Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 10.06.15 - sak 23/15 - Årsrapport barnehage 2014 - Levanger kommune

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2015/3312
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 10.06.15 23/15
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Årsrapport for barnehagesektoren i Levanger tas til orientering.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Driftskomiteen ønsker at det legges fram en årsrapport på barnehagefeltet. 

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Rådmannen legger fram en årsrapport for kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Statistikk

Tidspunkt

15.12.2013

15.12.2014

Totalt antall barnehager

35

32

Kommunale barnehager

8

7

Private barnehager

27

25

Antall barn i barnehage

1196

1162

Dekningsgrad 1-5 år

100

100

Dekningsgrad 0-5 år

85,5

90

*Dekningsgrad 0 år.

14,5

10


*Disse har ikke rett lovmessig rett til plass.

Barnehagedekning/barnehagetilbud
Levanger kommunen hadde full barnehagedekning i samsvar med sentral fastsatt definisjon. Alle med rettighet fikk plass i 2014.

Kommunen har også i all hovedsak tilbudt brukere som har registrert søknad etter søknadsfristen plass. Barn under ett år har også fått plass da barnehager har hatt ledig kapasitet. I den grad det er ledig kapasitet i barnehagene, tilbys plass hele året utenom hovedopptaket.

Dekningen varierer i kommunen.  Det er, og vil fortsatt være, en utfordring å tilby plasser til alle i det som oppfattes som brukernes nærmiljø. I Skogn har det vært mangel på plasser, og K-styret vedtok i sak 46/13 utbygging av kommunal barnehage 3-avdelings barnehage fra høsten 2017 dersom det fortsatt er grunnlag i barnetall. Utenom Skogn-området er det en viss overkapasitet. Det vil si vi har kunnet tilby plasser de som bor i Skogn-området i sentrumsområdet.

Ledige plasser er uheldig for den enkelte barnehage, men for kommunen som helhet er det en fordel at familier med behov for barnehageplass til enhver tid kan tilbys ledige plasser. Så lenge den enkelte barnehage kan dimensjonere bemanning i forhold til tomme plasser så går dette greit. Dersom en mangler et par barn, vil reduksjon i kommunalt tilskudd utgjøre forholdsvis mye i de minste barnehagene. En vil da få økonomiske utfordringer på relativt kort sikt da en ikke kan redusere personalressursen.

Barn fra andre kommuner

Vi gir også barnehagetilbud til barn bosatt i andre kommuner. I 2014 var det totalt ni fra andre kommuner som fikk tilbud i Levanger. Av disse kom åtte fra Verdal, og en fra Steinkjer. Her søker kommunen bostedskommunen om refusjon etter nasjonal sats. Dette gjelder imidlertid kun dersom de har opphold i en privat barnehage. Omtrent samme antall barn fra andre kommuner, i hovedsak fra Verdal har gått i barnehage her i kommunen.

Viser for øvrig til forslag til Barnehagebruksplan 2012-2015 for vurdering av framtidig dimensjonering av kommunale barnehager.

Nye tilbud fra august 2014

  • Ekne barnehage åpnet en egen avdeling for en utegruppe for å gi tilbud til søkere fra Ekne.
  • Farmen menighetsbarnehage åpnet høsten 2014. Barnehagen, er en sammenslåing av barnehagene Bamberg, Nesset og Skogtrollet barnehager.

Nedleggelser fra august 2014

  • Tuv barnehage
  • Bamberg menighets barnehage
  • Nesset menighets barnehage

Pedagogisk personell
Alle barnehager har innfridd kravet til pedagogisk bemanning i barnehagene pr. 15.12.14. Vi hadde kun to korte dispensasjoner, men disse hadde akseptable grunner til avvik. Levanger kommune fikk her gode tilbakemeldinger fra Fylkesmannen. Ett år tilbake var det flere både kommunale og ikke kommunale barnehager som ikke hadde pedagogisk bemanning i tråd med forskriften.

Det er fortsatt en økonomisk utfordring for de mindre barnehagene som har godkjenning for å ta inn over 18 plasser. Disse barnehagene må tilsette en ekstra pedagog i 100 % stilling om en skal ta inn barn utover 18. Det som ofte skjer er at de i stedet må si nei til søkere da de ikke har nok søkere/plasser til å forsvare en utvidelse økonomisk.

For barnehager som har tilbudt deltidsplasser, har det vært ekstra utfordrende da alle barn regnes som en full plass når en skal beregne pedagogtettheten. Dette har også medført nedgang i antall deltidsplasser. I 2013 var det 10,5% av barna som hadde deltidsplass, tilsvarende for 2014 var 7,1%.

Kompetanse

Kunnskapsdepartementets” Kompetanse for framtida” publisert august 2013, er en strategi som omhandler kompetanse og rekruttering i barnehagesektoren fra 2014- 2020. Denne strategien skal underbygge barnehageeiers ansvar for rekruttering og kompetanseutvikling av personalet og kommunens ansvar for at barna i barnehagen får et godt pedagogisk og trygt barnehagetilbud.

