Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.03.12 - sak 10/12 - Barnehagebruksplan 2012-2015

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2010/9371
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 07.12.11 31/11
Driftskomiteen 14.03.12 10/12
Kommunestyret

 

Rådmannens forslag til innstilling:
Barnehagebruksplan vedtas med følgende prioriteringer for utbygging av kommunale barnehager:

 1. Momarka barnehage. Barnehagen bygges ut i 2012. Rådmannen bes om å legge fram en egen sak om størrelsen på utbyggingen.
 2. Frol barnehage. Det legges til rette for en spesialavdeling for barn med særskilte behov ved Frol barnehage. Rådmannen bes om å vurdere om det av strategiske årsaker skal planlegges utvidelse ved Frol os i forbindelse med OU- prosessen. Rådmannen bes om å ta med begge forhold i arbeidet med mulighetsstudien for arealene ved Frol os.
 3. Rådmannen bes om å vurdere andre tiltak knyttet til struktur og utbygging vurderes i den kommende OU- prosessen.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Driftskomiteen vedtok i sak 32 /11 følgende: ”Forslag til barnehagebruksplan 2012-2015 legges ut på høring med høringsfrist 1. februar 2012.”

Ved høringsfristens utløp var det kommet til sammen 22 høringsuttalelser:
Fra kommunale barnehager (8) og private barnehager (12) har vi fått uttalelser fra både eiere, styrere, ansatte og samarbeidsutvalg.

I tillegg er det kommet uttalelser fra Studentsamskipnaden, Utdanningsforbundet i Levanger, Ytterøyutvalget og Senterpartiet i Levanger.

I høringene blir det kommentert både forhold knyttet til utvalgets arbeid/mandatet, barnehagestruktur, utbygging, organisering av spesialpedagogisk tilbud o.a.

Her følger en kort oppsummering:
Utvalget/mandatet:
Det blir i høringer i fra blant annet Senterpartiet i Levanger og Ruffen barnehage, Saltkjelen AS påpekt at arbeidsgruppa har gitt en oversiktlig framstilling der flere alternativer er skissert, og at en ser positivt på en barnehagebruksplan som er utarbeidet for de kommunale barnehagene i Levanger.

Private barnehager mener imidlertid at private barnehager skulle vært mer involvert og vært representert i utvalget. Private barnehagers framtidsplaner burde vært mer omtalt, barnehagebruksplanen bør videreutvikles slik at det styrker dialogen og synliggjøringen av private barnehager. For at barnehagebruksplanen skal gi et riktig bilde av dagens og framtidens situasjon, burde arbeidsgruppa innhentet opplysninger fra de private aktørene vedrørende bygninger og uteområder.

Senterpartiet i Levanger uttaler at det er en svakhet at det ikke er en representant for de private barnehagene i gruppa.

Struktur
Dette er i hovedsak kommentert av kommunale barnehager.

 • ”SU ved Mule barnehage mener det er stor fordel for Mule barnehage at den er i lokaler knyttet til skolen. Viktig at barnehagen består hvis skolen består.
 • SU ved Åsen barnehage konkluderer med at det ikke er aktuelt med nedlegging eller samlokalisering. Hvis en mot formodning skal samlokalisere Bruse og Åsen barnehage mener de at denne må drives av kommunen.
  Samme organ mener få kommunale barnehager i Levanger kommune. De mener det er viktig at det finnes minst en kommunal barnehage i hver skolekrets. Dette bør tas i betraktning hvis endringer blir gjort i forhold til skole- barnehagestruktur.
 • Ansatte og foreldre ved Tuv barnehage uttaler at ved eventuell nedleggelse ser de viktigheten for at det skjer på en ryddig og forutsigbar måte, både for barn, personalet og foreldre.
 • FAU ved Okkenhaug oppvekstsenter mener det er viktig å avklare skolestrukturen i kommunen, og savner en konkret plan som viser hvilke barnehager som kan ta imot barna ved en eventuell nedleggelse av skolen.
 • SU ved Ruffen barnehage ønsker mindre fokus på skolekretser, og at kommunen i størst mulig grad likestiller barnehagene på dette området. Deres barnehage, som den største i kommunen, har barn fra mange kretser.
 • Senterpartiet i Levanger mener skolestrukturen er avgjørende for barnehagene, og at barnehagene ikke kan sees isolert.
 • Utdanningsforbundet i Levanger mener det kan være en nyttig strategi å satse på 2-avdelings barnehager eller større utbygging eller omstrukturering i de kommunale barnehagene.


