Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 09.05.12 - sak 21/12 - Statusrapport om arbeidet med læringsmiljø/sosial kompetanse i barnehage og skole - våren 2012

Tone Volden Rostad - klikk for personkort Elin Børve - klikk for personkort
Saksbehandler: Tone Volden Rostad / Elin Børve
Arkivref. 2012/3506
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 09.05.12 21/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Statusrapporten tas til orientering.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Satsing på et bedre læringsmiljø og sosial kompetanse i barnehager og skoler er oppfølging av innsatsområdet Oppvekst og læringsmiljø i kommunedelplan oppvekst. Tiltaket det rapporteres på i denne saken er 1.1.31 Videreutvikle tiltak innenfor læringsmiljø i barnehager og skoler.

SKOLE
Bakgrunn
Arbeid med et godt læringsmiljø og god sosial kompetanse er noe skolene alltid arbeider med, men det er nødvendig å satse sterkere i perioder og tilføre ny kompetanse og nye pedagogiske verktøy. Samfunn og skole endres og ansatte skiftes ut. Kompetanse er “ferskvare” i større grad enn før. I 2008 ble kurs innen læringsmiljø/klasseledelse etterspurt. Kommunen fikk en samarbeidspart i Midt - Norsk Kompetansesenter for Atferd (MKA) i Trondheim. Det ble gjennomført og prøvd ut et aksjonsorientert program for ungdomstrinnet i samarbeid med 2 ungdomsskoler i Verdal, Frol os i Levanger og MKA i 2009/10 med godt resultat.

I 2010 ble Levanger kommune, etter søknad for Frol OS, en del av et forsøksprosjekt i den statlige satsing på bedre læringsmiljø. Utdanningsdirektoratet har i satsingsperioden fulgt opp med finansiering og faglige tematiske veiledninger ut fra nyere forskningsresultater. Prosjektet er og har vært motoren satsing på bedre læringsmiljø.
Satsingen ble tatt inn i kommunedelplan oppvekst og Levanger kommune er kommet godt i gang.

Oversikt 2011 - 2015

Tabell


Pedagogisk opplegg
Satsingen foregår gjennom hele året med faglige samlinger og aktuelle utfordringer fra praksis samt øvingsoppgaver og felles refleksjon. Det følges opp med veiledningssamlinger annenhver gang slik at ansatte får lære nytt, se sin praksis med nye øyne og får verktøy og hjelp til å løse utfordringer. Modellen med faglig innføring, utprøving, felles refleksjon og nye løsninger (aksjonslæring) benyttes gjennomgående på mellom- og u-trinn.
På barnetrinnet ved Frol os, barnetrinnet ved Åsen os og hele Ytterøy os er det satset på samlinger med veiledning fra gruppeledere i programmet De Utrolige Årene (program av Webster Stratton for barnehage og barneskolen) i samarbeid med Tromsø Universitet. Her er det også mellomarbeid i praksisfeltet mellom samlingene.

Mål for skolene

  • Skal bidra til å forsterke det enkelte barns opplevelse av et trygt, stabilt og forutsigbart læringsmiljø sammen med tydelige voksenpersoner.
  • Alle skolene skal ha hatt minimum et år med kurs/tiltak som styrker læringsmiljøet med spesiell fokus på voksenrollen og klasseromsledelse innen 2015.


Tilleggssatsing i form av dagskurs
Kommunen har i perioden arrangert dagskurs ved Inger Bergkastet om utvikling av gode klassemiljø og gode relasjoner mellom lærer og elev. Skolelederne og en del personalgrupper har i tillegg deltatt på dagskurs med skoleforsker og professor Thomas Nordahl, som snakker om betydningen av godt læringsmiljø.

Status og veien videre
Det statlige læringsmiljøprosjektet gjennom Utdanningsdirektoratet har vært og er svært positivt.  Det har vært motoren i den faglige satsingen. I tillegg til Frol OS er andre skoler involvert i tiltakene. Frol OS har hatt en 3-årig satsing med alle ansatte, Åsen har hatt et års gjennomgående satsing, Skogn barne- og ungdomsskole og Nesset ungdomsskole er godt i gang med 1. års satsing og arbeider videre i 2012/13. Ytterøy os har kjørt en 1. års satsing dette året. De øvrige skolene skal ha en gjennomgående satsing på bedre læringsmiljø innen 2015. Noen ønsker å konsentrere seg om lesesatsingen det kommende året.

