Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 10.12.14 - sak 42/14 - Høring - Endringer i barnehageloven vedrørende tilsyn, barnehagenes arbeid med dokumentasjon og vurdering og endringer - Ny forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2014/8376
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 10.12.14 42/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til endringer i lov om barnehager slik det framkommer i høringsnotat av 17.11.2014 støttes. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Høringsnotat hvor kommunen er høringsinstans 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Departementet foreslår å innføre et uavhengig tilsyn med barnehagene. Dette gjøres ved å gi Fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med enkeltbarnehager. Det foreslås også å presisere hjemmelen for barnehagens arbeid med dokumentasjon og vurdering. Som følge av ny barnehagelærerutdanning foreslås det videre at begrepet barnehagelærer erstatter begrepet førskolelærer. Det tas sikte på at endringene trer i kraft fra 1. august 2015. Kommunen er høringsinstans og høringsfristen er satt til 19. januar 2015

Tilsyn

Gjeldende rett når det gjelder kommunes tilsyn med barnehager er i dag regulert i barnehageloven §16. Kunnskapsdepartementet foreslår at det skal innføres et uavhengig statlig tilsyn i barnehagene. Ved å gi Fylkesmannen mulighet til å føre tilsyn med enkeltbarnehager, etableres det et uavhengig tilsynsorgan også på barnehageområdet. Fylkesmannen vil kunne ta opp saker på eget initiativ, og forslaget gir foreldrene en ekstra mulighet til å be om at Fylkesmannen skal kobles inn. Selv om departementet foreslår å gi Fylkesmannen mulighet til å føre tilsyn, skal hovedregelen fortsatt være at det er kommunen som fører tilsyn med egne barnehager. Departementet mener det er avgjørende for et godt barnehagetilbud at kommunen fortsatt innehar rollen som lokal barnehagemyndighet. Kommunen kjenner de lokale forholdene godt og har gode forutsetninger for å vurdere hva som er best for barnehagene i deres kommune.

Departementet vil understreke at forslaget ikke innebærer noen innskrenking av kommunens rolle som barnehagemyndighet, og at tilsynsansvaret fortsatt ligger hos kommunen. Det er imidlertid ønskelig å innføre en ekstra sikkerhet ved også å gi Fylkesmannen mulighet til å føre tilsyn. Departementets forslag innebærer imidlertid at Fylkesmannens tilsynsrolle vil være sekundær og at Fylkesmannens tilsyn med barnehagene vil begrense seg til særlige tilfeller. Dette innebærer at dersom foreldre opplever at kommunens tilsyn ikke har tilstrekkelig legitimitet eller tillit, kan foreldrene be Fylkesmannen vurdere å føre tilsyn. Hvis kommunen og Fylkesmannen er uenige, er det da Fylkesmannen som avgjør.

Kommunen er tillagt rollen som både tilsynsmyndighet og barnehageeier. Kommunens ulike myndighetsoppgaver og balansegangen mellom disse rollene har i flere sammenhenger blitt omtalt som krevende. Kommunen vil dessuten være godkjennings- og tilsynsmyndighet for private virksomheter, samtidig som den selv har eierinteresser i sektoren. Ved å gi Fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med barnehager innføres et uavhengig tilsynsorgan. Dette vil styrke tilsynets kvalitet og bidra til at alle barn i barnehagen mottar et tilbud i tråd med barnehageloven. Kommunen vil fortsatt ha en viktig rolle som barnehagemyndighet, og hensynet til det kommunale selvstyre vil være ivaretatt. De foreslåtte endringene vil ikke ha økonomiske og administrative konsekvenser. Endringene er kun av rettsteknisk art.

I Levanger skiller en i dag mellom rollen som barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet. Eierrollen ivaretar kommunalsjef oppvekst sammen med enhetslederne og styrere, mens myndighetsrollen blir ivaretatt av barnehageansvarlig.

Dokumentasjon og vurdering

Kunnskapsdepartementet mener at dagens regelverk om dokumentasjon og vurdering i barnehagen er utydelig og mangelfullt.  Departementet foreslår en presisering av gjeldende rett for å klargjøre at barnehagene har hjemmel til å behandle personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle barnehagelovens krav til pedagogisk arbeid. Lovforslaget skal videre bidra til at alle barn i barnehagen får et tilrettelagt tilbud slik barnehageloven krever. Forslaget innebærer ingen nye plikter for barnehagens arbeid.

En klargjøring av regelverket for dokumentasjon og vurderingsarbeid i barnehagen er en forutsetning for å kunne gi foreldrene den informasjon de trenger om barnets trivsel og utvikling. Alle barn skal få støtte og stimulering tilpasset sine behov. Dette vil også bli fulgt opp i arbeidet med ny rammeplan.

Dokumentasjon og vurdering er ikke et mål i seg selv, men den nye lovpresiseringen skal gi personalet et bedre grunnlag for å tilrettelegge for gode pedagogiske tiltak for det enkelte barn.

