Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 10.12.14 - sak 41/14 - Høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) - Levanger kommune

Hilde Henriksen Karlsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Hilde Henriksen Karlsen
Arkivref. 2014/7580
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 10.12.14 41/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Levanger kommune støtter ikke departementets forslag om profilskoler i grunnopplæringen. Innenfor dagens rammer av læreplanverket Kunnskapsløftet er det mulighet for å vektlegge ulike profiler for alle typer skoler spesielt innenfor fagene kroppsøving, kunst og handverk og musikk. Levanger kommune mener at dette handlingsrommet kan benyttes til å gi en mer praktisk, variert og motiverende opplæring for elevene innen både den offentlige skolen og private skoletilbud, uten at staten skal forplikte seg til nye økonomiske forpliktelser dersom profilskoler godkjennes som en ny ordning innenfor segmentet friskole.
  2. Levanger kommune slutter seg forslaget om at en friskole skal miste godkjenning dersom skolen tre år på rad har et lavere elevtall enn 30 elever.
  3. Levanger kommune er opptatt av at etablering av nye friskoler ikke skal godkjennes dersom etableringen har negative budsjettmessige konsekvenser for den offentlige skolen. Etablering av flere friskoler kan etter kommunens syn ha klare negative økonomiske konsekvenser for kommunen og kan i verste fall innebære nedlegging av offentlige skoler. Levanger kommune ønsker derfor at det er kommunen selv som får avgjøre om det skal godkjennes nye friskoler.
  4. Levanger kommune mener videre at kommunen bør trekkes for kostnadene den har med å drive skole, både kostnaden med ordinær og spesialundervisning, slik at friskolene selv får totalansvar for å organisere og finansiere undervisningstilbudet sitt. De kommunale skolene i Levanger får alle ett budsjett som de skal bruke til å finansiere et helhetlig undervisningstilbud, både ordinær og spesialundervisning. Bruker de mer på spesialundervisning blir det mindre til ordinær undervisning. Kommunen mener at friskolene burde ha samme finansieringsordning for sitt tilbud som de kommunale skolene. 


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kunnskapsdepartementet har lagt saken ut på høring i brev inkludert høringsnotat (ref. 14/5053) datert 17.10.14 med høringsfrist 15. januar 2015

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Kunnskapsdepartementet legger i høringsnotatet frem forslag til endringer i lov 4.juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskott (privatskolelova) med høringsfrist 15. januar.

Regjeringens utgangspunkt for arbeidet med ny friskolelov er at flere offentlig finansierte friskoler kan bidra til økt mangfold og læring mellom skoler. Offentlig finansierte friskoler bidrar også til å sikre den enkeltes reelle mulighet til å velge en privat skole. En godkjent friskole (privatskole etter gjeldende lov) må oppfylle en rekke krav til innhold og kvalitet. Skolens læreplan skal være «jevngod» med den som gjelder offentlige skoler, og gi elevene opplæring som i art og nivå svarer til de kunnskapene og ferdighetene som formidles i offentlig skole. Slik sikres også elevenes muligheter til overgang fra godkjent friskole til offentlig skole eller motsatt. Friskoler skal være åpne for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler. Inntaket av elever i godkjente friskoler skal være ikke- diskriminerende og saklig begrunnet i skolens inntaksreglement.

I høringsnotatet kapittel 2 «Lovens tittel», punkt 2.3, ønsker departementet å gjeninnføre begrepene friskoleloven og friskoler. Begrepet friskoler viser til skoler som er i privat eie og som er godkjent med rett til statstilskudd etter friskoleloven.

I høringsnotatet kapittel 3 «Godkjenningsordningen» står det under punkt 3.3 departementets vurderinger under forslag om nytt grunnlag – profilskole at regjeringens utgangspunkt er at flere offentlig finansierte friskoler kan bidra til økt mangfold og læring mellom skolene. Dette var også bakgrunn for lovendringen om en midlertidig dispensasjonshjemmel, jf. Privatskoleloven § 2-1 tredje ledd. Dispensasjonshjemmelen åpner for at privatskoler som ikke fyller kravene til grunnlag, unntaksvis skal kunne få godkjenning. For at friskoleloven på mer permanent basis enn gjennom en dispensasjonsbestemmelse kan innrettes slik at den åpner for større mangfold enn etter dagens regler, ønsker departementet å legge til rette for at skoler som ønsker en særskilt profil på opplæringstilbudet, skal kunne få godkjenning etter et nytt grunnlag – profilskole. Med profilskole tenker departementet først og fremst på skoler som ønsker å rette spesiell faglig oppmerksomhet innenfor emnene realfag, idrett, språk eller kunst og kultur, både i grunnskolen og på videregående nivå.

Det står videre i kapittel 3 under punkt 3.3 at til tross for at staten finansierer skoler godkjent etter loven, vil etablering av friskole påvirke kommuneøkonomien. Etablering av en friskole kan føre til at en offentlig skole må legges ned fordi det ikke er elevgrunnlag for begge skolene.

I høringsnotatets punkt 10.5 foreslår departementet at en friskole skal miste godkjenning dersom skolen tre år på rad har et lavere elevtall enn 30 elever. Etter departementets syn vil det ikke være urimelig at skolen sannsynliggjør at den på søknadstidspunktet vil tilfredsstille minstekravet til elevtall.

Vurdering:

I saken som nå legges fram til politisk behandling er flere av endringsforslagene av partipolitisk karakter og rådmannen vil derfor ikke ta stilling til disse. Driftskomiteen kan legge inn egne vurderinger av de ulike endringsforslagene i høringsuttalelsen.

Rådmannen har i hovedsak sett på handlingsrommet offentlige og private skoler har innenfor dagens regelverk og vurdert konsekvensene for kommunen av å åpne for etablering av flere friskoler. 

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 10.12.2014 18:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051