Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 10.06.15 - sak 25/15 - Høringsuttalelse fra Levanger kommune til NOU 2015-2 "Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø"

Bjørg Gladsø Holmen - klikk for personkort
Saksbehandler: Bjørg Gladsø Holmen
Arkivref. 2015/3420
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 10.06.15 25/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlagte notat vedtas som Levanger kommunes høringsuttalelse til NOU 2015-2 "Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø". 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Levanger kommune ble invitert til å gi høringsuttalelse til NOU 2015-2 "Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø" i brev datert 19.3.15. 

Vedlegg:

1

Høringsuttalelse fra Levanger kommune til NOU 2015-2 "Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø" PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Djupedalsutvalget har levert en svært omfattende rapport.  Av mandatet går det frem at utvalget skal vurdere de samlede virkemidlene for å skape et godt psykososialt miljø, motvirke og håndtere mobbing og andre uønskede hendelser i skolen. Levanger kommune mener utvalget presenterer gode forslag til tiltak som kan gi en tryggere skolehverdag og som kan forhindre krenkelser som mobbing, diskriminering, vold og rasisme. I rapporten tydeliggjør utvalget at mobbing ikke er et individ- eller et skoleproblem, men et samfunnsproblem. Det kreves en bred og helhetlig tilnærming og det er de samlede tiltak på flere nivå som vil skape en forskjell. 

Levanger kommune ble invitert til å avgi høringsuttalelse i brev datert 19.3.15. Høringsfristen er 22.6.15. Det er ikke mange som har hatt kapasitet til å lese dokumentet på nesten 500 sider innenfor den tidsrammen vi har hatt til rådighet, men flere har lest sammendraget. Saksansvarlig har samarbeidet med fagmiljø internt i Barn- og familieenheten og pedagogisk fagstab for å utarbeide forslag til høringsuttalelse. Kommuneadvokaten har vurdert forlagene til lovendringer. Videre har saksansvarlig orientert i driftskomitemøtet i mai og det er gitt en orientering i rektormøtet i mai. Rektormøtet ga innspill til høringsuttalelsen. Saksansvarlig har videre deltatt på en høringskonferanse i Trondheim.

Høringsuttalelsen skal leveres på nett. Enkeltpersoner og organisasjoner kan selv levere uttalelse på https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing---nou-20152-a-hore-til.-virkemidler-for-et-trygt-psykososialt-skolemiljo/id2401139/ .

I vedlagte notat presenteres utkast til høringsuttalelse. Det er gjort forsøk på å trekke ut, beskrive og vurdere sentrale områder i utredningen.

Vurdering:

Rådmannen har merket seg at Djupedalsutvalget har gjort et omfattende og grundig arbeid. Det har vært utfordrende for kommuneorganisasjonen å ha kapasitet til å sette seg inn i den store utredningen innenfor det korte tidsrommet vi har hatt til rådighet før uttalelse skal avgis. Driftskomiteen anbefales å angi eventuelle endringer i høringsuttalelsen i sitt vedtak slik at administrasjonen omarbeider høringsuttalelsen i tråd med vedtaket i etterkant av møtet før innsending. 

Kunnskapsministeren har signalisert at utredningen ikke skal behandles gjennom en stortingsmelding slik det tradisjonelt har vært jobbet. I stedet skal endringer gjennomføres fortløpende gjennom lovendringer, statsbudsjett og andre styringsdokumenter. Kommunen vil derfor få anledning til å ta stilling til mange av forslagene gjennom nye høringer når aktuelle tiltak konkretiseres i slike prosesser.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 10.06.2015 16:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051