Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 11.02.15 - sak 8/15 - Orientering om status i "Program for barnehagemyndighet og skoleeier" - Levanger kommune

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2015/606
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 11.02.15 8/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Arbeidsbok - Levanger kommune - Kap 1 og 2 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Alle kommunene i Nord-Trøndelag ble invitert til å delta i program for kommunen som barnehagemyndighet og skoleeier i mars i 2014. Programmet ble til i et samarbeid mellom KS i Nord-Trøndelag, fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Oppvekstprogrammet.

Programmet er basert på «Den gode skoleeier» utarbeidet av KS og Kunnskapsdepartementet, og tilpasset av en egen arbeidsgruppe ledet av Oppvekstprogrammet.  

På oppvekstprogrammets hjemmeside står følgende om programmet:

«Målet med programmet er å utvikle eierstyring for økt kvalitet i barnehage og skole, og å bedre gjennomføringen i hele utdanningsløpet. Programmet har til hensikt å bidra til praksisforbedring av eget barnehage- og skoleeierskap og utvikle barnehager og skoler med høye faglige, kulturelle og sosiale kvaliteter.

Målgruppen er barnehagemyndighet og skoleeiere på politisk og administrativt nivå. Det vil si ordførere og andre folkevalgte som ønsker å øke kunnskapen om utfordringer og muligheter når det gjelder politisk styring av barnehage og skole, samt rådmenn/fylkesrådmann og tilsatte i administrasjonen som har ansvar og oppgaver knyttet til kommunene/fylkeskommunen som barnehagemyndighet og skoleeier. Det er ønskelig med 3 til 6 deltagere fra hver kommune og både politisk og administrativ ledelse må være representert.»

Levanger kommune takket ja til å delta. Det samme gjorde de øvrige kommunene i fylket. Det var forutsatt deltakelse politisk ledelse og administrativ ledelse for barnehagefeltet og skolefeltet i kommunen. Etter initiativ fra Levanger kommune ble det åpnet for at tillitsvalgte også kunne være representert i arbeidet. Fagansvarlig grunnskole er koordinator for arbeidet i Levanger kommune.

Deltakerne fra Levanger kommune har vært: Ordfører/varaordfører, leder i driftskomiteen, rådmann, kommunalsjef oppvekst, barnehagefaglig ansvarlig, fagansvarlig grunnskole, hovedtillitsvalgt fra Utdanningsforbundet. 

Det skal holdes fire todagers samlinger i løpet av programmet. I tillegg er det koordinatorsamlinger mellom hver samling. Det er forutsatt at kommunen arbeider med konkrete oppgaver mellom samlingene. Første samling var i mai 2014, andre samling i september 2014, tredje samling i februar 2015 og fjerde samling er planlagt i juni 2015. Tema for samlingene: 1. Kvalitet nasjonalt og internasjonalt. 2. Lokal kvalitetsutvikling. 3. Et strategisk eierskap for organisasjonsutvikling og læring. 4. Nettverk og partnerskap. Samlingene i programmet har bidratt til at deltakerne har fått faglig og konkrete innspill og råd fra andre kommuner til hvordan man kan utvikle egen kommune som skoleeier og barnehagemyndighet.

Kommunen ble rådet til å velge ut konkrete, målbare tiltak som kunne gjennomføres i prosessen og har fulgt opp dette. De utvalgte områdene arbeidsgruppen og kommunen har arbeidet med framgår av vedlagte arbeidsbok. Noen av målene og noen av tiltakene er konkrete og kortsiktige, andre er mer generelle og langsiktige. Ett av områdene arbeidsgruppen i Levanger har diskutert har vært økt dialog mellom politisk og administrativ ledelse om barnehage- og skolefaglige spørsmål. Her ble det prøvd ut et dialogmøte mellom kommunale styrere og rektorer og driftskomiteen i juni 2014. Deltakerne syntes dialogmøtet var godt, men komiteen påpekte at de ønsket å få tilsendt forberedte spørsmål i forkant av møtet. Dette tas med i planleggingen av kommende dialogmøter.

Et annet område hvor det er prøvd ut dialog er kommunalsjefens årlige skolebesøk. Her ble politisk valgte SU-representanter og FAU-ledere invitert til besøksrunden høsten 2014. De politisk valgte SU-representantene meldte at de synes det var bra å bli invitert og at det var interessante møter. De påpekte at det hadde vært en fordel at representantene velges blant kommunestyrets medlemmer etter neste valg, slik at det blir en direkte kobling mellom diskusjonene i SU og driftskomite/kommunestyre.

Arbeidsgruppen har satt seg som mål å utvikle tilstandsrapportene for skole og barnehage og å videreutvikle årshjulet for økonomiplanprosessen, slik at rapporteringstidspunkt for skolene og barnehagene samordnes med resten av de kommunale rapportene. Dette blir tatt tak i nå.

For kommunen som barnehagemyndighet har formen på tilsynet med barnehagene vært under utvikling i 2015. Det er planer om å utvikle kompetanseplanen som barnehagemyndigheten lager. Videre er det satt opp en orientering for driftskomiteen om barnehagemyndigheten etter valget.

Arbeidsgruppen har også diskutert hvordan kommunen kan bli en tydeligere barnehageeier. Det er foreslått at driftskomiteen kan ta den politiske rollen som barnehageeier. Videre ble det i 2014 besluttet å få et tydeligere administrativt barnehageeierskap ved å samle de kommunale barnehagene og spesialpedagogisk barnehageteam i en barnehageenhet. Dette gjennomføres i 2015.

Det er nå på tide å ta dette arbeidet videre. Arbeidsgruppen ønsker å involvere både driftskomiteen, barnehagestyrerne og rektorene i en dialog om hvordan styringsdialogen for barnehageeierskapet og skoleeierskapet kan utvikles. Dette er planlagt gjort i dialogmøter i mars og i august 2015. Nye tiltak er tenkt utformet på bakgrunn av denne dialogen. Det er også naturlig at forvaltningen av barnehagemyndigheten diskuteres med driftskomiteen i møtet i desember 2015. Det er da naturlig å invitere inn representanter for kommunale og ikke-kommunale barnehager samt foreldrerepresentanter fra det nyopprettede FAU-barnehage.

Vurdering:

Det er et viktig initiativ KS og fylkesmannen i Nord-Trøndelag har tatt ved å invitere kommunene til å delta i dette programmet. Programarbeidet bidrar til at vi kan utvikle kvaliteten i kommunens barnehager og skoler.  

Kommunen har tatt tak i noen få, konkrete områder for å utvikle styringsdialogen mellom politikk og administrasjon. Det er viktig at diskusjonen om hvordan kommunen tar dette initiativet videre, løftes fram i alle arenaer som er opptatt av å utvikle barnehagene og skolene våre, slik at vi får en bredde i engasjementet.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 11.02.2015 16:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051