Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 09.05.12 - sak 20/12 - Rullering av Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg 2012-2015, våren 2012

Anette Bartnes Dalheim - klikk for personkort
Saksbehandler: Anette Bartnes Dalheim
Arkivref. 2012/1357
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 09.05.12 22/12

 

Nye saksopplysninger fra rådmannen (utlagt 07.05.12):
Sverre IL — 11’ er bane Kunstgress (fotball) - Moan
Sverre IL har siden 2001 leid kunstgressbanen på Moan både til trening og kamper.

I tillegg benytter klubben følgende løkker/baner:
Mule (grus), Fabritius (grus), Leira (grus), Halstein/Momarka balløkke (grus), Høgberget (grus) og Elberg (naturgress).
I gjennomsnitt har klubben siden år 2000 hatt ca 48 lag fordelt på aldersgruppene 7 til og med 16 år.

Kapasiteten på kunstgressbanen på Moan er sprengt og klubben oppgir at forholdene på de andre løkkenebanene er, etter dagens standard, dårlig. Sverre IL har leid bane på Moan siden 2001 og har stor grad av tilhørighet til Moan området.

Sverre IL ønsker, med bakgrunn i dårlig banekapasitet og banesituasjon, derfor å bygge en ny 11'er bane med kunstgress ved siden av den eksisterende kunstgressbanen på Moan.

Sverre IL understreker at aktiviteten ved de lokale “distriktsbanene” skal opprettholdes, ved å tllrenelegge for kunstgress 7’er baner på Mule, Leira og Halstein og kunstgress 5'er baner på Fabnitius og Høgbenget.

Revidert vedlegg (pr. 07.05.12):

  1. Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg 2012-2015, revidert 07.05.12 PDF


=========================

Rådmannens forslag til vedtak:
Idrettspolitisk plan – Handlingsprogram for anlegg 2012-2015 vedtas.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:

  1. Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg 2012-2015, revidert våren 2012 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Det er et vilkår for å kunne søke om spillemidler at anlegget er med i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Handlingsprogram for anlegg 2012-2015 er en del av Idrettspolitisk plan, programmet skal rulleres hvert år og hovedrevisjon skjer hvert 4. år. Idrettspolitisk plan – Handlingsprogram for anlegg 2012-2015 skal være et verktøy for arbeidet med en helhetlig anleggsstrategi i Levanger kommune.

Handlingsprogrammet skal inneholde alle

  • planlagte nye idrettsanlegg
  • eksisterende anlegg som planlegges rehabilitert


Dette innebærer at både offentlige og private anlegg er inkludert i handlingsprogrammet. Uavhengig av eier bidrar alle anlegg i kommunen til det totale tilbudet innenfor idrett og fysisk aktivitet. Kommunen ønsker gjennom handlingsprogrammet å se på offentlige og private anlegg i sammenheng. Dette for best mulig utnyttelse av ressurser, samt at en helhetlig anleggsstrategi er viktig for å nå målet om at ”Alle innbyggerne i Levanger kommune skal ha tilgang til tidsriktige og innbydende anlegg for variert fysisk aktivitet i hele kommunen”.

Handlingsprogrammet skal ta utgangspunkt i:

  • Vurderinger av nye behov for anlegg og områder, prioritert etter mål og strategier, med grunnlag i behovsvurderinger på aktivitetssiden. Vurderingene skal være kunnskapsbasert, forankret i Idrettspolitisk plan og de skal baseres på en helhetlig anleggsstrategi for Levanger kommune.
  • Rammebetingelsene i økonomiplanen. Handlingsprogrammet er derfor koordinert med økonomiplanen (se figur).
  • Kommunens utbyggingsplaner og øvrige arealplaner.
  • Frivillighetens behov, muligheter og ønsker. 


Flytdiagram


Nye anlegg inn i Idrettspolitisk plan – Handlingsprogram for anlegg 2012-2015
Siden forrige rullering av handlingsprogrammet, 14. desember 2011, er det blitt meldt inn fire nye anlegg som ønskes inn i Idrettspolitisk plan – Handlingsprogram for anlegg 2012-2015.

Følgende fire anlegg er meldt inn:
Sverre Il – Sykkelvelodrom – Moan
Den nye banen er et erstatningsanlegg for tidligere bane på Levanger Stadion.
I avtale om opphør av festekontrakt ble det avtalt ny tomt og utbetalt erstatning for tapt sykkelanlegg. Beløp ble øremerket opprustning eller til nybygging av sykkelbane. 

Banen skal være åpen for alle, både aktive syklister og mosjonister. Anlegget blir en viktig arena for unge syklister og barn som nå får muligheten til å utvikle sykkelglede og sykkelferdigheter i et trygt anlegg, fritt for trafikk. Anlegg og lignende tilbud fins ikke i regionen.

Sverre Il – 5'er og 7'er bane kunstgress (fotball) – i henholdsvis Høgberget og Momarka (Hallsteinbanen)
5’er fotballbanen i Høgberget og en 7’er fotballbanen i Momarka, begge grusbaner,  ønskes utbygd til kunstgress. Utbygginga er et ledd i utbedringa av lekeområdene i boligområdene og det er velforeningene Momarka, Høgberget og Momarka/Høgberget Grendahus som står bak planene. Velforeningene og grendahuset finansierer anlegget og Sverre Il vil stå for driftingen av anlegget når dette står ferdig.

Stor aktivitet på kommunens allerede eksiterende kunstgressanlegg (Nesset og Moan) viser en positiv sammenheng mellom kunstgress og økt uorganisert fysisk aktivitet. Dette er med å understreke viktigheten av at det finnes lokale kunstgressbaner, som ligger i nærheten av der barna bor. Dette kan også bekreftes av Norges Fotballforbund og av Trøndelag Fotballkrets. 

Vårtun Kristne Oppvekstsenter – ballbinge (fotball) - Vårtun
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Vårtun Kristne Oppvekstsenter (VKO) ønsker å bygge en ballbinge tilknyttet Vårtun skole. Skolen, foreldre og ungene har over lengre tid ønsket seg en ballbinge ved skolen for å fremme fysisk aktivitet i ennå større grad i og utenfor skoletiden.
FAU jobber med en detaljert prosjektplan for ballbingen, som vil inneholde ledelse og organisering, fremdriftsplan, økonomi, bygg og anleggsfasen samt sluttføring og evaluering av prosjektet.

En ballbinge er ikke laget bare for fotball, men kan brukes til et bredt spekter av aktiviteter. Ballbinger skal ligge i nærheten av der barn bor, og er et såkalt nærmiljøanlegg. Den gir derfor gode forutsetninger for uorganisert aktivitet og er et godt virkemiddel for å nå barne- og ungdomsmålgruppene.

Vurdering:
Rådmannens vurdering er at alle de fire anleggene er i tråd med mål for Idrettspolitisk plan for Levanger kommune.  Behovsvurderingene for anleggene er godt begrunnet og har grunnlag i aktiviteten. Anleggene anses å være i tråd med en helhetlig anleggsstrategi for Levanger kommune.
    Til toppen av siden 

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 09.05.2012 19:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051