Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 11.06.14 - sak 17/14 - Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler i Levanger 2013

Hilde Henriksen Karlsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Hilde Henriksen Karlsen
Arkivref. 2014/4186
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 11.06.14 17/14
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Tilstandsrapporten for kommunale grunnskoler i Levanger 2013 tas til etterretning og legges til grunn i videre arbeid med revidering av kommunedelplan oppvekst og kompetanseplan for barnehage og skole.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

  1. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler i Levanger 2013 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte.

Fram til 2011 ble det lagt fram en kvalitetsmelding for grunnskolen i Levanger. Fra 2011 har administrasjonen valg å bruke Utdanningsdirektoratets anbefalte mal for tilstandsrapport. Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Det er fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld.nr 31 (2007-2008). Til de nasjonale målsettingene er det stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene.

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Levanger kommune har fulgt den nasjonale malen for Tilsynsrapport. I tillegg har en lagt følgende indikatorer;

  1. Netto driftsutgift til skole pr. innbygger 6-15 for å kunne se sammenhengen mellom resultater og ressursbruk.
  2. Spesialundervisning. Levanger kommune har en høy andel elever som får spesialundervisning og en høy andel av det totale timetallet i grunnskolen går til spesialundervisning.


Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld.nr 31 (2007-2008) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. Levanger kommune mener det bør settes mål for de områdene man har under utvikling og at de øvrige indikatorene brukes som observasjonsverktøy for å følge med utviklingen.

I St.meld. nr.16 (2006-2007) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, inneholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting. Levanger kommune har brukt tall fra KOSTRA, Grunnskole.

Levanger kommune ligger jevnt når det gjelder grunnskolepoeng lokalt, noe under det nasjonale. Når det gjelder karakterer ligger Levanger over fylket og det nasjonale på eksamen i norsk hovedmål. Når det gjelder standpunkt i norsk hovedmål er vi likt. I matematikk har Levanger noe lavere enn det nasjonale og fylket, både på eksamen og standpunkt. I engelsk er vi jevn med fylket og det nasjonale. Når det gjelder matematikk har noen skoler fulgt opp med selv å ta grep for å øke kompetansen i faget gjennom kompetanseutvikling og rekruttering. Når det gjelder nasjonale prøver ligger Levanger jevnt med fylket og nasjonalt og etter mål som er satt er dette akseptabelt.

Lesesatsing, satsing på læringsmiljø samt deltagelse i «Ungdomstrinn i utvikling» vil være de største satsingsområdene i Levanger i perioden 2014 - 16. Gjennom dette utviklingsarbeidet vil det være et mål å styrke elevenes mestrings- og læringsutbytte og skolene som lærende organisasjoner. Et mål som bør gjenspeile seg i resultater på karakterer, grunnskolepoeng, elevundersøkelse og nasjonale prøver.

Elevundersøkelsen viser at andelen av elever som trives, ikke blir mobbet, får støtte fra lærer og øvrige indikatorer er på et akseptabelt nivå når vi sammenligner oss nasjonalt og med fylket. Det har i Levanger over år vært jobbet med et godt læringsmiljø på skolene. Målet er å bidra til at alle barn og unge opplever et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
Arbeidet vil fortsatt være aktivt. Alle skolene skal ha gjennomført konkrete og gjennomgripende tiltak som styrker læringsmiljøet med spesielt fokus på voksenrollen og klasseledelse innen 2017.

Levanger kommune har laget en Kompetanseplan for barnehage og skole 2014 – 17 som følger opp disse satsingene. 

Vurdering:

Rådmannen anbefaler at mål og tiltak for arbeidet følges opp slik det er beskrevet i Tilstandsrapporten og i Kompetanseplan for barnehage og skole 2014 - 17. Rapporten legges til grunn for revidering av kommunedelplan oppvekst.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 11.06.2014 19:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051