Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 11.02.15 - sak 7/15 - Høring - Forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2015/313
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 11.02.15 7/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune mener dagens ordning ivaretar behovet til familier med lavest betalingsevne. Det forutsettes at en utvidet rett til redusert oppholdsbetaling blir administrert av NAV som i dag, da det er NAV som har ansvar for å forvalte sosialt utjevnende ordninger.  

En nye utvidede ordningen vil, etter Levanger kommunens mening, medføre økt administrasjon da det innføres en ordning som krever søknadsbehandling og kontroll. Videre regner Levanger kommune med at kommunen som studentby vil ha en forholdsmessig stor andel foreldre med lav inntekt. Det forutsettes derfor at gis økonomisk kompensasjon som dekker kommunens økte utgifter knyttet til forslag om ny ordning for reduksjon i foreldrebetaling i barnehager.

Levanger kommune mener at forsørgernes inntekt skal legges til grunn for redusert oppholdsbetaling, og siste års selvangivelse skal være dokumentasjonskrav.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet hvor kommunen er høringsinstans 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager på høring. 

Regjeringen ønsker å gjøre barnehagen billigere for familier med lav inntekt. En ønsker å gi et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehager for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre seks prosent av familiens samlede kapital- og personinntekt for det første barnet, begrenset oppad til maksimalprisen for foreldrebetaling. For andre, tredje og flere barn videreføres dagens bestemmelser om søskenmoderasjon slik at prisen blir henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn.

I dag er moderasjonsordninger hjemlet i forskrift om foreldrebetaling i barnehage §3 hvor kommunen skal tilby søskenmoderasjon samt at kommunen skal ha ordninger som tilbyr barnefamilier med lavest betalingsevne. Her er det opp til den enkelte kommune å finne egnede løsninger. I Levanger blir dette praktisert ved at NAV administrer ordningen med utgangspunkt i friplass med hjemmel i sosialtjenesteloven og barnevernloven.

I høringsnotatet er det to alternative forslag til hvilke personers inntekt som kommunen skal legge til grunn i sin beregning. Departementet ønsker høringsinstansenes innspill på valg av beregningsgrunnlag, skal det være husholdningens inntekt eller alternativt forsørgerens inntekt som skal legges til grunn. Departementet ber særlig om innspill på om barnebidrag i denne sammenheng bør legges til husholdningens inntekt, og hvordan dette eventuelt kan gjøres uten at det medfører en unødvendig vanskelig søknadsprosess både for søker og kommunens saksbehandling.

Videre bes det også om innspill på utforming og regulering av et eventuelt påslag for ny ektefelle/samboer dersom det er forsørgernes inntekt som legges til grunn.

Alternativ 1: Ved forsørgerens inntekt som inntektsgrunnlag:

Kommunen skal ha ordning som kan tilby reduksjon i foreldrebetalingen. Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av forsørgernes samlede kapital- og personinntekt etter skatteloven kapittel 12, og være begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling etter §1. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn. Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen. Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse.

§ 3 nytt femte ledd lyde:

Inntekten til en ny ektefelle eller samboer skal inngå i kommunens fastsettelse av inntektsgrunnlaget etter fjerde ledd. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Alternativt:

Departementet fastsetter et påslag for en ny ektefelle eller samboers inntekt, som skal inngå i inntektsgrunnlaget etter fjerde ledd. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste månedene, eller har felles barn.

Alternativ 2: Ved husholdningens inntekt som inntektsgrunnlag

Kommunen skal ha ordning som kan tilby reduksjon i foreldrebetalingen. Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede kapital- og personinntekt etter skatteloven kapittel.12, og være begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling etter §1. Barnebidrag skal inngå i inntektsberegningen. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn. Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen. Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er totalt i statsbudsjettet for 2015 foreslått å bevilge 235 mill. kroner til kommunene for å finansiere ordningen. Departementet sikte på ikraftsetting 1. mai 2015. Helårseffekten i 2016 utgjør 384 mill. kroner. 

Når det gjelder de administrative konsekvensene, vektlegger departementet at kommunen allerede i dag har et krav om å ha ordninger for reduksjon i foreldrebetalingen for familier med lavest betalingsevne. Departementets forslag til nasjonal regulering, legger føringer for ordningen som kommunen allerede i dag er forpliktet til å ha. Forslaget innebærer derfor ikke innføring av nye plikter for kommunen. Forslaget legger til grunn en enkel søknadsbehandlingsprosess for kommunene. Etter departementets vurdering vil det være behov for mindre manuell behandling av søknader enn det mange kommuner legger opp til i dag.

Forslaget vil etter departementets syn ikke medføre økte kostnader til administrativt arbeid for kommunene.

Kommunale- og private barnehager i Levanger uttaler at de er positiv til at flere med lav inntekt får bedre økonomisk mulighet til å sende sine barn i barnehagen. De er imidlertid bekymret for at inntektsbasert foreldrebetaling vil medføre økt administrasjonstid for styrere i barnehagen. Hvis forslaget blir gjennomført ønsker de et effektivt system for refusjoner hvor dette kommer inn samtidig med annen foreldrebetaling. 

Vurdering:

Kommunen hadde tidligere en ordning hvor foresatte kunne søke om friplass ut over den ordning som i dag blir administrert av NAV. Det var tidligere langt flere som hadde vansker med å betale for plassen da satsene var uforholdsmessig høye i forhold til inntekt.

I følge barnehagene i Levanger er det i dag generelt få som har vansker med å betale for barnehageplassen. Vårt inntrykk er at de fleste ønsker helplass og betaler for fullt opphold selv om de ikke har behov eller benytter seg av plassen alle dager.

Det kan være fordeler og ulemper med begge forslagene, men i begge tilfeller vil en reduksjon i foreldrebetalingen være søknadsbasert. Rådmannen innstiller på at det forsørgernes inntekt som legges til grunn, og at siste års selvangivelse skal være dokumentasjonskrav. Dette vil være det minst komplisert av de to forslagene å administrere.

Økonomiske og administrative konsekvenser

En forutsetter at barnehagene som blir berørt av dette får kompensert for eventuelt alt inntektstap for de familier som vil omfattes av ordningen tilsvarende dagens ordning med søskenmoderasjon.

Dersom langt flere enn i dag vil få redusert oppholdsbetaling vil dette kunne føre til at færre ønsker kontantstøtte. Dette vil igjen føre behov for økt kapasitet, noe som blir en reell økt kostnad for kommunen.

Når det gjelder administrative konsekvenser, vil foreslått ordning medføre økt ressursbehov. Pr. i dag er det NAV som administrerer ordningen hvor foreldre med redusert betalingsevne får støtte til barnehageplass. Det kun ordningen med kompensasjon til barnehagene for tapt inntekt på grunn av søskenmoderasjon administreres av barnehagemyndigheten i kommunen.

Dagens ordning administrert av NAV ivaretar behovet til familier med lavest betalingsevne. Rådmannen innstiller på at forslag om endring i dagens forskrift til en utvidet rett til redusert oppholdsbetaling blir administrert av NAV som har ansvar for å forvalte sosialt utjevnende ordninger. En ny ordning vil medføre økt administrasjonskostnader for kommunen i tillegg til den kostnaden kommunen får med å kompensere barnehagene for tapte inntekter. I tillegg vil det trolig innebære en økt etterspørsel etter plasser, da færre vil kunne velge kontantstøtte. Det forutsettes at det gis økonomisk kompensasjon som dekker kommunens økte utgifter knyttet til forslag om ny ordning for reduksjon i foreldrebetaling i barnehager.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 11.02.2015 16:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051