Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 13.02.13 - sak 4/13 - Kretsgrenser fra skoleåret 2013 - 14

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2013/776
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 13.02.13 4/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende forslag til endring i kretsgrenser legges ut på høring med høringsfrist 5. april 2013:

  1. Ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole fra skoleåret 2013/14, i tråd med vedlagte kart.
  2. Elever som i dag sokner til Nesheim, som bor i Nossumområdet og i Gilstadlia, får Halsan som nærskole. For elever i området Gilstadlia er også Skogn bu mulig å vurdere som nærskole. Det er to alternative iverksettingstidspunkt: Skoleåret 2013/14 eller skoleåret 2014/15.
  3. Nesset ungdomsskole og Frol ungdomsskole slås sammen til ett inntaksområde for de som starter i 8. trinn i 2013/14 og 2014/15.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

  1. Kart over kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole - som PDF
  2. Kart over kretsgrense mellom Halsan skole, Nesheim skole og Skogn bu - som PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Innledning

Opplæringslovens § 8-1 første ledd lyder:

§ 8-1. Skolen

Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til.

Levanger kommune har ikke forskrifter for alle skolekretsene i Levanger kommune. I praksis har man de senere årene praktisert lovens ordlyd direkte og gjort en konkret vurdering i de tilfeller det har oppstått spørsmål om hvilken skole som ligger nærmest.

I de tilfeller hvor kommuner har forskrifter om skolekretsgrenser skal disse også ivareta nærskoleprinsippet.

Kretsgrenser/avklaring av hva som er nærskole, vil i stor grad berøre foreldre og nærmiljø. Følgende bør derfor få anledning til å uttale seg i slike saker: Skolens samarbeidsutvalg/foreldreråd, fagforeninger for de ansatte og elevråd.

Kommunestyrets vedtak om endring i skolestruktur i sak 78/12 gjør det nødvendig å klargjøre hva som er den praktiske forståelsen av nærskoleprinsippet med ny struktur.

Kommunestyret vedtok følgende i sak 78/12 som vurderes å få konsekvenser for kretsgrensene:

Det bygges ny ungdomsskole på Røstad. Elevene ved ungdomstrinnene ved Frol og Nesset flyttes dit. Nesheim barneskole flyttes til Nesset ungdomsskole. Tuv barneskole legges ned og elevene overføres til Skogn fra høsten 2013. Elever som har kortere veg til Ekne overføres dit dersom de ikke ønsker å bli med resten av gruppen til Skogn.

Videre var det i gruppa OU-2012 Barnehage og skole, som foreslo endringer i barnehage – og skolestrukturen, forslag om følgende:

Kretsgrensen mellom Halsan og Nesheim endres slik at Nossumområdet og Gilstadlia går til Halsan.

Dette forslaget ble ikke vurdert av rådmannen i 2012 og ikke realitetsbehandlet av kommunestyret. Forslaget tas til vurdering nå.

Bakgrunnen for at dette ble foreslått av OU-gruppa er både romsituasjonen ved skolene gjennom at det er bedre plass på Halsan enn Nesheim og det faktum at storparten av området ligger nærmere Halsan enn Nesheim. Dette blir selvsagt forsterket gjennom framtidig flytting av barneskolen på Nesset.

Ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn bu

Tuv skole legges ned i fra høsten 2013. I vedtaket står det at elever som har kortere vei til Ekne overføres dit dersom de ikke ønsker å bli med resten av gruppen til Skogn. Dette er å forstå slik at det gjelder for de elevene som går ved Tuv skole i dag. Det skal settes en ny grense mellom Ekne og Skogn som gjelder for elever som starter på skolen høsten 2013 og påfølgende år. Vedlagt ligger et kart som skisserer dagens kretsgrense og mulig ny kretsgrense. Det er i forslaget søkt å ta hensyn til hvilke grender som naturlig sokner til Ekne og hvilke som naturlig sokner til Skogn. Hvis man hadde lagt nærskoleprinsippet om geografisk nærmeste skole til grunn, hadde større del av Tuv skolekrets soknet til Ekne skole. I praksis betyr forslaget at gårdsvaldene Daling, gnr 141 og Moan gnr 142 legges til Ekne skolekrets. Resten av Tuv skolekrets legges til Skogn skolekrets.