Utbygging:

Private barnehager:

 • Marisko-stiftelsen foreslår å bygge en treavdelingsbarnehage på Remyra (i tillegg til den treavdeling som allerede ligger der i dag.) Dette barnehagebygget vil kunne romme Skogtrollet menighetsbarnehage, en forsterket avdeling og evt. barna fra Tuv barnehage, hvis denne blir nedlagt.
 • Eiere ved Austvoll gårdsbarnehage og Barnas Moa barnehage er sterkt kritisk til forslag om en utvidelse av barnehagen ved Mule oppvekstsenter.
 • I en fellesuttalelse fra private barnehagestyrere heter det: ”Noen private barnehager har ledig kapasitet og kan være truet av nedleggelse, samtidig planlegger kommunen utvidelse av egne barnehager og ny barnehage på Skogn. Vi stiller spørsmålstegn ved dette i en tid der det skal spares.”
 • SU ved Gjemble barnehage mener at Gjemble barnehages lokaler må komme inn under punktene 11 og 12 i planen da barnehagen ligger i en kommunal bygning.


Kommunale barnehager:

 • SU ved Ekne mener at barnehagen burde vært større, i og med at de vet det selges tomter og bygges hus på Ekne
 • I kommentarer fra flere kommunale barnehager pekes det på prioriteringer i forhold til bygningsmessige tilpasninger/vedlikehold utover det som er påpekt i planen.
 • SU ved Frol oppvekstsenter, barnehagen ønsker sterkt at Frol prioriteres i 2012. Behovene ved dagens avdeling og med dagens barnegruppe er prekære.
 • SU ved Momarka barnehage støtter rådmannens prioritering.


Uttalelser fra andre:

 • ”SP er skeptiske til bygging av ny kommunal barnehage på Skogn så lenge det er ledige plasser i kommunen.”
 • Ytterøyutvalget mener det et stort behov for utbygging/renovering av Ytterøy barnehage. Det er behov for strakstiltak og å komme raskt i gang med videre langsiktige planer. Det er ikke aktuelt å avvente eventuelle endringer i forhold til den daglige driften ved barnehagen, til skolestrukturen i Levanger kommune er vurdert.
 • Utdanningsforbundet mener at barnehagebruksplanen 2012-2015 har gode ambisjoner, blant annet med tanke på uteområder og bygningsmasse, og synliggjør at mange av barnehagene har store behov for opprusting. Midlertidige løsninger og manglende vedlikehold kjennetegner flere av barnehagene


Spesialpedagogisk hjelp, tilbud, organisering og lokalisering.
Private barnehager mener det vil bli tilført store ressurser til kommunale barnehager på dette området, mens det vil ”dryppe” litt på de private. Studentsamskipnaden understreker foreldres rettigheter med hensyn til valg av barnehage for sitt barn.
Gjemble barnehage er redd kompetansen i de private barnehagene ikke vil bli ivaretatt i framtida.

