Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 11.06.14 - sak 19/14 - Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger gjeldende fra 1.8.2014

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2014/3108 - /B32
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 11.06.14 19/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannens forslag til forskrift for ordensreglement i Levanger kommune, jamfør vedlegg 1 med utfyllende kommentarer, jamfør vedlegg 2, vedtas gjeldende fra og med 1.8.2014. 

Vedlegg:

  1. Rådmannens forslag til forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger gjeldende fra 1.8.2014 PDF
       
  2. Utfyllende kommentarer til forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger gjeldende fra 1.8.2014 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglementet for den enkelte grunnskolen jfr. Opplæringsloven § 2-9. Gjeldende forskrift om ordensreglementet ble vedtatt av driftskomiteen 15.6.11. Grunnet ønsker fra skolene og juridiske begrunnede behov revideres gjeldende forskrift til ordensreglementet med hjemmel i Opplæringslovens § 2-9 og § 2-10. 

Forslag til endring av forskrift om ordensreglement for grunnskolene ble lagt ut på kommunens hjemmeside og sendt skolene med adresse til SU. Høringsfrist var 31.mars.

Beskrivelse av endringsforslagene rådmannen sendte ut på høring er utlagt på Levanger kommunes hjemmeside. Høringsbrev datert 27.01.14.

I høringen har det kommet inn bemerkninger til noen av endringsforslagene. Det har også kommet inn forslag til endringer i paragrafer som ikke var foreslått endret fra rådmannens side. Alle innspillene er vurdert og kommentert i dette saksframlegget.

Det er kommet høringsinnspill fra 8 høringsinstanser. Høringsinnspillene er vurdert i samarbeid mellom kommunalsjef, kommuneadvokat og fagansvarlig grunnskole.

Utfra høringsinnspillene legger rådmannen fram nytt forslag til ordensreglement for grunnskolen i Levanger kommune gjeldende fra og med 1.8.2014. Rådmannens forslag presenteres i vedlegg 1 med utfyllende kommenterer som vedlegg 2. Begge dokumentene er å anse som del av forskriften. 

Rådmannen velger å presentere og vurdere endringsforslag knyttet til enkelte paragrafer i selve forskriften «Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger» og endringsforslag knyttet til kommentarer til disse paragrafene i «Utfyllende kommentarer til forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger» fortløpende nedover i saksframlegget.

1. Bemerkning til innspill til forskriften §4.4.
Ola Arne Bakken har kommet med innspill til § 4.4. Rådmannen mener at alle brudd på ordensreglementet kan føre til bruk av sanksjoner etter § 7 i forskriften. Skolen kan vedta at lekser er en del av skolearbeidet. Dersom lekser uten begrunnelse ikke blir gjort over tid, kan det føre til nedsatt ordenskarakter. For å tydeliggjøre dette foreslår rådmannen en utfyllende kommentar til § 4.4 som et nytt punkt i «Utfyllende kommentarer til forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Levanger»: 

Til § 4.4 Møt forberedt til undervisningen og gjør skolearbeidet til avtalt tid.

Dersom eleven ikke møter forberedt og til avtalt tid kan dette få konsekvenser for ordenskarakter.

 

2. Bemerkning til innspill til «Til § 4.5 Fusk» i «Utfyllende kommenterer til forskrift om ordensreglement for grunnskolen».

Samarbeidsutvalget ved (SU) Skogn bu foreslår endring. Rådmannen foreslår å ta med Skogn sitt forslag til endring i utfyllende kommentar:

«Til § 4.5 Fusk» Fusk er å bryte reglene for hjelpemiddelbruk, og det kan være ulike regler for hva som er fusk på prøver underveis og på eksamen. Fusk eller forsøk på fusk er ikke tillatt og kan få konsekvenser for karakteren i orden/atferd.

 

3. Bemerkning til innspill til forskriften § 4.6 og til «Til § 4.6 Fravær uten gyldig grunn og karakter i orden» i «Utfyllende kommenter til forskrift om ordensreglement»

Det har kommet innspill fra SU ved Skogn bu, Kommunalt foreldreutvalg (KFU) og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Frol oppvekstsenter. Rådmannens forslag er at det endres i tråd med Skogn sitt innspill:

            § 4.6 Møt presis til timer og avtaler.

Til § 4.6 Dersom eleven kommer for sent eller er ulovlig borte fra skolen, skal elevens foresatte kontaktes i tråd med felles kommunal prosedyre. 

 

4. Bemerkning til innspill til «Til § 4.8 Internett» i «Utfyllende kommenter til forskrift om ordensreglement»

Det er kommet innspill fra SU ved Skogn bu. Forslag om endring av siste setning i paragrafen. Forslag ute til høring sier i siste setning: «Dette gjelder også ved bruk av privat utstyr og nettoppkobling.» Rådmannen støtter forslag fra Skogn:

«Til § 4.8 Internett.» Det er utarbeidet felles nettvettregler. (Se kommunens hjemmeside)

 

5. Bemerkning til innspill til forskriften § 4.10

Det er kommet innspill fra SU ved Nesheim skole, SU ved Frol barneskole, FAU ved Frol og KFU, SU ved Skogn bu og SU ved Ytterøy os. Rådmannens forslag til endring er slik:

§ 4.10 Private gjenstander av alle slag skal ligge i skolesekken om de må bringes med til skolen. Elektronisk utstyr skal være avslått. Dersom gjenstandene skal brukes gjøres det etter avtale med lærer.