Kravene til barnehagens arbeid med dokumentasjon og vurdering er i dag fastsatt i forskrift om rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver (rammeplanen) del 3 kapittel 4, og tydeliggjøringen som her foreslås vil ligge innenfor gjeldende rett og derfor også innenfor det barnehagene i dag praktiserer i sitt dokumentasjons- og vurderingsarbeid. Forslaget innebærer ingen nye forpliktelser for barnehageeier.

Forslag til ny lovtekst

Departementet foreslår at barnehageloven § 2 skal lyde (endringer kursivert):

§ 2. Barnehagens innhold

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagens pedagogiske arbeid skal dokumenteres og vurderes for å sikre at tilbudet er tilrettelagt barnegruppen og det enkelte barn. Barnehagene kan behandle de opplysninger som er nødvendige for å gi det enkelte barn et tilrettelagt pedagogisk tilbud i tråd med barnehageloven og forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (rammeplanen).

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Departementet fastsetter barnehagens innhold og oppgaver i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (rammeplanen). Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.

Styrerne i Levanger spør om hensikten ved endringer i lovverket for dokumentasjon og vurdering. De er skeptiske dersom hensikten er å detaljregulere praksis for dokumentasjon og vurdering og mener en må stille spørsmål om hva dokumentasjonene og vurderingene skal brukes til. I verste fall ser de for seg en økt kartlegging etter nasjonale standarder som vil følge det kartlagte barnet i det videre utdanningsløpet.

De ønsker at barnehagens tradisjon med å jobbe med barn i gruppe ikke blir overskygget av individuelt fokus.

Barnehagelærer erstatter førskolelærer

I den nye rammeplanen for barnehagelærerutdanningen blir tittelen barnehagelærer innført. Departementet ønsker derfor å endre barnehageloven med forskrifter slik at førskolelærer erstattes av barnehagelærer også i lovteksten.

Vurdering:

Tilsyn

Pr. i dag fører kommunen tilsyn med alle godkjente barnehager i kommunen. Rådmannen støtter en lovendring som gjør det mulig for Fylkesmannen på selvstendig grunnlag å utføre tilsyn med enkeltbarnehager. Den foreslåtte lovendringen vil bidra til å ivareta barn og deres foresatte på enn bedre måte enn dagens praksis.

Pr. i dag blir det kommunale tilsynet gjennomført ved en kombinasjon mellom stedlig fysisk tilsyn, dokumenttilsyn og gjennom møter/dialog for øvrig. Det er viktig med lokal frihet, men kommunen som barnehagemyndighet savner likevel en statlig minimumsstandard for hvordan en skal ivareta dette. Dette vil da kunne bidra til å gjøre tilsynet bedre skikket til å ivareta barns rettigheter uavhengig av hvilken barnehage får tilbud i eller hvilken kommune barnet bor i.

Den foreslåtte lovendringen vil likevel bidra til å ivareta barn og deres foresatte på enn bedre måte enn dagens praksis. Rådmannen støtter derfor forslaget.

Dokumentasjon og vurdering

Rådmannen deler ikke skepsisen som kommer til uttrykk i notatet fra styrerne i Levanger. Krav til dokumentasjon og vurdering er i dag fastsatt i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. I departementets forslag presiseres det at tydeliggjøringen som foreslås vil ligge innenfor gjeldende rett og derfor innenfor det barnehagene i dag praktiserer i sin dokumentasjon og sitt vurderingsarbeid. Rådmannen støtter derfor lovforslaget da dette vil bidra til bedre å kvalitetssikre og sette fokus på vurdering og dokumentasjonsarbeidet som gjennomføres i barnehagene i dag. Erfaringen i dag er at mange barnehager arbeider godt med dette, men en økt bevissthet rundt tema vil være positivt og betryggende ikke minst for barna og deres foreldre.  Individuell fokus på det enkelte barn er viktig men vil ikke etter rådmannen mening forhindre at en kan jobbe gruppevis.

Departementets uttaler også følgende: «Dokumentasjon og vurdering er ikke et mål i seg selv, men skal gi personalet grunnlag for arbeidet med å tilrettelegge for det enkelte barn og barnegruppen. Barnehagens pedagogiske arbeid skal dokumenteres og vurderes for å sikre at tilbudet er tilrettelagt barnegruppen og det enkelte barn. Barnehagene kan behandle de opplysninger som er nødvendige for å gi det enkelte barn et tilrettelagt pedagogisk tilbud i tråd med barnehageloven og forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (rammeplanen).

Barnehagelærer erstatter førskolelærer

Rådmannen støtter dette da det er viktig at lovens benevnelse er i overensstemmelse med den nye yrkesbetegnelsen i høgskoleinstitusjonene.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 10.12.2014 18:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051