Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 09.05.12 - sak 20/12 - Statusrapport /årsrapport barnehager 2011

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2012/3532
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 09.05.12 20/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Statusrapport/årsrapport for barnehagesektoren i Levanger tas til orientering.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Kommunene er pålagt gjennom opplæringsloven å lage en tilstandsrapport for skolene som skal legges fram til politisk behandling en gang hvert år. Det er ikke et tilsvarende pålegg for barnehagefeltet i barnehageloven og det er heller ikke laget et tilsvarende system for kartlegging av barnehagene som av skolene.

Etter at ansvaret for finansiering av barnehagene er overført til kommunen, ønsker Levanger kommune å utvikle en tilstandsrapport også for barnehagefeltet. 2011 var det første året vor kommunen hadde totalansvar for finansieringen av barnehagene. Det finnes derfor ikke sammenlignbare tall over år i Kostra, men dette vil være på plass neste år. I år har vi laget en statusrapport/årsrapport for barnehagene som legges fram for driftskomiteen. Det er et mål å videreutvikle rapporten fram mot neste års rapportering.

Her følger årets statusrapport/årsrapport:
Statistikk: Pr. 1.1.2012

Totalt antall barnehager

38

Kommunale barnehager

9

Private barnehager

29

Antall barn i barnehage

1191

Dekningsgrad 1-5år

97,8

Dekningsgrad 0-5år

84,4

*Dekningsgrad 0år.

11,7

*Disse har ikke rett  lovmessig rett til plass

Barnehagedekning/barnehagetilbud.
Kommunen hadde full barnehagedekning i samsvar med sentral fastsatt definisjon.
(Alle som søker plass innen fristen for hovedopptak 1.mars, og barnet fyller 1år seinest 1.september har krav på plass.) Alle med rettighet fikk plass, men det er en utfordring å tilby plasser til alle i det som oppfattes som brukernes nærmiljø.

Barnetallet svinger en del og spesielt i distriktene. Dette gjør det vanskelig å dimensjonere riktig til enhver tid. I 2011 kunne vi ikke tilby plass til alle som var bosatt i Skognområdet. De ble tilbudt barnehageplass i barnehager rundt Levanger sentrum. Noen takket ja til dette tilbudet - andre valgte å si fra seg retten til barnehageplass ved å takke nei. De fleste som søkte etter fristen etter hovedopptaket fikk også plass i samsvar med ønsket startdato.

Det er ellers noe overkapasitet i barnehagene samlet sett. For barnehagene med ledige plasser er det uheldig, men for kommunen som helhet er det en fordel at familier med behov for barnehageplass til enhver tid kan tilbys ledige plasser. Vi gir også barnehagetilbud til barn bosatt i andre kommuner. Eksempelvis har vi barn hjemmehørende i Malvik kommune som verken har fått tilbud i heimkommunen eller Stjørdal som har takket ja til plass i Levanger.

Viser for øvrig til forslag til Barnehagebruksplan 2012-2015 for vurdering av framtidig dimensjonering av kommunale barnehager.

Nye tilbud/nedleggelser:
I 2011 er det ikke etablert nye tilbud, og ingen barnehager er nedlagt.

Ansatte i barnehagene:
Levanger har hatt god tilgang på kvalifisert arbeidskraft, ikke minst takket være at vi har høgskole. Ingen barnehager har søkt dispensasjon fra utdanningskravet.

Pedagogisk personell
I løpet av 2011 kom det en presisering vedrørende krav om  pedagogisk bemanning i barnehagene. Det skal være en pedagog for 18 plasser over 3 år/9plasser under 3år. Tidligere praksis var slik at dersom antall barn var høyere beregnet en prosentvis ekstra førskolelæreressurs. Kunnskapsdepartementet har i Veileder krav til pedagogisk bemanning presisert at kravet er en ekstra pedagog dersom tallet overstiger 18.

I samråd med Fylkesmannen ble en enig om at barnehager som ikke fyller de nye bestemmelsene må søke dispensasjon. Høsten 2011 var det 9 barnehager som ikke hadde pedagogtetthet i tråd med kravet.  Det er presisert overfor barnehagene at en ved hovedopptaket 2012/13 må påse at antall barn harmonerer med krav til pedagogisk ressurs fra august 2012. Dette innebærer at barnehager eksempelvis må redusere inntak barn fra 1,5avdeling til en avdeling.
Vi kan likevel samlet sett gi tilbud til alle søkere med lovfestet rett til barnehageplass.

Andre ansatte
Fortsatt er de fleste som arbeider i barnehagene ufaglærte. Flere har imidlertid tatt fagbrev som Barne -og ungdomsarbeidere. I tillegg er det ansatte med annen bakgrunn/erfaring som bidrar til et spennende mangfold i barnehagene.

