Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 10.12.14 - sak 40/14 - Oversikt over bruk av tildelte skjønnsmidler i forbindelse med ekstraordinær psykososial oppfølging etter terrortragedien på Utøya 2011

Marit E Aksnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Marit E Aksnes
Arkivref. 2014/8470
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 10.12.14 40/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Driftskomiteen tar framlagte opplysninger om bruk av skjønnsmidler etter Terrortragedien på Utøya til orientering. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Driftskomiteen ba den 11.11.14 om å få en redegjørelse av Levanger kommunes oppfølging av pårørende og etterlatte etter Utøya (prioriteringer, tiltak og økonomi). 

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Levanger kommune ble sterkt berørt av terrorhandlingene som følge av at 13 ungdommer

var på Utøya, hvorav en ble drept. Det har vært et meget krevende oppfølgingsarbeid i ettertid, og kommunen har også gitt tilbud til foreldre og ungdommer i Inderøy, Steinkjer, Verdal og Frosta. Kommunen har i alt mottatt kr. 1 787 800 i skjønnsmidler i perioden 2011-2013. 

 

2011

2012

2013

Levanger Kommune

630 000

 

 

Nord-Trøndelag Arbeiderparti

66 000

 

 

Levanger Arbeiderparti/AUF

15 000

 

 

Levanger kommune

 

370 000

 

Levanger kommune/restmidler

 

46 800

 

Støttegruppen i Nord-Trøndelag

 

100 000

 

Støttegruppen i Nord-Trøndelag

 

 

560 000

Totalt

711 000

516800

560000


Tildelingene i 2011 og 2012 er gitt etter søknad til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter regnskap fra kommunen. Dette er videre rapportert inn til Helse- og omsorgsdepartementet av Fylkesmannen. I 2013 søkte kommunen om 115 000 til kompetanseutvikling for å sikre organisasjonslæring, men fikk avslag. Kommunen søkte også for Støttegruppen i Nord-Trøndelag (likemannsarbeid) og fikk innvilget 560 000 som i sin helhet ble overført til Støttegruppen.

Hoveddelen av kostnadene for kommunen i 2011 og 2012 representerer 2054 registrerte arbeidstimer, inkl. overtid. Disse arbeidstimene er i hovedsak brukt av faste kontaktpersoner til de 13 rammede familiene i Levanger. Oppfølgingen av rammede og andre berørte har vart fra 22.juli 2011 til ut 2012.

I 2013 har ikke Levanger kommune hatt direkte oppfølgingsarbeid av enkeltpersoner, men kommunen har vært på tilbudssiden og har vært i kontakt med alle familier og tilbudt hjelp og støtte. Kommunen har hatt et godt samarbeid med Støttegruppen i Nord-Trøndelag, og har samarbeidet mad andre kommuner i oppfølgingen og under rettssaken. Kommunen har også jevnlig videreformidlet informasjon fra Helsedirektoratet.

I 2011 besto arbeidet av: Møter i psykososialt kriseteam ( i begynnelsen både dager og kvelder), «åpent rådhus» den 24.07, felles familiemøte den 26.11, samt familiekontaktforum (1 gang per uke den første måneden- og deretter hver 3. uke), samarbeidsmøter med BUP, hjemmebesøk til familiene, enkeltkonsultasjoner med psykolog og andre fagpersoner, 6 kvelder med foreldresamlinger, 6 kvelder med ungdomssamlinger, søskengrupper, møter med berørte skoler (grunnskoler og VG-skoler), samtaler med enkeltlærere, minnestund og minneplakett, døgnåpen vakttelefon de to første ukene, telefonkonsultasjoner, loggføring, journalskriving og jevnlige informasjonsbulletiner til familiene.

Levanger kommune sendte også 2 fagpersoner sammen med familiene til Oslo og Utøya helga 19.- 22. august 2011. I tillegg arrangerte staten tre konferanser i Oslo/Bærum for berørte kommuner (psykologkonferanse og kommunekonferanser). Enkeltfamilier hatt også hatt særskilt oppfølging med spesialisthelsetjenesten lenger sør i landet, hvor Levanger kommune har bekostet reise mv.

I 2012 ble arbeidet naturlig nok skalert ned, og dreide seg om tilpasset oppfølging i familiene, enkeltkonsultasjoner med psykolog,  familiekontaktforum, samarbeidsmøter med BUP, foreldre- og ungdomssamlinger (ut mai 2012), møter med skoler (grunnskole og vg skole)og enkeltlærere, journal- og loggføring mv. 

Levanger kommune sendte også to fagpersoner sammen med familiene til Oslo/Utøya i august helga 23-25 mars 2012, og to fagpersoner deltok på samlinga på Rica Hell i regi av RBUP helga 2.og 3. mars 2012. Dette representerer overtidsarbeid på helg.

I tillegg var det møter med støttegruppen og møte med riksadvokat og bistandsadvokat i februar, mars og april, samt faste kommunemøter hver fredag på Steinkjer i forbindelse med rettssaken. Ettersom Levanger kommune hadde flest rammede, stilte kommunen med 5 personer (helsepersonell) i forb. med overføring av rettssaken i Steinkjer Tinghus, hvorav en person deltok i hele 10 dager etter sterkt ønske fra Steinkjer kommune og støttegruppa.

I 2013 var Levanger kommune i kontakt med samtlige familier for å etterspørre behov for ytterligere oppfølging, men ingen meldte behov for hjelp ut over det som allerede var ivaretatt. Flere ungdommer hadde flyttet til nye kommuner. Kommune har også vært i kontakt med oppfølgingstjenesten i SiNOT (Studentsamskipnaden) i forbindelse med at studenter med opplevelser fra Utøya kan ha behov for tilrettelegging og oppfølging.

Vurdering:

Levanger kommune har hatt omfattende oppfølging etter tragedien på Utøya, og det har vært gode tilbakemeldinger på arbeidet. Ettertiden har vist at kommunens prioriteringer mht oppfølging har vært riktig og viktig. 

Registrerte arbeidstimer har stort sett blitt kompensert fra Staten, men mye arbeid er det ikke ført regnskap over. Dette dreier seg blant annet om planleggings- og evalueringsmøter med kommuneledelse, andre ledere, prestekontor, BUP, samt ansatte. Det har vært et stort behov for informasjon og kommunikasjon rundt oppfølgingen, og det er utarbeidet flere rapporter og presentasjoner av oppfølgingsarbeidet i 2011, -12 og -13. Ansatte som har stått rammede nært har hatt behov for samtaler for å bearbeide egne opplevelser.  Kommunens rutiner og praksis mht psykososial oppfølging i forbindelse med kriser er gjennomgått og endret, og det er utarbeidet en egen kompetanseplan for det psykososiale kriseteamet.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 10.12.2014 18:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051