Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.03.12 - sak 11/12 - Plan for digital kompetanse i skolene i Levanger og Verdal kommuner

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2011/6315 - /064
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 14.03.12 11/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Plan for digital kompetanse i Levanger og Verdal kommuner tas til etterretning.

Det forutsettes at oppgavene i planen løses innenfor tildelte ressurser til skoledrift i henhold til vedtatt budsjett og økonomiplan.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

  1. Plan for digital kompetanse i skolene i Levanger og Verdal kommuner PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Kommunalsjefene for oppvekst i Levanger og Verdal kommuner nedsatte en felles prosjektgruppe for å utrede strategisk plan for digital kompetanse i skolene i Levanger og Verdal. Oppdraget var i Levanger gitt på bakgrunn av vedtak i kommundelplan oppvekst mot 2020, pkt. 10.1.1 og andre tiltak i kommunedelplanen vist nedenfor:

Under Samfunn, satsingsområdet oppvekstmiljø, innsatsområdet ”Grunnleggende ferdigheter:
1.1.37 Det skal utarbeides planer for kompetanseutvikling i antall, rom og form/regning og i digital kompetanse
1.1.38 Utarbeide progresjonsplaner for digital kompetanse
1.2.5 Ta i bruk It`s learning som kommunikasjonskanal med heimene.

Under Organisasjon, satsingsområdet teknologi
10.1.1 Utarbeide IKT-plan for bhg og skoler, se innsatsområdet grunnleggende ferdigheter
10.1.2 Ta i bruk It`slearning ved alle skoler
10.1.3 Ta i bruk LIKT ved alle skoler

En arbeidsgruppe bestående av Frode Kvittem (virksomhetsleder Vinne og Ness/rektor Vinne skole), Ingar Grønnesby (Åsen barne- og ungdomsskole/supportbruker It’s learning Levanger), Oddrun Laugsand (enhetsleder/rektor ved Ytterøy os), Birger Røeggen (rektor Leksdal skole), Kenneth Arntzen (PPT Levanger) og Torbjørn Olsen (IKT-enheten) har utarbeidet planer for digital kompetanse for elever og ansatte i Levanger og Verdal. Fagansvarlig for grunnskole i begge kommunene har også deltatt i arbeidet. Frode Kvittem ledet gruppen.

Arbeidsgruppen sendte følgende underliggende fagplaner på høring:
”Opplæringsplan i digitale ferdigheter for elever i Levanger og Verdal” og ”Digitale ferdigheter for ansatte i skolen i Levanger og Verdal”.
Endringsforslagene ble vurdert av gruppa før endelig forslag til plan ble sendt til kommunalsjefene.

Strategiplan som er overordnet disse to fagplanene inneholder strategiske vurderinger av følgende områder: Ledelse, skolens ressurser, kartlegging og planlegging, digital kompetanse og pedagogisk praksis og organisasjon. Planen beskriver ansvarsfordeling og organisering og legger fram en strategi for gjennomføring. Her fremmes det forslag til tiltak uten ekstra kostnad og tiltak med ekstra kostnad.

Kommunalsjefene har lagt fram strategiplanen inkl. de to underliggende fagplanene for behandling i rektormøter i kommunene. Rektorene ga sin tilslutning til planverket. Enhetsledere og rektorer har gitt sin tilslutning til at man arbeider med å gjennomføre planene innenfor de til enhver tid gitte økonomiske rammer i skolen.

Strategiplanen er sendt på høring til utdanningsforbundet, skolelederforbundet og fagforbundet. De har gitt sin tilslutning til planen.

Vurdering:
Arbeidsgruppen ledet av Frode Kvittem har gjort et godt arbeid med å utforme en ny strategiplan for digital kompetanse i skolene i Levanger og Verdal med tilhørende opplæringsplaner.

Planen svarer på tiltakspunktene angitt i handlingsprogrammet i Kommunedelplan oppvekst mot 2020. Den har allerede blitt et konkret og nyttig arbeidsredskap for ledere og ansatte i skolen, i det en del skoler har tatt verktøyene i bruk.

Nytilsatt IKT-rådgiver er i gang med å lage en milepelsplan for opplæring av IKT-kontaktene ute på skolene. Stillingen ble finansiert ved intern omprioritering av midler i skolene. Ledelsens holdninger til dette utviklingsarbeidet er viktig for å lykkes. Arbeidet vil følges opp av kommunalsjefene og temaet digital kompetanse blir jevnlig behandlet som sak i rektormøtene framover. IKT-rådgiver vil være en god rådgiver også for ledelsen. IKT-rådgiverne i Levanger og Verdal vil ha det operative ansvaret for å oppdatere fagplanene i samarbeid med IKT-kontaktene ute på skolene.
 
Rådmannen vurderer det som realistisk å iverksette planen innenfor de til enhver tid gitte økonomiske rammer skolene får tildelt.

Planen evalueres etter ett år.
    Til toppen av siden 

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 19.03.2012 12:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051