Vurdering:
Utvalget/mandatet:
En større involvering i arbeidet fra ikke-kommunale kunne vært ønskelig, men mandatet var knyttet til utvikling av kommunale barnehager da kommunen ikke har styringsrett over ikke-kommunale barnehager ut over utmåling av driftstilskudd.
Vi mener likevel at ikke-kommunale barnehager blir ivaretatt da det i planen presiseres at en må ha en nærmere dialog med private barnehageeiere før en fatter vedtak. Viser til saksframlegget i desember hvor det blant annet heter:
”Det er svært viktig at en har en dialog med private barnehager knyttet til disse løsninger og ellers alle forhold som har betydning for barnehagedekningen, da kommunen har ansvar for at det til enhver tid finnes tilstrekkelig antall barnehageplasser i kommunen.” 
Dette har blitt fulgt opp med en kartlegging/undersøkelse for alle private barnehager, noe som går fram av utsendte dokument. Alle ikke-kommunale barnehageeiere har ellers gjennom høringa hatt muligheter til å gi tilbakemelding.

Struktur:
Det er kommet flere uttalelser som omfatter struktur og utbygging. Her er det viktig at en ser på tiltak i en større sammenheng som innbefatter dagens skolestruktur. OU prosessen som starter i mars vil vurdere både barnehage- og skolestrukturen. Rådmannen vil derfor foreslå at en inntil videre avventer å vurdere strukturtiltak til OU-saken kommer til behandling i november.

Det er ingen av høringene bortsett fra Frol SU og Momarka SU som har kommentert rådmannens prioritering vedrørende utbyggingsrekkefølge for de kommunale barnehagene.

Spesialpedagogisk hjelp, tilbud, organisering og lokalisering
Rådmannen mener at det alltid vil være et behov for at flere barnehager kan tilby spesialpedagogisk hjelp. Dette har vært praksis i dag og vil være praksis i framtida.
Rådmannen mener imidlertid at det er viktig at en kan bygge videre på spisskompetansen som allerede finnes ved Frol barnehage og at man legger bedre til rette for spesialavdelingen der ved å utvikle avdelingen med bedre romløsninger. Barnehagen har hatt en spesialavdeling i over 15 år. Dette har også andre kommuner, blant annet Verdal, gode erfaringer med. En bedre tilrettelegging av tilbudet ved denne barnehagen innebærer ikke at behovet for kompetanse og bidrag fra andre barnehager forsvinner. Det er imidlertid behov for å utvikle avdelingen og å sikre en stabil finansiering av tilbudet. Rådmannen vil derfor foreslå at dette stadfestes ved behandling av barnehagebruksplanen.

Momarka barnehage
Barnehagebruksplanen foreslås en utbygging av en småbarnsavdeling som kan erstatte tidligere plasser i grendehuset. Dette er av stor betydning for å få til optimal drift og å sikre kommunen en stor økonomisk effektivt kommunal barnehage. Momarka barnehage har ved årets hovedopptak langt flere søkere enn ledige plasser. Rådmannen mener det er ønskelig at en under planlegginga kan legge til rette for utbygging av to nye avdelinger. Levanger kommune har ansvaret for at det til enhver tid finnes tilstrekkelig antall plasser til søkere som har lovfestet rett på barnehageplass. Dette innebærer at kommunen av strategisk grunner bør ha noe beredskap i forhold til antall plasser. Strukturendringer både når det gjelder kommunal og privat virksomhet kan medføre at en ikke har tilstrekkelig antall plasser og tilby. Det vil derfor bli lagt fram en egen sak i vår om utbygging av Momarka barnehage hvor dette vurderes. Det er kun en avdeling som vil tas i bruk nå for å erstatte plassene i grendehuset. Det øvrige arealet planlegges for å ha en strategisk beredskap.

Frol
Det er viktig å sikre en fast avdeling for barn med særskilte behov på Frol med en definert økonomi. En utbygging ved Frol er viktig for å legge bedre til rette for disse barna og bør være ferdigstilt høsten 2013. Det kan imidlertid være ønskelig å vurdere en større utbygging av denne barnehagen. Det bør derfor vurderes en strategisk utbygging av barnehagen i forbindelse med en mulighetsstudie for oppvekstsenteret som helhet som ble bebudet i budsjett for 2012. Rådmannen anbefaler at dette vurderes i forbindelse med OU-prosessen. 

