Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.03.12 - sak 12/12 - Høringsuttalelse om innføring av valgfag på ungdomstrinnet

Bjørg Tørresdal - klikk for personkort
Saksbehandler: Bjørg Tørresdal
Arkivref. 2012/617
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 14.03.12 12/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommune er positiv til forslaget om innføring av valgfag på ungdomstrinnet for å bidra til økt motivasjon og mestring. Forslaget om å ha tverrfaglighet og en praktisk innretning på fagene, støttes.

Læreplaner for valgfagene
Det er viktig at vi får valgfag med høy faglig kvalitet. Derfor er det positivt at det legges nasjonale føringer for valgfagene. De 8 ulike fagene som presenteres, er interessante og har stor bredde. Læreplanene må være veiledende slik at det gis rom for lokale tilpasninger. Valgfagene skal ikke være eksamensfag, og det bør derfor være rom for større variasjoner enn i øvrige fag i grunnskolen.

Ordning for sluttvurdering i valgfag
Levanger kommune er positiv til at det skal gis standpunktkarakter i valgfag som gir poeng ved inntak til videregående skole. Valgfagsordningen bør så langt det er mulig, følge det vanlige opplegget for standpunktkarakterer i grunnskolen og det bør gis en karakter i valgfag ved avslutning på 10. trinn. Det er kun karakter på 10. trinn som bør være standpunktkarakter, øvrige karakterer i faget bør bli å regne som underveisvurdering.

Fag og timefordeling
Levanger kommune ønsker at en skal øke timetallet på en måte som gjør at det er enkelt og oversiktlig for skolene å administrere.  Høringsforslaget legger opp til ekstraarbeid ved skolene når de skal finregne på timetall for å kunne trekke ca. 2 % fra alle fag utenom norsk og matematikk. Ny fag og timefordeling er satt opp i 60 minutters undervisningstimer. Levanger kommune organiserer undervisningen i skoletimer på 45 minutter. Det er uheldig at det fra høsten innføres en økning på en halv skoletime på 60 min pr uke – det vil si 30 min ekstra -  for ett trinn, mens de øvrige trinnene beholder gammelt timetall. Det fører til praktiske utfordringer i forhold til skyss og tilsyn.

Vårt forslag er at valgfag innføres for alle tre trinnene samtidig høsten 2013. Da vil skolene ha god tid til å forberede seg og til å sette seg inn i de nye fagplanene. Videre vil vi unngå ulikt timetall, og skolene får muligheten for å kunne sette sammen et bredere tilbud av valgfag gjennom aldersblandede grupper.
Levanger kommune er skeptisk til at egne timer med faget elevrådsarbeid faller bort. Det er viktig å ivareta elevenes demokratiske medvirkning gjennom arbeid med dette faget i egne timer.
Ny bestemmelse i forskrift.
Levanger kommune er positiv til at skolene pålegges å tilby minst to valgfag.  Imidlertid kan ikke skolene pålegges å iverksette mer enn ett valgfag. På en liten skole med få elever på ungdomstrinnet, er det ønskelig at skolene tilbyr eller foreslår to av valgfagene. Så blir det elevens valg som avgjør om det er grunnlag for å sette i gang mer enn ett fag.
Det bør ikke forskriftsfestes et noe ytterligere krav til antall valgfag ved større skoler. Det vil binde opp unødig, og det vil være til hinder for at en skole kan ha store valgfag med flere lærere der de for eksempel setter opp en omfattende forestilling sammen.

Levanger kommune er sterkt imot at avgjørelsen om hvilket valgfag eleven tilbys, skal være enkeltvedtak slik det er beskrevet i høringsforslaget. Det vil være svært arbeidskrevende for lærere og ledelse ved skolen. Økt byråkratisering fører til at lærere og ledelse har mindre tid til elevene. I tillegg er det fare for at skolene tilbyr færre valgfag for å unngå at det blir elever som ikke får sine ønsker, og dermed skal ha brev med begrunnelse og klagerett. Dette er et helt feil spor. De økte ressursene til valgfag må så langt det er mulig, gå til gjennomføringen av valgfagene i form av lærertetthet.