Vi har i vår planlegging lagt vekt på å tilpasse denne strategien lokalt her i Levanger.

Pedagoger

Levanger har hatt god tilgang på kvalifisert arbeidskraft, ikke minst takket være at vi har barnehagelærerutdanning på HINT. Kun to barnehager har søkt dispensasjon fra utdanningskravet en kortere periode. Det er viktig å ha tilgang til nok pedagoger for å fylle krav om pedagogisk bemanning. God rekruttering til barnehagelærerutdanningen er i denne sammenheng avgjørende.

Øvrige ansatte
 De fleste som arbeider i barnehagene ufaglærte. Nord-Trøndelag fylkeskommune har startet en kursrekke for ufaglærte med sikte på at de skal skaffe seg fagbrev som Barne- og ungdomsarbeidere (BUA). Dette samt at barnehagene selv har vært aktiv til å oppfordre ansatte til å ta fagbrev, har resultert i en økning i BUA. I tillegg er det ansatte med annen bakgrunn/erfaring som bidrar til et spennende mangfold i barnehagene.

Kurs/kompetanseutvikling
En kompetansegruppe valgt av barnehagene, utarbeider forslag til tiltak i tråd med lokale og sentrale satsninger for barnehagesektoren. Gruppa består av representanter fra kommunale og ikke kommunale barnehager samt fra barnehageadministrasjon og Barne- og familieenheten.

Barnehagene deltar på skolering/kursing i tråd med lokale føringer og sentrale føringer. I tillegg har tema på styrermøter eksempelvis vært sammenhengen mellom skole og barnehage og fokus tidlig innsats. I 2014 har vi gitt tilbud til alle grupper: Styrere, pedagogiske ledere, førskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere (BUA), assistenter o.a. Av økonomiske grunner kan en ikke gjøre ekstern veiledning/kompetansetiltak for omfattende, da dette medfører vikarutgifter. For å bøte på dette, har barnehagene forsøkt å avsette tid internt slik at blant annet assistentene/BUA kunne få veiledning og formidling av kunnskap fra pedagogiske ledere.

Kompetansetiltak i 2014

Kompetansetiltak

Antall deltakere

Målgrupper

De utrolige årene - Internt utdannede veiledere

100

Alle ansatte grupper representert fra alle barnehager

Forelesninger v/Vibeke Mostad

Framtidens barnehage- Forventninger til barnehagen som organisasjon. Hvilken krav stilles til ledelse av barnehager? Forventninger og utfordringer. Hvilke krav stiller dette til ansatte i barnehager? Forventninger og forpliktelser.

30

Styrere kommunale og private barnehager var representert-2 dagers

Stats ped.

Forelesning - teori og praksis i fht språkstimulering i barnehagen med vekt på: Språkutvikling og produksjon, ordforråd, begrepslæring og kommunikasjon, språklig nysgjerrighet hos barn & voksne.

50

De fleste barnehagene var Representert med ped. ledere

Oppfølging TRAS ved logoped +ansatte ved Momarka barnehage

40

Ped. ledere kommunale og private barnehager

Antall rom form, musikk, Dronning Maud Minnes Høgskole

50

Ped.ledere og BUA/assistenter


Barnehager som har deltatt i utviklingsarbeid for øvrig

Staup Natur og aktivitetsbarnehage får fortsatt støtte fra Fylkesmannen til et lekeressursprosjekt, hvor ungdomsskolegutter har fått "jobbe" i barnehagen.

Abra Cadabra, Ruffen Saltkjelen og Studentsamskipnadens barnehager deltar i et nettverk «Morgendagens barnehage» initiert av Fylkesmannen hvor barnehager fra de fleste kommuner i Nord-Trøndelag er representert. Her har de blant annet med utgangspunkt i barnehages formålsparagraf satt fokus på danning og demokrati. De har blant annet arrangert konferanse med dette som tema for pedagoger, administrasjon og politikere.

Momarka barnehage som tidligere har fått midler av Fylkesmannen til å arbeide med trafikk som tema, fikk i 2014 en utmerkelse av Trygg trafikk som trafikksikker barnehage som den første i Nord-Trøndelag. Denne gjelder for fire år. Samme barnehage har også deltatt i prosjektet/utviklingsarbeidet «Samarbeid for et bedre arbeidsmiljø». Her har personalet i fem år jobbet med mentorer for å øke bevisstheten og kvaliteten blant ansatte. Samarbeidspartner er Arbeidslivssenteret i Steinkjer.

Tilsyn av barnehager
I 2014 ble det gjennomført tilsynsbesøk i følgende barnehager:

Kommunale barnehager: Ekne, Frol og Staup Natur- og aktivitetsbarnehage.