Til toppen av siden   

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 07.12.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til barnehagebruksplan for 2012-2015 legges ut på høring med høringsfrist 1.2.12.

Til toppen av siden   

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til barnehagebruksplan for 2012-2015 legges ut på høring med høringsfrist 1.2.12.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunedelplan oppvekst mot 2020.

Vedlegg:

 1. Utkast til barnehagebruksplan 2012 - 2015 - plandokument PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I Kommunedelplan oppvekst mot 2020 er det i tiltaksplanen pkt 6. vedtatt å starte utredning av barnehagebruksplan i 2011.

Mandatet for arbeidet med barnehagebruksplanen ble vedtatt i Driftskomiteens møte 8.12.10, sak 33.10. I mandatet ble det vedtatt at planen skulle ferdigstilles medio mai 2010. Når denne tidsplanen ikke har holdt skyldes dette at det har at det har tatt tid med innsamling og bearbeiding/kvalitetssikring av informasjon.

Arbeidsgruppa som har arbeidet med planen har bestått av enhetsleder, styrere, prosjektleder i utviklingsstaben, representanter fra fagforbund med barnehagefaglig kompetanse samt barnehageansvarlig i staben. Gruppa innehar god kompetanse. Det er ellers innhentet informasjon hos Økonomiavdelingen, Bygg og eiendom og barnehagene.

Barnehagebruksplanen gjelder i utgangspunktet kommunale barnehager. I Levanger hvor 76 % av barna har plass i privat barnehage har det imidlertid vært naturlig å involvere private barnehager i arbeidet. 
Arbeidsgruppa har hatt flere møter, hvor vi blant annet har drøftet struktur, størrelse/driftsform på barnehagene og fysisk inne/utemiljø og barnetallsutvikling i ”skolekretsene”.

Vurdering:
Det har vært utfordrende å lage et forslag til barnehagebruksplan, da planen i utgangspunktet skal omhandle de kommunale barnehagene. Ideelt sett burde en barnehagebruksplan omfatte alle barnehager i kommunen. Levanger kommune kan imidlertid ikke fatte vedtak på vegne av de private barnehagene.

Da ca. ¾ av barna går i private barnehager, vil alle eventuelle endringer i kommunale barnehager ha konsekvenser for de private barnehagene. Forslag til plan bør derfor sees i sammenheng med kapasitet i eksisterende private barnehager.

Gruppa har skissert ulike løsninger knyttet til de kommunale barnehagene.

Det er svært viktig at en har en dialog med private barnehager knyttet til disse løsninger og ellers alle forhold som har betydning for barnehagedekningen, da kommunen har ansvar for at det til enhver tid finnes tilstrekkelig antall barnehageplasser i kommunen. 

Gruppa har i sitt forslag kommet med uprioriterte forslag, men Frol og Momarka er prioritert foran resten.  Dette har blant annet sammenheng med at flere prioriteringer i stor grad vil være avhengig av framtidig skolestruktur.

Momarka barnehage bør bygges ut for å erstatte småbarnsplassene de mistet ved grendehuset, dette for bedre å kunne utnytte kapasiteten og for den totale økonomien i barnehagen. En stor rasjonell kommunal barnehage har også betydning for totaløkonomien på barnehagesektoren.

Det er viktig at det etableres en fast avdeling for barn med særskilte behov på Frol. En utbygging ved Frol er viktig for å legge bedre til rette for disse barna, og bør være ferdigstilt høsten 2013.

Rådmannen foreslår derfor at Momarka barnehage bygges ut i 2012 og Frol barnehage i 2013. Dette er det tatt høyde for i forslag til økonomiplan for 2012 – 15.

Rådmannen foreslår at forslag til barnehagebruksplan blir sendt ut på høring med høringsfrist 1.februar 2012.
    Til toppen av siden 

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 14.03.2012 17:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051