Finansiering
Kommunen har etter årlige søknader og rapporter fått etterutdanningsmidler og prosjektmidler som har gjort satsingen mulig. For å komme i mål, vil det også i år søkes om midler. Pr dato har kommunen innhentet etterutdanningsmidler for 2010 og 2011 på til sammen kr. 858.000,-(570.000 i 2010, 288.000,- i 2011) og prosjektmidler fra utdanningsdirektoratet på kr. 650.000,-. Kr. 40.000,- av sistnevnte beløp er øremerket et forskningsprosjekt sammen med HiNT. Kommunen har et kompetansefond som også er benyttet. I tillegg til ekstern finansiering, bidrar den enkelte skole med sin egeninnsats i form av studiepermisjon, vikarkostnader og andre direkte utgifter. Den største kostnaden er de ansattes tid.

Forskning på u-trinn:
Det arbeides med et forskningsprosjekt sammen med kommunen og HiNT der prosjektskolene i Levanger (Frol OS) og Verdal deltar. Man forsker på utviklingen av relasjonen mellom lærere og elever i perioden. Resultatet blir fremlagt høsten 2012.


BARNEHAGE
Bakgrunn
På bakgrunn av allerede positiv erfaringer med programmet De Utrolige Årene, har kommunen valgt økt satsning på skole- og barnehageprogrammet som en del av satsningen til alle barnehager i kommunen. Helsedirektoratet går ut og anbefaler De Utrolige Årene (DUÅ) som et av flere forebyggingstiltak, og som tilnærming ved behandling av barn og unge med atferdsvansker i alderen 0-12 år.

DUÅ består av ulike program, rettet mot foreldre, barn og ansatte i barnehage og skole og SFO. Programmet er anbefalt som oppbyggingstiltakskjede fra universelle tiltak og lavterskeltilbud i kommunal regi til spesialistbehandling.
I Levanger kommune ble DUÅs foreldreprogram (Basic program) innført i 2006 og er en del av lavterskel tilbud som tilbys foreldre i kommunen. Dette i regi av Barne- og familietjenesten. Siden oppstart er det årlig blitt gitt tilbud til foreldre i 2 foreldregrupper eller mer. 
Fra 2007 tok samme enhet i bruk DUÅs skole- og barnehageprogram (Teacher classrom Management Program) etter opplæring av fire gruppeledere. Flere barnehager og noen skoler fikk deretter opplæring i programmet fra høsten 2008 og frem til vedtak om felles satsning i kommunedelplan oppvekst høsten 2011.

Fra høsten 2011 er det ansatt fire nye gruppeledere i et 3 årig prosjekt, til sammen 1,2 årsverk, i tillegg til to gruppeledere som allerede drifter en skole - barnehagegruppe pr. år. Alle gruppelederne har pedagogisk utdanning og bred erfaring fra førskolefeltet. To er sertifiserte gruppeledere. Alle er kommunalt ansatt. En av gruppelederne har i tillegg koordinatoransvar i forhold til implementering og organisering av tiltaket, samt kollegaveileder til gruppelederne, tilsvarende 0,2 årsverk.

En plan for opplæring/implementering av skole- barnehage programmet er lagt inn der alle private og kommunale barnehagene som har meldt interesse for tilbudet, er lagt inn.
Det er tatt hensyn til oppvekstområder/enheter ved tilbud om programmet. Målet er å skolere barnehager og skoler som ligger i tilknytning til hverandre for å dra veksler også i overgang barnehage- skole samarbeidet.

Grafikk

Oversikt 2011 – 2015

Tabell


Pedagogisk opplegg
Opplæringen av ansattegruppe foregår over 6 mnd, ca en dag pr. mnd. Samlingene er interaktive der erfaringsutveksling, øvelser, idédugnader og videovignetter som analyseres benyttes. Mellom samlingene er det lagt opp til planarbeid og praktiske øvelser i barnegruppene. Gruppedeltakerne arbeider med ulike oppgaver på arbeidsplassen der man får prøvd ut ulike strategier og arbeidsmåter som igjen drøftes/reflekteres over ved neste samling. Personalgruppene setter i tillegg av tid til lesing av faglitteratur og arbeid med atferdsplaner mellom samlingene.

