Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 11.02.15 - sak 5/15 - Re-etablering av Dagtilbud for rusavhengige ved Leva-Fro

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2014/3357
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 11.02.15 5/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Lavterskeltilbud for rusutsatte mennesker re-etableres som beskrevet i saksframlegget.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Bakgrunnen for saken går tilbake til høsten 2013 da en på bakgrunn av den økonomiske situasjonen og arbeidet med økonomiplan 2014-2017 måtte omstille og effektivisere helse og omsorgstjenestene for prøve å komme ned på budsjett i løpet av 2014. En rekke tiltak ble vurdert før det ble utarbeidet et budsjettforslag som skulle bringe aktiviteten i samsvar med budsjettrammene. PS 62/13-Budsjett 2014 - 2017  

I forslaget lå en reduksjon i antallet årsverk med 28,5 og en reduksjon i en rekke driftsutgifter relatert til tjenesteproduksjon. Herunder husleie til daværende eier av lokalet hvor Dagsverket holdt til, bortfall av «daglønn» for brukere av Dagsverket og omstilling av to årsverk som var ansatt i Dagsverket. Hjemmelen for en slik prosess ligger i planer og søknader om tilskudd til etablering av lavterskeltilbud til rusutsatte og et notat vedr. planer for en re-etablering av Dagsverket ble lagt fram for kommunestyret i møtet 26.02.14 (PS 4/14)

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Dagsverket ble etablert som følge av en statlig satsing på rus og psykiatri hvor en målrettet og øremerket tilskuddsordning ble etablert. Etter en søknad til Fylkesmannen om midler til et tre-årig prosjekt ble så tiltaket etablert på Rinnleiret i 2009. I søknaden låg det en forutsetning om «individstønad» fra NAV på 250.000. PS 11/09 - Rustiltak   

Endringer i NAV sitt regelverk gjorde at dette ikke ble gjennomført og pengene til denne individstønaden ble da besluttet tatt av driftsmidler i Helse og Rehabiliteringsenheten. Så ble Dagsverket besluttet flyttet til Levanger og enheten inngikk en avtale om leie av en bygård. Åpningen i disse lokalene ble avholdt 22.09.2011.

Det framgår av planene for tiltaket at det var et ønske om å etablere og drive dette lavterskeltilbudet etter modell av Dagsverket i bl.a. Trondheim kommune. Dette tiltaket er en del av Stavne Gård KF som driver en rekke arbeids og aktiviseringstiltak på vegne av bl.a. Trondheim kommune i samarbeid med NAV.

I Ruspolitisk handlingsplan fra 2010 (Lenke) ble det vedtatt som tiltak å videreutvikle Dagsverket i et framtidig samarbeid med Lev-Fro, og at det skulle settes ned en gruppe for å arbeide med dette innen 01.10.2010.  En flytting av tiltaket til «mer sentrumsnære områder» var også et av tiltakene her. Dette arbeidet skulle vært påstartet før utløpet av tilskuddsperioden i 2010, men ble av ulike grunner vedtatt videreført av helse og rehabiliteringsenheten uten at det var bygget inn nødvendig grunnlag i budsjettene. Opptrappingen i budsjettet for å videreføre tiltak startet opp i tilknytning til den statlige tilskuddsordningen ble strøket av kommunestyret i 2012. Til tross for dette ble ikke tiltaket avviklet før en nå har mer konkrete planer om en reetablering.

Når tiltaket nå reetableres så vil hjemlede ordninger med arbeidsavtaler, rettigheter i f.h.t. erstatninger ved skader og opplæring i HMS være obligatorisk. I tillegg vil det legges til grunn en avtale mellom brukere av tilbudet og drivere som regulerer den enkelte sitt forhold til tiltaket.

En modell for hvordan tiltaket skal rigges er som følger:

2 kommunale APS plasser a’ 178 440,- pr år

356 880,-

2 kommunale VTA plasser a’141480,- pr. år

282 960,-

3 statlige APS plasser a’ 178 440,- pr. år

535 320,-

Daglønn (fra kommunen)

200 000,-


I tillegg har Leva-Fro fått styrket sine tiltak med enda to VTA plasser som skal gi bedriften et godt økonomisk grunnlag til å ansette faglærte arbeidsleder og veileder.

Det kommunale bidraget dekkes innenfor eksisterende budsjettrammer. 

Inntekter som tilfaller Leva-Fro fra oppdragene vil kunne brukes til å redusere kommunens totale kostnader på samme måte som tidligere. Tiltaket er planlagt etablert i kommunalt eide lokaler i sentrum.

Arbeidskontrakten gjelder for en dag av gangen (4 timer/dag) og tiltaket baserer seg på frivillig oppmøte. Etter endt arbeidsdag utbetales 200 kroner som en motivasjon og godtgjøring.

Denne stønaden blir utbetalt etter samme modell som i Trondheim, hvor det gjennom administrativt vedtak er besluttet at denne motivasjonen er å betrakte som økonomisk sosialhjelp unntatt arbeidsgiveravgift og innberetning i tråd med intensjonene i Lov om sosiale tjenester i NAV og Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen. 

Vurdering:

Som bakgrunn for forslaget om å avvikle det eksisterende tiltaket og re-etablere Dagsverket, i et formelt samarbeid med NAV driftet av Leva-Fro, ligger en vurdering av målrettingen av tiltaket. Det å kunne legge tiltaket inn som et lavterskeltilbud i en tiltaksbedrift som arbeider med arbeid og aktivisering i nært samarbeid med NAV gjør også at det blir vesentlig enklere å skape best mulige forløp i rehabiliteringen og habiliteringen av rusavhengige mennesker.  

Dette betyr at kommunens utgifter reduseres i f.h.t. gammel ordning og at tiltaket får det innhold og den kvaliteten som er nødvendig i f.h.t. rettigheter opp mot lov- og avtaleverk samt enklere overgang til ordinært arbeid i bedrift eller en varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA). I tillegg vil tiltaket etableres i kommunale lokaler.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 11.02.2015 16:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051