Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 13.05.15 - sak 21/14 - Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler i Levanger 2014

Hilde Henriksen Karlsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Hilde Henriksen Karlsen
Arkivref. 2015/2721
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 13.05.15 21/15
 Kommunetyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Tilstandsrapporten for kommunale grunnskoler i Levanger 2014 tas til etterretning og legges til grunn i revidering av kommunedelplan oppvekst og kompetanseplan for barnehage og skole. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler i Levanger 2014 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

I St.meld.nr. 31(2007-08) «Kvalitet i skolen» fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte.

Fram til 2011 ble det lagt fram en kvalitetsmelding for grunnskolen i Levanger. Fra 2011 har administrasjonen valgt å bruke Utdanningsdirektoratets anbefalte mal for tilstandsrapport. Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Det er fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld.nr. 31 (2007-2008). Til de nasjonale målsettingene er det satt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene.

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygge ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Levanger kommune har fulgt den nasjonale malen for Tilsynsrapport. I tillegg har en lagt følgende indikatorer:

  1. Netto driftsutgift til skole pr. innbygger 6-15 for å kunne se sammenhengen mellom resultater og ressursbruk.
  2. Spesialundervisning. Levanger kommune har en høy andel elever som får spesialundervisning og en høy andel av det totale timetallet i grunnskolen går til spesialundervisning.

Det er data fra Skoleporten.no som hovedsakelig benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden. Skoleeiere og skoler oppfordres til å lage konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. Levanger kommune mener det bør settes mål for de områdene man har under utvikling og at de øvrige indikatorene brukes som observasjonsverktøy for å følge med utviklingen.

I St.meld.nr 16 (2006 -2007) «... og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring» framgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglig utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra oppfølging fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten.no inneholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting. Levanger kommune har brukt tall fra KOSTRA, Grunnskole.

Levanger har standpunktkarakterer omtrent på nivå med kommunegruppe 08, Nord-Trøndelag fylke og nasjonalt i norsk, matematikk og engelsk. Eksamensresultatene er dårligere enn de vi sammenligner oss med. Dette må bli gjenstand for vurderinger blant ungdomsskolerektorene i samhandling med skoleeier. Resultatene for matematikk og regning er mest bekymringsfull. En del skoler velger dette som utviklingsområde kommende skoleår.

Det er et mål at alle barn og unge i Levanger kommune skal oppleve et godt og inkluderende oppvekst - og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det har over år vært jobbet med «Bedre læringsmiljø» på skolene. Arbeidet er fortsatt aktivt. Alle skolene skal ha gjennomført konkrete og gjennomgripende tiltak som styrker læringsmiljøet med spesielt fokus på voksenrollen og klasseledelse innen 2017.

Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år på 7. og 10.trinn. Indeksene som er obligatoriske er disse: Støtte fra lærer, vurdering for læring, læringskultur, mestring, elevdemokrati og medvirkning, mobbing på skolen og andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere. I årets rapport vier vi spesielt mobbetallene i ungdomsskolen spesiell oppmerksomhet. Her må det vurderes ekstra innsats.

Elevundersøkelsen gir gjennomgående akseptable resultater for Levanger kommune.
Når det gjelder «Vurdering for læring» på ungdomstrinnet skårer vi under de vi sammenligner oss med. Levanger kommune har hatt noe fokus på dette i rektormøter skoleåret 2014 - 15 med besøk fra Fylkesmannen i Nord Trøndelag hvor tema har vært vurdering for læring og lokalt læreplanarbeid. Det vil fortsatt være trykk på dette arbeidet. Det vil bli tema på rektormøter, samt tema på de enkelte skolene på vurderingspraksis på vurdering for læring.

Ungdataundersøkelsen i Levanger kommune ble gjennomført i vinter. Undersøkelsen er tatt på 8. 9. og 10. trinn. Resultatene fra undersøkelsen ble lagt fram i Kommunestyret i aprilmøtet. Data fra denne undersøkelsen vil drøftes i rektormøte våren 2015. Resultatene fra denne undersøkelsen vil bli sett i sammenheng med data fra elevundersøkelsen. Hvilke faktorer som spiller inn for at elevene skal ha trivsel på skolen, oppleve mestring og inkludering vil bli gjennomgående drøftet slik at datagrunnlag vi har skal benyttes til å heve kvaliteten, resultatene på læringstrykk og læringsutbytte på skolene i Levanger kommune. Tallene skal analyseres og legges inn i tilstandsrapport for 2015. 

Vurdering:

Rapporten gir en oversikt over tilstanden i kommunens skoler. Mål og anbefalte tiltak er i tråd med kommunedelplan oppvekst som nettopp ble vedtatt. Resultatene fra de årlige tilstandsrapportene legges til grunn for revidering av kommunedelplan oppvekst og kompetanseplan for barnehage og skole.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 12.10.2015 12:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051