Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 11.06.14 - sak 20/14 - Leksehjelp i Levanger kommune - utredning om endring av tilbud fra skoleåret 2015/16

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2014/4063
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 11.06.14 20/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Rådmannen bes om å utrede ulike sider ved å tilby leksehjelp på mellomtrinn og/eller ungdomstrinn fra skoleåret 2015/16 og legge fram en egen sak om dette for driftskomiteen innen utgangen av 2014.
     
  2. Utredningen skal vurdere mulige tilbud innenfor dagens økonomiske ramme for kommunens leksehjelpsordning.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Prop. 68 L (2013–2014) som foreslår å gi kommunene økt fleksibilitet til organisering av leksehjelptilbudet på 1. – 10. trinn. 


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Dagens leksehjelptilbud ble utredet i 2010 og vedtatt i kommunestyret i sak 25/10 den 26.5.10 gjennom følgende vedtak:

  1. Leksehjelpsordning for 1. – 4. trinn, slik den er beskrevet i saken, vedtas.
  2. Ordningen evalueres etter 1 år.
  3. Økonomisk ramme for leksehjelpsordningen settes til 1,7 mill kr på årsbasis. Dette forutsetter en budsjettjustering som tas i behandling av tertialrapporten.
  4. I tillegg kan skolene disponere sparte ressurser, ved at behov for midtskyss faller bort, til økt kvalitet på henholdsvis leksehjelpordninga for 1. – 4. trinn og ordninga med fysisk aktivitet for 5. – 7. trinn.


Ordningen ble evaluert i 2011 og evalueringen ble behandlet av driftskomiteen i sak 12/11 den 15.6.11 og gjorde følgende vedtak: Saken tas til orientering.   

Gjeldende ordning er som følger: Opplæringsloven § 13-7a om plikt for kommunen til å ha tilbud om leksehjelp lyder slik:

Kommunen skal ha eit tilbod om leksehjelp for elevar på 1.–4. årstrinn. Tilbodet skal vere gratis for elevane. Elevane skal ha rett til å delta på leksehjelptilbodet, men det skal vere frivillig om dei ønskjer å delta. For krav om politiattest gjeld reglane i § 10-9. Departementet gir nærmare forskrifter om leksehjelptilbodet.

Kommunen plikter å tilby elever på 1.–4. årstrinn i den offentlige grunnskolen gratis leksehjelp. Alle elever skal ha rett til å delta i leksehjelptilbudet, men det skal være frivillig å delta. Den som ansettes i leksehjelpordningen, fast eller midlertidig, må fremlegge politiattest med slikt innhold som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd, jf. opplæringsloven § 10-9.  

Med hjemmel i opplæringsloven § 13-7a fjerde ledd er det fastsatt forskrifter som regulerer tilbudet om leksehjelp, jf. kap. 1A i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1A inneholder én bestemmelse, § 1A-1. Den lyder slik:

Alle elevar på 1.–4. årstrinn har rett til leksehjelp, jf. opplæringslova § 13-7a. Formålet med leksehjelpa er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, kjensle av meistring, gode rammer for sjølvstendig arbeid og medverke til utjamning av sosiale forskjellar i opplæringa. Leksehjelpa er ikkje ein del av opplæringa til eleven, men skal sjåast i samanheng med opplæringa. Leksehjelpa skal gi eleven hjelp med skolearbeidet. Kommunen er ansvarleg for leksehjelpa og veljar korleis leksehjelpa skal organiserast. Det totale omfanget leksehjelp på 1.–4. årstrinn skal til saman vere minimum 8 timar kvar veke. Kvart årstrinn skal ha minimum ein time leksehjelp per veke. Kommunen avgjer korleis dei resterande timane fordelast mellom trinna. Kommunen pliktar å informere foreldra om retten til leksehjelp og tilbodet som gis. Kommunen pliktar å sørgje for at elevane har eit godt psykososialt miljø i leksehjelpa som fremjar helse, trivsel og læring. Dersom ein tilsett har kunnskap eller mistanke om at eleven sin rett ikkje blir oppfylt skal den tilsette undersøkje saka, varsle kommunen og om nødvendig og mogleg sjølv gripe inn. Eleven og foreldre kan be om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet. Kommunen pliktar snarast mogleg å behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Dersom vedtak ikkje er fatta innan rimeleg tid kan eleven og foreldre klage som om vedtak vart fatta. Kommunen plikter å sørgje for forsvarleg tilsyn med elevane i leksehjelpa. Gruppa må ikkje vere større enn det som er trygt og pedagogisk forsvarleg. Leksehjelpa skal vere gratis for eleven. Dersom leksehjelpa blir organisert som ein del av skolefritidsordninga, kan kommunen ikkje ta betalt for den tida eleven mottek leksehjelp etter denne føresegna. Dette gjeld og for elevar som ikkje deltek i skolefritidsordninga elles. 

Regjeringen sendte ut på høring 18.12.13 forslag til endring av opplæringsloven hvor det åpnes for at kommunene kan gjøre tilbudet om leksehjelp mer fleksibelt slik at det kan innrettes mot elever i grunnskolen på 1. – 10. trinn. Dette ga KS i Nord-Trøndelag uttalelse om på vegne av alle kommunene i Nord-Trøndelag i 2009. Den gang ble det påpekt at det hadde vært ønskelig at finansieringen av tilbudet hadde gitt rom for å bruke pedagog og ikke assistent slik som det ble innrettet ved innføringen av tilbudet. Regjeringen legger ikke opp til økte rammer for ordningen, kun økt fleksibilitet.

Høringsforslaget ble vurdert i rektormøte 26.2.14. Enkelte skoler ønsket å prøve ut leksehjelp for 5. – 10. trinn dersom lovendringen ble vedtatt. Rektormøtet konkluderte imidlertid med at det var for kort tid for å endre ordningen for skoleåret 2014/15 fordi skolene hadde frist i slutten av februar for å sende inn forslag til skoleskyssruter for kommende skoleår til fylkeskommunen. Rektormøtet landet derfor på en tilrådning om at en eventuell endring av tilbudet bør utredes og vurderes høsten 2014 slik at skolene får god tid til å planlegge en eventuell ny ordning.  

Rektormøtet anbefaler sterkt at første trinn ikke skal gis leksehjelp fra høsten av da 1. trinn har lite lekser og at det faglig ikke anbefales at leseleksen gjøres i leksehjelpstid. En assistent på ca. 22 elever gir ikke rom for nødvendig oppfølging. På ungdomstrinn gjør skolene forsøk med frivillige der det er mulig å etablere slik Nesset u gjorde i matematikk i vinter. 

11.4.14 sendte regjeringen over Prop. 68 L (2013–2014) til Stortinget hvor de foreslår ny § 13-7 a første ledd i opplæringsloven skal lyde: Skolen skal ha eit tilbod om leksehjelp i grunnskolen. Saken ligger nå i Stortinget hvor komiteen har frist for innstilling 3.6.14. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er satt til 12.6.14.

Vurdering:

Dersom Stortinget åpner for økt fleksibilitet i leksehjelpsordningen, tilrår rådmannen at det gjøres en utredning høsten 2014, slik at driftskomiteen får en sak med en anbefaling innen utgangen av 2014.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 11.06.2014 19:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051