Ny kretsgrense mellom Nesheim skole, Halsan skole og Skogn barne- og ungdomsskole

Uavhengig av flytting av Nesheim skole til lokalitetene til Nesset ungdomsskole, foreslo OU-gruppa å endre kretsgrensa mellom Halsan og Nesheim, slik at elever som bor i Nossumområdet og i Gilstadlia, som i dag sokner til Nesheim, skal gå til Halsan. Dette forslaget ble ikke realitetsbehandlet av kommunestyret. Det er mulig å se for seg tre alternative måter å behandle et slikt forslag:

Forslag 1:

Denne endringen, se vedlagte kart, gjennomføres nå etter som alle elevene uansett har skyss. Grensen mellom Nesheim og Halsan vil bli mellom Eidesøra og Nossum.

Forslag 2:

Endringen i forslag 1 utsettes til veg Nossum - Høgberget er bygd, trolig høst 2014.

Forslag 1 kan gi en ulempe for de av elevene som eventuelt velger å sykle, uavhengig av om de har skyss, da det gir en unødvendig lang vei til Halsan før ny vei er bygd.

Forslag 3:

På det tidspunkt Nesheim skole flytter inn i lokalene til Nesset ungdomsskole, vil man måtte vurdere grensene mellom Nesheim skole og henholdsvis Skogn bu og Halsan skole på nytt. For elever i områdene Alstadhaug, gnr 19 og Gilstad, gnr 25 kan det da vurderes overføring til Skogn.

Sammenslåing av Nesset ungdomsskole og Frol ungdomsskole

Nesset og Frol ungdomsskoler slås sammen administrativt fra høsten 2013. Det skal gis opplæringstilbud både på Nesset u og Frol u fram til innflytting i ny ungdomsskole. Elevene som starter på 9. og 10. trinn skal gå i de etablerte klassene skoleåret 2013/14. Elevene på 9. trinn vurderes slått sammen til 5 klasser når de starter på 10. trinn høsten 2014.

For elever som skal starte på 8. trinn ved Nesset u og ved Frol u høsten 2013, har rektorene, gjort en faglig vurdering av at det er en fordel for disse elevene å starte i den klassen de skal gå i resten av ungdomsskoleløpet og på den måten etablere kontakt med de kontaktlærerne og faglærerne som skal følge dem ut ungdomsskolen.

I dag er det 3 klasser på Frol u og 3 klasser på Nesset u på hvert trinn. I den nye ungdomsskolen vil det være 5 klasser på hvert trinn. Det er vurdert slik at man fra høsten 2013 kan etablere 2 klasser på Frol og 3 klasser på Nesset for det nye 8. trinnet. I en sammenslått skole vil det være felles inntaksområde. Det betyr at 10 - 15 elever i sentrumsområdet vil få tilbud om å starte i en klasse på Nesset u. Det er en forutsetning at ressurstildelingen til skolen blir tilsvarende 6 klasser slik at "innsparingen" tilfaller skolen.

Vurdering:

Følgende sendes ut på høring med høringsfrist 5. april 2013:

Forslag til ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole.Forslag til ny kretsgrense mellom Halsan skole, Nesheim skole og Skogn bu. Tre alternativ.Forslag om felles inntaksområde for 8. trinn ved Frol og Nesset ungdomsskoler.

Rådmannen vil i sitt endelige forslag foreta en helhetsvurdering hvor en legger vekt på høringsuttalelsene fra berørte innbyggere og hva som gir gode logistikkmessige løsninger. 

    Til toppen av siden 

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 13.02.2013 16:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051