Kurs/ kompetanseutvikling:
I arbeidet med kommunedelplan oppvekst deltok både kommunale og private barnehagestyrere. Alle barnehager i kommunen deltar på skolering/kursing i tråd med lokale føringer og sentrale føringer. I tillegg har tema på styrermøter og oppvekstmøter som sammenhengen mellom skole og barnehage og fokus tidlig innsats.

Det ble ikke tilbudt kurs for assistenter i 2011. Det var imidlertid en forutsetning at barnehagene internt avsatte tid slik at assistentene kunne få veiledning og formidling av kunnskap fra pedagogiske ledere. I 2012 vil det imidlertid igjen bli egne kurs for denne målgruppen. Knappe vikarressurser i barnehagene fører til at en likevel må begrense hvor mange og hvor ofte hele personalet kan tilbys eksterne kurstilbud.

I 2011 har en gjennomført følgende tiltak:

Kompetansetiltak

Antall deltakere

Målgrupper

Tidlig og god språkutvikling ved Nuria Moe

 

235

Assistenter/ barne- og ungdomsarbeidere, pedagogiske ledere og styrere.

”Hvordan skape en utviklingsstøttende barnehage -samarbeid barnehage-barnevern? (Ø. Kvello og Torill Moe)

77

Pedagogiske ledere og styrere

Barnehagen i et folkehelseperspektiv

(Dina von Heimburg og Randi Eidem Solem)

67

Pedagogiske ledere

Antall, rom og form (Mona Rosenlund)

67

--------”------------

Småbarnslosen (Elin Børve)

67

--------”------------

Tidsstyring (Pål Stavrum)

67

--------”------------

IKT i barnehagen i samarbeid med Verdal kommune (HINT)

25

--------”------------

Sosial kompetanse (”De utrolige årene)

50

Styrere, pedagogiske ledere og assistenter


Opptak:
Kommunen har et årlig hovedopptak - et samordnet opptak for alle barnehager.
Det er utarbeidet egne retningslinjer for opptaket. Opptak foregår ellers fortløpende gjennom året. Høsten 2011 ble det innført et nytt digitalt barnehageprogram. Her foregår all korrespondanse med foreldre på E-post. Hovedopptaket 2012/13 blir gjennomført på denne måten. Vi har så langt fått overveiende fått positive tilbakemeldinger fra både barnehagene og foreldre.

Tilsyn av barnehager.
I 2011 ble det gjennomført 5 tilsynsbesøk i private barnehager. Med utgangspunkt i lov om barnehager med forskrifter var det fokus på blant annet: Formålsparagrafen, årsplan og vurderingsarbeid samt sosial kompetanse. Utgangspunktet for tilsynet var ellers kommunaldelplan oppvekst og statlige føringer.

I tillegg til stedlig tilsyn har tilsyn fungert ved at barnehagene sender inn info som årsmelding, ulike skjema knyttet til tilskudd barnehagene (f.eks søskenmoderasjon, barnetallrapportering kvartalsrapporter minoritetsspråklige etc.)

Tverretatlig samarbeid
Barne- og familieenheten
I arbeidet knyttet til Tidlig innsats har barnehagene i nært samarbeid med ansatte ved enheten mottatt veiledning og opplæring på flere områder.

Innvandrertjenesten
Barnehageadministrasjonen og barnehager med foreldre/barn fra målgruppen har hatt møter vedrørende opptak av barn samt tilskudd til språkopplæring til minoritetsspråklige barn.

ISK økonomiavdelinga.
Har utviklet og bistått med regnemodeller som et godt verktøy for alle barnehager i budsjett og regnskapsarbeid.

Samarbeid med høgskoler, fylkesmannen .
IKT studiet for pedagogiske ledere ble startet høsten 2011. I Levanger er det dessuten mange øvingslærere/barnehager som tar imot studenter. I tillegg deltar styrere og barnehageadministrasjon på samlinger/dialogseminar etc. i regi av Fylkesmannen flere ganger i året. I 2011har tema blant annet vært: økonomisk likeverdig behandling, med forskertrang og lekelyst- barnehagens leke og læringsliv, gjør vi det vi sier!?”

Økonomi/likeverdig behandling:
Levanger kommune gjennomfører fullt ut likeverdig behandling fra 01.01.11.
Med utgangspunkt i sentrale føringer og lovverk er det vedtatt en Lokal forskrift likeverdig behandling som fungerer som en avtale mellom kommunen og de private barnehagene.

Vurdering:
Dette er første gang rådmannen legger fram en egne årsrapport/statusrapport for barnehagefeltet på over 10 år. Kommunen har overtatt finansieringsansvaret for barnehagene fra 1.1.2011. Det er økt fokus på kvalitet og innhold i barnehagene og rådmannen mener det kan påregnes økt fokus fra samfunnet å kvalitet og innhold nå når man har oppnådd full barnehagedekning. Det er et mål å videreutvikle rapporten fram til 2013, slik at en årlig legger fram en tilstandsrapport for barnehagene som for skolene.
    Til toppen av siden 

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 09.05.2012 19:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051