighet for å mestre skolen. Dette gjelder i alle fag og på alle trinn. Dårlig leseferdighet hemmer elevene i læring i alle fag.
Det er satt i gang kursrekker for lærere i lesing og skriving på barnetrinnet og en tilsvarende kursrekke for lærere på 5. til 10. trinn. Kommunen vil sette i gang utdanning av leseveiledere ved hver skole. Kommunen har kjøpt inn et elektronisk leseverktøy (SOL – systematisk observasjon av lesing) som kartlegger alle elever og som kommer med tiltak i forhold til elevens leseutvikling. Opplæringen i kartleggingsverktøyet starter i mars 2012.

Lesesatsingen i Levanger skal starte for fullt ved alle skoler høsten 2012 og skal omfatte alle elever, lærere, assistenter, ledelse ved skolene og foreldrene. Gjennom en stor og systematisk lesesatsing i Levanger, regner en med at behov for spesialundervisning vil gå ned. I tillegg forventes det at resultatene på nasjonale prøver vil få en positiv utvikling.

Et godt læringsmiljø er avgjørende både for elevens utbytte av undervisningen. Det er satt i gang et målrettet arbeid med Læringsmiljøet i Levangerskolen både gjennom felles kursdager for alle lærere i kommunen og gjennom egne samlinger på skolene. De fleste skolene har tatt i bruk ulike program i læringsmiljøsatsingen. Innen utgangen av 2015 skal alle skoler i Levanger ha hatt minimum et år der læringsmiljø er hovedsatsingsområde.

De siste årene har flere elever blitt henvist til PPT og fått enkeltvedtak om spesialundervisning på bakgrunn av ulike former for lese/skrivevansker og konsentrasjon- og atferdsvansker. Skolene har utrykt ønske om mer kompetanse i forhold til å møte disse vanskene på en konstruktiv måte. Dette gjelder først og fremst i forhold til den enkelte elev, men det gjelder også i forhold til læringsmiljøet og utbytte av undervisningen for alle elevene. Det vil bli satt i gang et arbeid med å arrangere etter og videreutdanningstilbud i forhold til dette. Målet er å bygge opp en kompetanse på alle skolene for å kunne forebygge og møte atferdsvansker. Dersom vi lykkes med en bedre beredskap på hver skole, vil sannsynligvis antall elever som henvises til PPT gå ned. Det vil føre til at PPT kan bruke mer tid og ressurser på "tyngre" saker, samt drive forebygging på systemnivå sammen med barnehager og skoler. 

Et godt samarbeid mellom PPT, Helsestasjons- og skolehelsetjenesten og barneverntjenesten er også en viktig faktor for at skole og foresatte skal oppleve en samordnet hjelpetjeneste for eleven.

Vanskelige forhold som ikke er direkte knyttet til opplæringen, men som fører til nedsatt læringsevne, kan avhjelpes med dette perspektivet. Uavhengig av kortsiktige strategier, må det arbeides med å snu utviklingen som fører til stort omfang av spesialundervisning over tid.

Tiltak oppsummert:

  1. Det arbeides videre med effektivisering og avgrensning av PPT`s oppgaver for å forsøke å løse ventelisteproblematikken ved PPT. Disse tiltakene vil forhåpentligvis ha en kortsiktig effekt på ventelistene.
  2. Det settes i gang et arbeid for å øke “den tidlige innsatsen” ved skolene gjennom økt fokus på egen kartlegging, utprøving og evaluering av tiltak før henvisning av elever.
  3. Lesesatsing, arbeid med læringsmiljø og økt kompetanse i alle skoler mht atferdsvansker vil være en langsiktig innsats for å redusere behov for spesialundervisning.  Skolene må ha gode interne rutiner for håndtering av tilpassa opplæring (inkludert spesialundervisning). Det må tas i bruk spesialpedagogiske metoder i større grad for alle elever med tilretteleggingsbehov. 
        Til toppen av siden 
Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 14.03.2012 17:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051