Forslag til nye valgfag
Det bør det legges opp til ett valgfag som har fokus på transport, trafikk og miljø.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
I Stortingsmelding 22 ( 2010-2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter fremmer kunnskapsdepartementet forslag om å innføre valgfag. Valgfagene skal ha et totalt omfang på 171 timer over tre år, det vil si 57 timer pr trinn, gjennomsnittlig 1,5 uketime. Læreplanene skal kunne tilpasses de tre enkeltrinnene, og det skal kunne brukes aldersblandede elevgrupper. Timer til valgfag får skolene dels gjennom nye timer og dels ved at de andre fagene (utenom norsk og matematikk) avgir rundt 2 % av timetallet. I tillegg vil faget elevrådsarbeid bli avviklet som eget fag slik at disse timene inngår i valgfagene. Valgfagene skal innføres gradvis. Høsten 2012 innføres valgfag for 8. årstrinn, høsten 2013 innføres valgfag også for 9. årstrinn, og høsten 2014 innføres valgfag for 10. årstrinn.
Departementet legger opp til at det totalt skal utvikles nasjonale læreplaner for 12 til 14 valgfag. For skoleåret 2012 – 2013 er det utviklet forslag til læreplaner for 8 valgfag. De øvrige læreplanene for valgfag skal utvikles og tas i bruk fra skoleåret 2013 – 2014.

Valgfag og forskriftsfesting av tid til elevrådsrelatert arbeid ble sendt på høring 19.12.12 med høringsfrist 16.4.12.

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Elever på ungdomstrinnet kan i dag velge mellom fremmedspråk eller språklig fordypning (norsk/engelsk/samisk). Innføring av valgfag kommer i tillegg til nåværende ordning.

Utdanningsdirektoratet har sendt ut forslag til nye valgfag på høring. Direktoratet foreslår

  • nye læreplaner for valgfag,
  • endringer i fag og timefordelingen og
  • endringer i forskrift til opplæringsloven/forskrift til privatskoleloven.


Læreplanene skal fastsettes som forskrift og beskrive det faglige innholdet i opplæringen. Valgfagene skal inneholde tverrfaglige emner som er satt sammen av elementer fra flere fag, og de skal ha en praktisk innretning. Noen av fagene skal være prosjektbaserte. Læreplanene i valgfag beskriver ett års opplæring og skal kunne brukes på alle årstrinn i ungdomstrinnet.

Direktoratet foreslår følgende valgfag fra høsten:

Produksjon for sal og scene
Elevene skal planlegge og gjennomføre en forestilling eller lage og vise en film/video. Elevene kan delta i forberedelsene bak scenen eller på scenen. Hovedelementene i faget er hentet fra musikk og kunst og håndverk/duodji. Faget skal være prosjektbasert, og et hovedformål er å utvikle elevenes kreativitet og erfaring med entreprenørskap.

Produksjon av informasjon
Elevene skal planlegge og drifte en nettbasert publikasjon knyttet til skolens hjemmeside. Hovedelementene i faget er hentet fra norsk/samisk og samfunnsfag. Faget skal være prosjektbasert, og et hovedformål er å utvikle elevenes skrive- og formidlingsferdigheter knyttet til digitale medier.

Produksjon av varer og tjenester
Elevene skal produsere, markedsføre og tilby konkrete produkter eller tjenester. Hovedelementene i faget er hentet fra kunst og håndverk/duodji og mat og helse. Faget skal være prosjektbasert, og et hovedformål er å utvikle elevenes praktiske ferdigheter og erfaring med entreprenørskap.

Fysisk aktivitet og helse
Elevene skal utforske egne fysiske forutsetninger og bli bevisste på forholdet mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse. Hovedelementene i faget er hentet fra kroppsøving og mat og helse.
Faget er individrettet, men aktivitetene kan være gruppebaserte. Et hovedformål er å bidra til bedre fysisk helse for den enkelte eleven.

Design og redesign
Elevene skal designe og lage ett eller flere produkter basert på egne ideer. Hovedelementene i faget er hentet fra kunst og håndverk/duodji og samfunnsfag. Faget er i hovedsak individrettet, selv om aktiviteter kan være basert på samarbeid. Et hovedformål er å utvikle elevenes kreativitet, håndverksferdigheter og miljøbevissthet.

Forskning i praksis
Elevene skal gjennomføre, vurdere og formidle undersøkelser knyttet til miljø-, energi- eller samfunnsspørsmål. Hovedelementene i faget er hentet fra naturfag og matematikk. Faget kan være individ- eller prosjektbasert. Et hovedformål er å utvikle elevenes analytiske og faglige evner samt formidlingsevne.

