Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 09.05.12 - sak 17/12 - Kompetanse og utviklingsplan for felles helse i Levanger kommune

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2008/12242 - /G00
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 09.05.12 17/12
Administrasjonsutvalget

 

Rådmannens forslag til innstilling:
Kompetanse og utviklingsplan for felles helse tas til etterretning

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Saken er behandlet i Forum for tillitsvalgte 07.03.2012.

Den første opplæringsplanen for felles helse i Levanger kommune ble vedtatt av Administrasjonsutvalget i møtet 28.11.07, under PS sak nr. 06/07 - (vedtak).

Det ble da besluttet at opplæringsplanen skulle rulleres årlig.
Det har vært en målsetting for kommunen å arbeide fram en felles plan for kompetanse og utvikling. Det kan imidlertid synes vanskelig med en felles avtale da ansvaret for denne må ligge til et annet nivå enn felles helse.

Utarbeidelsen av denne planen og de enkelte tiltakene er i dag en oppgave som utføres i sin helhet av felles helse. Ved en utarbeidelse av en felles kompetanseplan for hele kommunen, så vil dette ansvaret måtte overføres for koordinering av Orgenheten ISK. Felles helse vil fortsette med å revidere kompetanseplanen for felles helse inntil et slikt koordinerende ansvar er operativt.   

Det er ofte nedfelt som krav for å kunne søke støttemidler eksternt til opplæringstiltak at slike opplæringsplaner er vedtatt politisk. Det er naturlig at slike planer som involverer ansatte vedtas av Administrasjonsutvalget. Imidlertid har det vært et ønske fra politiske utvalg om å få planer til behandling og/eller orientering. Fagforeningene skal involveres i virksomhetens kompetanseplanlegging. Vedlagte utkast til plan er tidligere sendt ut til høring til alle berørte fagforeninger i kommunen i forb. med revideringen og har vært oppe i Forum for tillitsvalgte.

Det er i 2011 ved revideringen forsøkt å foreta forbedringer fra det vedtatte forrige utkastet til kompetanseplan for felles helse i Levanger kommune. Dette ved bedre å målrette innholdet i opplæringstiltakene inn mot pågående tjenesteutvikling, bedre avklare målgruppen, og bedre fastlegge ansvar for selve gjennomføringen av tiltakene.

Fylkesmannen har hele tiden gitt gode tilbakemeldinger på den vedtatte opplæringsplan i for perioden 2008 - 2011. Støttemidlene ble betydelig økt, og det er krav om rapportering tilbake på bruken av midlene. Ettersom kommunen selv har begrenset med midler å avsette for å gjennomføre slike opplæringstiltak, så er det avgjørende at kommunen fyller kriteriene ved selve søknadsbehandlingen.
Det er også muligheter for en viss bruk av de kommunale fondsmidlene avsatt til kompetansebyggende tiltak. Ut over dette så må enhetene i hovedsak selv finne rom for sine tiltak, og dette handlingsrommet for felles helse er i det vesentlige ikke tilstede for 2012.

I forhold til pleie- og omsorgsplanen, så er det også tydeliggjort hvilke områder som må styrkes med mer kompetanse for å holde tritt med utviklingen. Disse analysene er i de senere årene oppdatert med tanke på å kunne dekke behovet for kompetanse inn mot samhandlingsrefomen.
Selv om planen berører kommuneovergripende-/enhetsovergripende tiltak, så vil tiltakene i hovedsak ha fokus være rettet inn mot enhetene under felles helse.

Vurdering:
Kompetanse gir bedre kvalitet, og kvalitet fører til utvikling og forbedringer. Kompetanse gir også trygghet og en mer effektiv arbeidsform hos ledere og medarbeidere. Kompetansebygging handler også om å skape interesse for stillinger og å beholde ansatte i stillingene.

Uten å styrke opplæringen av ledere og ansatte i Levanger kommune, så vil kommunen ikke kunne makte å endre seg raskt nok til å møte behovet for flere tjenester med en høyere kvalitet. Dette er også økonomisk nødvendig å ta ut mer i effektivisering og omstilling i organisasjonen som helhet. Kompetanse er en nøkkel for å nå dette målet.

Revidert kompetanseplanen for felles helse gir uttrykk for klare prioriteringer, faglig innhold, og et tildelt ansvar for å følge opp. Det er de økonomiske rammene som avgjør hva som kan gjennomføres av tiltak hvert år. Disse endelige rammene er ikke kjent for kommunen før Fylkesmannen etter forutgående søknad, har fordelt sine midler til hver kommune. Dette skjer i april/mai hvert år. 
    Til toppen av siden 

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 09.05.2012 19:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051