 

6. Bemerkning til innspill til forskriften § 4.11 Det er kommet innspill fra SU ved Nesheim på vanskelig språk, og fra SU ved Skogn om ulik tekst i høringsbrev og forslag til revidert ordensreglement. Grunnet samkjøring med prosedyrer for bekymringsfullt fravær i grunnskolen foreslår rådmannen at ny tekst blir:

§4.11«Foreldre/foresatte skal uten ugrunnet opphold levere melding til skolen ved alle typer fravær. Melding leveres via mobilskole.»

 

7. Bemerkning til innspill til «Til § 5.1, 5.3, 5.4 og 5.5» i «Utfyllende kommenter til forskrift om ordensreglement»

 Det er kommet innspill fra SU ved Skogn. Rådmannen foreslår følgende endring:

Til § 5.1, 5.3, 5.4 og 5.5 Hærverk på skolens bygninger og utstyr eller utstyr tilhørende andre elever. Elever som utøver hærverk, kan på legges å rydde opp etter seg/utbedre skader som er forvoldt når opprydningen består i arbeid eleven har forutsetning for å klare, og arbeidet står i rimelig forhold til overtredelsen.

Ved hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven fra og med andre trinn i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter reglementet her, også bli erstatningsansvarlig (skadeerstatningslovens §1-1). Foresatte til elever fra og med 2.trinn er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens §1-2 for inntil kr. 5.000.

Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andres eiendeler. Foresatte skal kontaktes.

Ved hærverk skal elevens foresatte kontaktes.

 

8. Bemerkning til innspill «Til § 6.4» i utfyllende kommentarer til forskrift om ordensreglement fra SU ved Nesheim os og SU ved Skogn bu. Nesheim peker på vanskelig språk. Skogn foreslår endring av foreslått tekst i høringsdokument. Rådmannen foreslår ny tekst slik:

Til § 6.4 Om å ta med farlige gjenstander til skolen. På skolens område er det ikke tillatt å medbringe gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på andre, med mindre den bare skal benyttes til lovlige formål.

Gjenstandene kan inndras av skolen. Ulovlige gjenstander overleveres politiet. Andre inndratte gjenstander overleveres til foresatte.

 

9. Bemerkning til § 6.5 Det er kommet innspill fra SU ved Ytterøy os. Stiller spørsmål om skoleveien er en del av skoledagen. Rådmannen bekrefter at skoleveien er en del av skoledagen med begrunnelse i § 9a i opplæringsloven.

 

10. Bemerkning til § 6.6 Det er kommet innspill fra SU ved Skogn bu og Ekne skole. Begge skoler ønsker teksten endret til «Elever som har gjennomført sykkelprøven i 4.trinn har lov til å sykle til og fra skolen. Barn som ikke har gjennomført sykkelprøven kan sykle til og fra skolen i følge med en voksen.» Endringen fra nåværende reglement vil være at det åpnes for at barn som ikke har tatt sykkelprøven kan sykle til og fra skolen i følge med en voksen. Rådmannens forslag er at nåværende praksis endres i tråd med forslag fra Ekne og Skogn. Notat fra kommuneadvokat også tatt i betraktning:

§6.6 Elever som har gjennomført sykkelprøven i 4.trinn har lov til å sykle til og fra skolen. Barn som ikke har gjennomført sykkelprøven kan sykle til og fra følge med en voksen.

 

11. Bemerkninger fra SU ved Skogn bu

1. Skal sparkesykkel sidestilles med bruk av sykkel til og fra skolevei er ønske fra Skogn.

Rådmannen viser til forskrift for trafikkregler § 2 punkt 3. Ved bruk av sparkesykkel defineres «trafikanten» som gående. Rådmannens forslag er derfor og ikke innbefatte sparkesykkel som et objekt som skal behandles på lik linje med sykkel.

2. Det foreslås fra Skogn å ta med utfyllende kommentarer til ordensreglementet som vedlegg. Rådmannen støtter forslaget.

3. Om «Annet: Forhold som Samarbeidsutvalgene selv fastsetter…» SU ved Skogn bu påpeker at punktet er selvmotsigende. Rådmannen er enig i påpekningen og endret oppsettet slik at det først framgår hva som kan fravikes og deretter hva som kun kan innskjerpes.

Vurdering:

Med ovenstående bemerkninger og utfra disse vurderingene har rådmannen laget et nytt forslag til forskrift for ordensreglement i Levanger kommune gjeldende fra og med 1.8.2014, jfr. vedlegg. Det foreslås at rådmannens forslag til forskrift for ordensreglement i Levanger kommune vedtas.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 11.06.2014 19:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051