Ikke kommunale barnehager: Høgberget og Landstad familiebarnehager

Med utgangspunkt i lov om barnehager med forskrifter var det fokus på blant annet årsplan. I tillegg måtte barnehagene fylle ut et skjema hvor det var spørsmål knyttet til godkjenning/vedtekter, personalet, foreldresamarbeid, årsplan, vurderingsarbeid, økonomi m.m. Konklusjon: Vi fant ingen alvorlige avvik under tilsynet, men under besøkene forsøkte vi å gi konstruktive tilbakemeldinger på framlagt dokumentasjon etc.

Tilsyn for øvrig fungerer ved at barnehagene sender inn info for kontroll om blant annet årsmelding, ulike skjema knyttet til tilskudd barnehagene (for eksempel søskenmoderasjon, barnetallrapportering kvartalsrapporter, minoritetsspråklige etc.)

I tillegg ble det foretatt et tilsyn i alle kommunale barnehager i forhold til ny revidert forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Følgende har her deltatt i tilsynet, miljøhygieniker, ingeniør fra Bygg og eiendom, fagleder helsestasjons- og skolehelsetjenester og barnehageansvarlig. Her vil endelig rapport foreligge i 2015

Tilsyn – Fylkesmannen

Fylkesmannen har ikke hatt tilsyn med kommunen på barnehageområdet i 2014.

Samarbeid internt i kommunen

Barne- og familieenheten: I arbeidet knyttet til "Tidlig innsats" har barnehagene i nært samarbeid med ansatte ved enheten mottatt veiledning og opplæring på flere områder.

Innvandrertjenesten: Barnehageadministrasjonen og barnehager med foreldre/barn fra målgruppen har hatt møter vedrørende opptak av barn, samt tilskudd til språkopplæring til minoritetsspråklige barn og samarbeidsavtaler med Staup Natur- og aktivitetsbarnehage og Dagali barnehage.

ISK – økonomienheten: Utviklet og bistått med regnemodeller som et godt verktøy for alle barnehager i budsjett og regnskapsarbeid. Dette har gitt en forutsigbarhet for barnehagene. Bistår ellers i klagesaker. Samarbeid vedrørende fakturering av barnehager.

Dokumentsenteret: Kontantstøtterapportering

Samarbeid med høgskoler, Fylkesmannen/UDIR

Mange barnehager i kommunen tar imot studenter og er øvingslærere i et samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT).

Samarbeidsavtale avtale med Dronning Maud Minnes Høgskole (DMMH) om kompetanseutvikling knyttet til fagområdet antall, rom og form.

I tillegg deltar styrere og barnehageadministrasjon på samlinger/dialogseminar etc. i regi av Fylkesmannen. Tema har blant annet vært økonomisk likeverdig behandling samt fokus på ulike pedagogiske utviklingsarbeid.

Kartlegging/spørreskjema til kommunene som barnehagemyndighet 2014: Kommunene i Nord-Trøndelag får årlig spørsmål med utgangspunkt i kommunens rolle som barnehagemyndighet. I 2014 fikk vi spørsmål om blant annet følgende hovedtemaer: Hvordan det arbeides med barnekonvensjonen, kompetansestrategien, praktisering av veiledning overfor barnehagene og kartlegging av kompetanse blant ansatte i barnehagene.

Økonomi/likeverdig behandling

Med utgangspunkt i sentrale føringer og lovverk vedtok formannskapet 12.02.14 Lokal forskrift likeverdig behandling som fungerer som en avtale mellom kommunen og de private barnehagene.

Private barnehager har et arbeidsutvalg (AU) som består av representanter for fire eiere. Vi forsøker å møtes jevnlig for å drøfte blant annet lokal forskrift inklusive satser og aktuelle saker for øvrig. Vi har hatt flere konstruktive møter gjennom året, og samarbeidsklima har vært godt.

Levanger kommune har i 2014 fått klage fra følgende:

PBL (Private barnehagers landsforbund) klaget blant annet på beregning av kommunale pensjonsutgifter.

Espira Gjemble klaget blant annet på for lavt antall pedagoger i forhold til barnehageloven, godkjent areal i forhold til antall barn i kommunale barnehager og forhold knyttet til pensjon.

Ruffen Saltkjelen A/S klaget på beregning av tilskudd til åpen barnehage.

Klagene ble kun delvis ferdigbehandlet i 2014. Klagene er oversendt Fylkesmannen til endelig behandling. Endelig svar vil foreligge i 2015.

Vurdering:

Rådmannen merker seg at det har vært stor aktivitet på barnehagefeltet i 2014. Samarbeid mellom kommunale og private barnehager styrkes gjennom felles kompetansesatsing samt felles styrermøter. Ulike barnehager både med hensyn til ulik organisering og innhold gir et mangfold som gir mange valgmuligheter for foreldre.

Det er en utfordring å dimensjonere barnehagetilbudet riktig etter etterspørsel og bosettingsmønster. Videre gir barnehagene signal om at det kan være krevende å drifte barnehagesektoren innenfor vedtatte rammer med dagens struktur.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 10.06.2015 16:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051