Mål for barnehagene:

  • Å hjelpe barn til å mestre /lykkes i hverdagen ved hjelp av voksne som benytter hensiktsmessige proaktive strategier
  • Tydelig gruppeledelse/klasseledelse
  • Fremme barns sosiale/emosjonelle og akademiske ferdigheter
  • Redusere omfanget av utfordringer atferdsvansker skaper i barnehage/skole
  • Fremme et godt samarbeid med hjemmet


Skole- og barnehageprogrammet fokuserer på å styrke personalets kompetanse i klasseledelse/gruppeledelse, positiv relasjonsbygging, proaktiv tilnærming, belønningssystemer, atferdsplaner og problemløsningsstrategier. Atferdsendring hos barn skjer gjennom atferdsendring hos den voksen. Målet med opplæringen blir slik å maksimere oppmerksomheten mot ønsket atferd og minimere oppmerksomheten mot negativ atferd.

Status og veien videre
Våren 2012 avsluttes ytterligere fire barnehager med opplæringen og hele 16 barnehager har da fullført opplæringen og er inne i en implementering og oppfølgingsfase. Ledelsen i enhetene har ansvar for implementering. Gruppelederne forplikter seg til deltakelse i oppfølgingsmøter, inntil 7 møter ut fra enhetenes behov for deltakelse/støtte.

Etter intervensjon av skole- og barnehageprogrammet, har personale i barnehager, SFO og skoler også mulighet for å delta på opplæring i programmet Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage eller programmet Dinosaurskole i smågruppe. Bruk av Dinosaurskole i disse arenaene vil være god forebygging av sosiale og emosjonelle vansker og begynnende atferdsvansker i gruppen i barnehagen og i skole klassene. Frol oppvekstsenter, småtrinnet har tidligere innført programmet Dinosaurskole i smågruppe i sin enhet.

Tre barnehager som har implementert skole- og barnehage programmet velger nå å satse videre på Dinosaurskole i barnehage, stor gruppe fra høsten 2012. Ytterligere to barnehager ønsker å starte høsten 2013. De økonomiske utgiftene dekkes av barnehagene, men kommunene har vært en pådriver/ motivator for innføring av tiltaket i barnehagene. Dette antas å være en god metode for å få implementert programmene i De utrolige årene godt i den enkelte enhet.

Finansiering og ressurser
Det er satt av 500 000 hvert år fra 2012-14 fra kompetansefondet samt ramme innenfor oppvekstfeltet. Dette for å dekke lønnsutgifter til 4 gruppeledere samt koordinator for gruppen. Barne- og familietjenesten setter i tillegg inn to veiledere som gjennomfører ett gruppeløp pr. år. Barnehagene bruker planleggingsdager samt personalmøter for deltakelse i opplæringen. Ansattes tidsbruk er den største kostnaden med dette tiltaket.

Forskning
Programmene til De utrolige årene bygger på bred internasjonal forskning. Det foreligger norsk dokumentasjon på deler av programpakken. Dette gjelder i særlig grad foreldreprogrammet mens det pr i dag foregår forskning på skole- og barnehageprogrammet. Mange barnehager og to av skolene i Levanger kommune deltar i forskningen.

Vurdering:
Læringsmiljø og sosial kompetanse er en av to store satsinger for å bli bedre på tidlig og tverrfaglig innsats. Den andre store satsingen er grunnleggende ferdigheter med spesiell vekt på antall rom og form i barnehagene og lesing i skolen. Satsingene er i tråd med kommunedelplan oppvekst.

Rådmannen har forventninger til at en systematisk satsing over flere år vil gi resultater i form av et bedre læringsmiljø i skolen og et trygt oppvekstmiljø i barnehagene.

Kommunestyret får informasjon om resultater i Tilstandsrapporten for grunnskolen og økonomiske rapporter som tertialrapportene og årsrapporten. Driftskomiteen har i sitt mandat at de skal påse at de store satsingene gjennomføres i tråd med vedtatte planer. Rådmannen har derfor laget denne statusrapporten.
    Til toppen av siden 

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 09.05.2012 19:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051