Internasjonale kontakter
Elevene skal etablere kontakt med ungdom i andre land for å utveksle synspunkter, erfaringer og informasjon. Kommunikasjonsspråket skal i hovedsak være engelsk eller et annet fremmedspråk. Hovedelementene i faget er hentet fra engelsk, 2. fremmedspråk og samfunnsfag. Faget kan være individ- eller gruppebasert. Et hovedformål er å utvikle elevenes reseptive og produktive språkferdigheter, samt elevenes vurderings- og formidlingsevner.

Teknologi i praksis
Elevene skal konstruere og framstille gjenstander ved hjelp av varierte materialer og teknologiske løsninger. Hovedelementene i faget er hentet fra matematikk, naturfag og kunst og håndverk/duodji. Faget kan være individ- eller prosjektbasert. Et hovedformål er å utvikle elevenes innsikt og kreativitet i forbindelse med teknologiske løsninger.

Høringsinstansene inviteres til å svare konkret i forhold til innholdet i den enkelte læreplan som foreslås.

Sluttvurdering for faget.
Det foreslås at det skal gis en sluttvurderingsordning med karakter i valgfagene og det skisseres to ulike modeller for sluttvurdering med karakter. Modell 1 innebærer at det blir satt en standpunktkarakter på hvert årstrinn gjennom hele ungdomstrinnet, mens modell 2 legger opp til at standpunktkarakter settes i valgfag på 10. trinn slik vurderingsordningen er i de fleste andre fag.

Stortinget har behandlet I Stortingsmelding 22 ( 2010-2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter i januar 2012, etter at høringsnotatet fra Utdanningsdirektoratet ble sendt ut. I stortingsbehandlingen har et stort flertall gått inn for at vurdering i valgfag skal skje med karakterer som skal telle ved opptak til videregående opplæring.

Fag og timefordelingen
Det foreslås at valgfagene skal ha 171 timer til sammen på hele ungdomstrinnet. Skoleeier kan ikke flytte timer til valgfag mellom årstrinnene, men må tilby valgfag med 57 timer på både 8., 9. og 10. årstrinn når ordningen er fullt innført.

For å skaffe til veie disse 171 timene har departementet besluttet å øke totaltimetallet med 56 årstimer totalt, ta bort faget elevrådsarbeid og redusere timetallet noe i de øvrige fagene, med unntak av norsk og matematikk. Elevene vil få utvidet timetallet med gjennomsnittlig 0,5 t/u. Innføringen skjer først for elever som begynner på 8. årstrinn skoleåret 2012-13. Elever som går på 9. og 10. årstrinn dette skoleåret, skal ikke ha valgfag og følger den nåværende fag- og timefordeling. Fra skoleåret 2013-14 vil den nye fag- og timefordelingen gjelde både 8. og 9. årstrinn.
Skoleåret 2014-15 vil den nye fag- og timefordelingen gjelde for hele ungdomstrinnet.

Forskriftsfesting av rammene for valgfag.
Det legges opp til at det er skoleeier/skolene som avgjør hvilke av valgfagene som tilbys på den enkelte skole, elevene har ikke rett til et bestemt valgfag. Det foreslås at det skal fattes enkeltvedtak etter forvaltningsloven i forbindelse med at eleven får tildelt valgfag. For de elevene som får sitt ønsket innvilget, kan dette gjøres forenklet med at elevene føres opp på en elevliste. For de som ikke får ønsket sitt innvilget, foreslås det at det skal fattes enkeltvedtak etter vanlige regler som innebærer at det må være skriftlig begrunnelse og klageadgang.

Skolene pålegges ikke å tilby et bestemt antall av valgfagene. Det legges opp til at elevene skal ha flere alternativer å velge mellom og direktoratet mener at det bør forskriftsfestes at alle skoler må tilby minst to valgfag.

Forslag til ny § 1-14
 Opplæring i valfag på ungdomstrinnet
Elevane på ungdomstrinnet i grunnskolen skal ha opplæring i valfag frå 8. årstrinn. Elevane kan ha same valfag på fleire trinn eller dei kan velje nytt valfag på kvart årstrinn.
Skoleeigaren pliktar å tilby minst to ulike valfag per opplæringsår. Skoleeigaren avgjer kva for valfag elevane skal få tilbod om, og korleis dette skal organiserast.

Høringsfrist: 16. mars 2012

Vurdering:
Rådmannens vurdering og forslag til høringsuttalelse ligger i sin helhet som innstilling til vedtak.
    Til toppen av siden 

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 14.03.2012 17:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051