Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 11.06.14 - sak 18/14 - Kompetanseplan for ansatte i barnehager og skoler 2014 - 17 - Levanger kommune

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2014/4293
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 11.06.14 18/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Kompetanseplan for barnehage og skole 2014 – 17 vedtas. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Driftskomiteen ønsker at det årlig fremlegges revidert kompetanseplan med bakgrunn i den forrige for å sikre kontinuitet i organisasjonens kompetanseutvikling.

Vedlegg:

  1. Kompetanseplan for ansatte i barnehager og skoler 2014 - 17 - Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Kompetanseplanen rulleres årlig og følger opp de prioriteringene som ligger i i kommunedelplan oppvekst og i nye nasjonale føringer for sektoren. Planen er et resultat av en samarbeidsprosess gjennom året i styrer- og rektormøter samt fortløpende drøftinger med fagforeningene. Det pekes på strategiske satsingsområder for kompetanseutvikling av alle ansatte i barnehage og skole.  

I tillegg til satsinger i planen har en del av kommunens ansatte deltatt i prosjektet «Fagbrev på jobb Nord-Trøndelag». Videre kan den enkelte barnehage og skole inngå avtaler om kompetanseutviklingstiltak ved egen skole ut fra egne lokale prioriteringer.

Barnehage

Statlige føringer

Kunnskapsdepartementet la fram en ny helhetlig kompetansestrategi for alle ansatte i barnehagene i 2014: «Kompetanse for framtidas barnehage. Strategien omhandler kompetanse og rekruttering i barnehagesektoren fra 2014 – 20. Følgende satsingsområder: Pedagogisk ledelse, danning og kulturelt mangfold, et godt språkmiljø for alle barn og barn med særskilte behov.

Etter- og videreutdanning

Levanger kommune søker å tilpasse seg de statlige føringene i de årlige søknadene i tillegg til å vurdere egne behov. Det søkes å gi et tilbud både til pedagoger og andre ansatte i barnehagen.

Lokal organisering

Kommunens planarbeid er en del av ordinær drift og prioriteringsarbeidet tas i medbestemmelsesmøter med fagforeningene og i styrermøtene.

Midler til kompetanseutvikling

Kommunen søker Fylkesmannen spesifikt på fag- og tiltaksområde hver vår. Levanger kommune søker i henhold til de viktigste satsingsområdene i kommunedelplan oppvekst.

Skole

Statlige føringer

Kunnskapsdepartementet bistår skoleeierne i deres arbeid med kompetanseutvikling gjennom ulike nasjonale strategier og satsinger. Innsatsen er i hovedsak rettet mot videreutdanning av lærere og skoleledere gjennom «Kompetanse for kvalitet – Strategi for etter- og videreutdanning fram til 2015». Det tildeles årlig midler til skoleeiere, etter søknad, for å dekke en andel av vikarkostnadene ved videreutdanning av lærere. 

Videreutdanning

Stortinget har vedtatt en egen strategi for videreutdanning av lærere. Prioriterte fag og områder i 2014 – 15: Norsk/samisk, matematikk, regning, engelsk, leseopplæring, yrkesfaglige programfag, andrespråkspedagogikk, rådgivning, mat og helse, kroppsøving, musikk, kunst og håndverk, ledelsen og tilbud for lærere på VGS. Studiene finansieres på følgende måte fra høsten 2014: 75 % av vikartimene dekker staten, 25% dekkes av lærer for fagene matematikk og naturfag. I øvrige fag som staten har kjøpt studieplasser og i selvvalgte fag utvalgt av lærer, dekker staten 60% av vikartimene, 15% dekkes av kommunen og 25% dekkes av læreren. Studieavgiften er dekket av staten i de frikjøpte fagene. Videre kan lærer i stede for å søke innenfor vikarordningen søke om å få tildelt stipend på 100.000 kr. Levanger fikk innvilget videreutdanning for 11 av 12 lærere innen fagene norsk, matematikk, naturfag, regning og mat og helse. 

Lokal organisering

Kommunens planarbeid er en del av ordinær drift og prioriteringsarbeidet tas i medbestemmelsesmøter med fagforeningene og i rektormøtene.

Midler til lokal etterutdanning/kompetanseutvikling

I år er det kun overførte midler fra i fjor som kan nyttes til kompetanseutvikling for ansatte i skolene for Oppvekst felles. Det er ikke avsatt nye budsjettmidler på grunn av budsjettkutt. Skolene har også fått strammere økonomiske rammer på grunn av pålagte kutt. Det må derfor prioriteres strengt hvilke tiltak som skal iverksettes. Skolene må påregne og betale større egenandel.

Staten tilbyr kommunene skolebasert utvikling til ungdomsskolene (og kombinertskolen) gjennom satsingen «Ungdomstrinn i utvikling». Levanger kommune vil sammen med Verdal kommune, søke å delta i dette utviklingsarbeidet skoleåret 2015/16.

Vurdering:

Planen er basert på de prioriteringer som er gjort i Kommunedelplan oppvekst og nye statlige føringer. Prioriteringer av utviklingsområder for det enkelte år, framkommer gjennom månedlige medbestemmelsesmøter med fagforeningene og prioritering i styrer- og rektormøtene. Planen for kompetanseutvikling skal vedtas politisk.

I inneværende år må det gjøres strenge prioriteringer av hva som kan settes i gang da det ikke er avsatt nye midler til kompetanseutvikling på grunn av innstramminger i budsjett. Skolene må påregne større egenandel for de tiltak som iverksettes.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 11.06.2014 19:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051