Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 09.05.12 - sak 18/12 - Kompetanseplan for barnehage og skole 2012 - 15

Tone Volden Rostad - klikk for personkort Berit Sunnset Voldseth - klikk for personkort
Saksbehandler: Tone Volden Rostad / Berit Sunnset Voldseth
Arkivref. 2008/12242 - /G00
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 09.05.12 18/12
Administrasjonsutvalget

 

Rådmannens forslag til innstilling:
Kompetanseplan for barnehage og skole 2012 – 15 vedtas.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:

  1. Kompetanseplan for barnehage og skole i Levanger kommune 2012 - 15 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Dette er første plan som lages i fellesskap for barnehage og skole. Kommunedelplan oppvekst har skapt et behov for å samordne tiltakene i barnehage og skole bedre. Målet er å få bedre utnyttelse av ressursene ved samordning av tiltak. Planen følger prioriteringene i kommunedelplan oppvekst og er et resultat av en samarbeidsprosess gjennom året i styrer- og rektormøter samt fortløpende drøftinger med fagforeningene. Planen peker på strategiske satsingsområder for kompetanseutvikling av alle ansatte i barnehage og skole.

Barnehage
Statlige føringer
Kunnskapsdepartementet vedtok en strategi for kompetanseutvikling i barnehagene 2007 – 10. Denne ble forlenget og gjaldt også for 2011. Prioriterte områder var: Pedagogisk ledelse, barns medvirkning, språkmiljø og språkstimulering og samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Kunnskapsdepartementet har i 2012 delegert dette feltet til Utdanningsdirektoratet. Kompetansestrategien som egentlig ble avsluttet i 2011 er utvidet til 2012. I 2013 skal Kunnskapsdepartementet legge fram en ny helhetlig kompetansestrategi for alle ansatte i barnehagene. Kompetansestrategi 2012 har følgende satsingsområder: Mangfold, medvirkning og deltakelse, læring og danning, vennskap og tilhørighet. Fylkesmannen er satt til å forvalte midlene og de har signalisert at de i tillegg fortsatt støtter nettverksarbeid, utviklingsarbeid og prosjekt som allerede er igangsatt.

Etter- og videreutdanning
Levanger kommune søker å tilpasse seg de statlige føringene i de årlige søknadene i tillegg til å vurdere egne behov. Det søkes å gi et tilbud både til pedagoger og andre ansatte i barnehagen.

Lokal organisering
Kommunens planarbeid er en del av ordinær drift og prioriteringsarbeidet tas i drøftingsmøter med fagforeningene og i rektormøtene.

Midler til kompetanseutvikling
Kommunen søker Fylkesmannen spesifikt på fag- og tiltaksområde hver vår. Levanger kommune søker i henhold til de viktigste satsingsområdene i kommunedelplan oppvekst.
I år søkes det om støtte til områdene dannelse, tidlig innsats gjennom De Utrolige Årene, grunnleggende ferdigheter med vekt på antall, rom og form i kombinasjon med digital kompetanse og “kulturell barnehagesekk”. Endelig budsjett for perioden settes sammen når kommunen har fått svar på søknader fra Fylkesmannen i løpet av sommeren. Normalt har vi fått 100 – 150 000 kr.

Skole
Statlige føringer
Kunnskapsdepartementet bistår skoleeierne i deres arbeid med kompetanseutvikling gjennom ulike nasjonale strategier og satsinger. Innsatsen er i hovedsak rettet mot etter- og videreutdanning og veiledning av lærere og andre ansatte i skolen, skoler og skoleeiere. Det tildeles årlig midler til skoleeiere, etter søknad, for å gjennomføre kompetanseutviklingstiltak for lærere og andre ansatte i grunnopplæringen.
 
Etterutdanning
Da Stortinget evaluerte Kunnskapsløftet, ble det besluttet å innføre et system for videreutdanning av lærere. Det ble signalisert at bevilgningen til etterutdanning skulle reduseres over år, noe som også har blitt fulgt opp i de årlige statsbudsjettene. Staten har prioritert følgende områder for etterutdanning i 2012/13: Vurdering, leseopplæring, regneopplæring, klasseledelse, spesialpedagogikk, andrespråkspedagogikk og fag- og yrkesopplæring.

Levanger kommune søker å tilpasse seg de statlige føringene i de årlige søknadene i tillegg til å vurdere egne behov. De prioriterte områdene passer også godt med de kommunale føringene i Kommunedelplan oppvekst.

Videreutdanning
Stortinget har vedtatt en egen strategi for videreutdanning av lærere. Prioriterte områder i 2012 – 15: Norsk/samisk, matematikk, engelsk, leseopplæring, yrkesfaglige programfag, andrespråkspedagogikk, rådgivning, mat og helse, kroppsøving, musikk, kunst og håndverk, tilbud for lærere på VGS. Studiene finansieres på følgende måte fra høsten 2012: 50 % av vikartimene dekker staten, 25% kommunen og 25% må dekkes av læreren selv. Studieavgiften er dekket av staten.

Lokal organisering
Kommunens planarbeid er en del av ordinær drift og prioriteringsarbeidet tas i drøftingsmøter med fagforeningene og i rektormøtene. Det søkes å etablere tilbud til pedagoger og til andre ansatte i skolen.

Midler til kompetanseutvikling
Kommunen søker Fylkesmannen spesifikt på fag- og tiltaksområde hver vår. Levanger kommune søker i henhold til de viktigste satsingsområdene i kommunedelplan oppvekst. I år er det søkt om støtte til lesesatsingen, etterutdanning i spesialpedagogikk og læringsmiljøsatsingen.  Endelig budsjett for perioden settes sammen når kommunen har fått svar på søknader fra Fylkesmannen i løpet av sommeren. De senere årene har vi fått ca. 300 000 kr.

Planen for 2012 – 15 ligger vedlagt.

Vurdering:
Plan for kompetanseutvikling av personalet i barnehager og grunnskole er første generasjons plan hvor vi har samordnet barnehage og skole i en felles plan. Det er et ønske fra barnehagene og skolene at vi samordner tiltakene i større grad enn vi gjorde før vi fikk kommunedelplan oppvekst. Rådmannen støtter dette synet. Det vil gi bedre faglig utbytte for de ansatte men også for barnehagebarn og elever å samordne satsingene.
Planen er basert på de prioriteringer som er gjort i Kommunedelplan oppvekst. Kommunedelplanen ble til i nært samarbeid mellom ansatte i barnehage og skole, skoleledelsen og politisk nivå. Prioriteringer av utviklingsområder for det enkelte år framkommer gjennom månedlige drøftingsmøter med fagforeningene og prioritering i styrer- og rektormøtene. Planen for kompetanseutvikling skal vedtas politisk.
    Til toppen av siden 

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 09.05.2012 19:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051