Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 12.11.14 - sak 36/14 - Høring - utkast til endring i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Jan Arve Strand - klikk for personkort
Saksbehandler: Jan Arve Strand
Arkivref. 2014/8144
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 12.11.14 35/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune er positiv til forslaget om å regulere kommunens adgang til å regne med barns inntekter ved vurdering og beregning av økonomisk stønad. Målsettingen med endringen er å sikre bedre og mer likeverdige vilkår for barn som vokser opp i fattige familier. Dette vil være et hensiktsmessig virkemiddel for å forebygge arv av sosiale problemer og antas i et langsiktig perspektiv å bidra til en reduksjon av kommunens utgifter. 

Levanger kommune mener at lovreguleringen er et sentralt og nødvendig virkemiddel for å sikre en likere praksis i kommunene.

Bemerkning til alternativ A

Levanger anbefaler bruk av alternativ A (ingen beløpsgrense). Dette ivaretar best det skjønnsmessige elementet i kommunens vurdering. En beløpsfesting kan føre til en praksis som standardiserer vurderingene på bekostning av den konkretete helhetsvurderingen som skal gjøres i hver sak. Ettersom lovendringen i seg selv binder kommunen i sin behandling av denne inntekten, er det særlig viktig å ivareta den skjønnsmessige vurderingen.

Bemerkning til alternativ B

Dersom departementet bestemmer seg for å henvise til en beløpsgrense i lovteksten, støtter Levanger kommune at det gjøres ved å henvise til en lov- eller forskriftsregulert størrelse fremfor et kronebeløp. 

Til slutt vil vi bemerke at NAV Levanger har lite saker der barn under 18 år har inntekt. Dagens lovverk og retningslinjer skal sikre barns behov, og dette vil uansett være en viktig, riktig og pliktmessig oppgave for kommunen.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Formannskapets møte 8. oktober 2014, vedtak sak 77/14 

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Høringsnotat: «Høring - utkast til endring i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen» 

Saksopplysninger:

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut på høring utkast til endring i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

Levanger formannskap vedtok i sitt møte 8. oktober d.å., sak 77/14 at kommunen skal avgi uttalelse i denne saken.

Frist for innsending av uttalelser til høringsnotatet er satt til 2. desember 2014.

Når det gjelder innholdet i høringsnotatet vises det til notatet i sin helhet.

Vurdering:

Levanger kommune er positiv til forslaget om å regulere kommunens adgang til å regne med barns inntekter ved vurdering og beregning av økonomisk stønad. Målsettingen med endringen er å sikre bedre og mer likeverdige vilkår for barn som vokser opp i fattige familier. Dette vil være et hensiktsmessig virkemiddel for å forebygge arv av sosiale problemer og antas i et langsiktig perspektiv å bidra til en reduksjon av kommunens utgifter. 

Dagens praksis i Levanger kommune er at barns inntekter holdes utenfor ved utmåling av stønad. Presiserer at dette gjelder inntektsgivende arbeid i fritid og skoleferie. Intensjonen med dette er å utelukke fulltidsarbeid som igjen fortrenger skolegang.

Levanger kommune mener at lovreguleringen er et sentralt og nødvendig virkemiddel for å sikre en likere praksis i kommunene.

Bemerkning til alternativ A

Levanger anbefaler bruk av alternativ A (ingen beløpsgrense). Dette ivaretar best det skjønnsmessige elementet i kommunens vurdering. En beløpsfesting kan føre til en praksis som standardiserer vurderingene på bekostning av den konkretete helhetsvurderingen som skal gjøres i hver sak. Ettersom lovendringen i seg selv binder kommunen i sin behandling av denne inntekten, er det særlig viktig å ivareta den skjønnsmessige vurderingen.

For Levanger kommune innebærer forslaget ikke en realitetsendring fra dagens praksis, da hovedregelen er at barns inntekter holdes utenfor ved utmåling av stønad.  

Etter vårt skjønn vil ikke valg av dette alternativet medføre store økonomiske konsekvenser for Levanger kommune.

Bemerkning til alternativ B

Dersom departementet bestemmer seg for å henvise til en beløpsgrense i lovteksten, støtter Levanger kommune at det gjøres ved å henvise til en lov- eller forskriftsregulert størrelse fremfor et kronebeløp.

Til slutt vil vi bemerke at NAV Levanger har lite saker der barn under 18 år har inntekt. Dagens lovverk og retningslinjer skal sikre barns behov, og dette vil uansett være en viktig, riktig og pliktmessig oppgave for kommunen.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 12.11.2014 17:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051