Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 09.04.14 - sak 11/14 - Høring - reservasjonsordning for fastleger

Ragnhild Holmberg Aunsmo - klikk for personkort
Saksbehandler: Ragnhild Holmberg Aunsmo
Arkivref. 2014/2822
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 09.04.14 11/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune sitt syn er at disse lovendringene ikke bør gjennomføres.

Når kommunen inngår avtale med en lege om å drive fastlegevirksomhet forutsettes det at denne kan ivareta de oppgavene som hører til denne virksomheten, enten selv eller formidlet til andre på en slik måte at dette ivaretar pasientens rettigheter. Kommunen ser det slik at dagens lovverk ivaretar legers etiske overbevisning i tilstrekkelig grad. 

Levanger Kommune vil ikke ta i bruk en evt. ny mulighet for å inngå avtaler med fastleger om reservasjon og vil ikke tilsette nye leger som reserverer seg for lovpålagte oppgaver.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi forskrifter om reservasjonsmulighet for fastleger og rett til å skifte fastlege ved reservasjon) og forskrift om endringer i fastlegeforskriften og forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen. 

Formannskapet vedtok i sak 14/14 at driftskomiteen skal avgi høringsuttalelse til denne saken

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Departementet foreslår å åpne for at kommuner kan inngå avtale om reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort. 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en tilføyelse i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 tredje ledd. Tilføyelsen skal gi hjemmel til forskrifter om mulighet for fastleger til å reservere seg mot henvisning og behandling ved alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død. Med alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død menes først og fremst abort. Hjemmelen vil imidlertid også omfatte forskrifter om reservasjon mot aktiv dødshjelp dersom dette skulle bli tillatt. Hjemmelen skal ikke omfatte forskrivning eller innsetting av prevensjon eller henvisning til assistert befruktning.

Videre foreslår departementet en endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 c fjerde ledd. Endringen skal gi grunnlag for forskrifter om utvidet rett til å skifte fastlege for pasienter som står på liste hos en fastlege som har reservert seg mot henvisning til abort.

I høringsnotatet foreslår departementet også endringer i fastlegeforskriften (forskrift 29. august 2012 nr. 842 om fastlegeordningen i kommunene) og i forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen (forskrift 29. august 2012 nr. 843).

Kommuner skal få adgang til å inngå avtaler med fastleger om at disse kan reservere seg av samvittighetsgrunner mot å henvise kvinner til abort. Fastlegen som reserverer seg må sørge for at kvinner på hans eller hennes liste som vurderer eller ønsker henvisning til abort, får tilbud om konsultasjon hos en annen fastlege i nærheten senest innen neste virkedag. Før kommunen kan inngå avtale om reservasjon, må fastlegen dokumentere at han eller hun har inngått en skriftlig avtale med en kollega som forplikter seg til å ta imot og henvise de aktuelle kvinnene.

Fastlegen som har reservert seg skal også informere kvinner på sin liste som vurderer eller ønsker henvisning til abort om at de kan henvende seg direkte til sykehuset uten henvisning fra fastlege.

Personer som står på listen til en fastlege som reserverer seg, skal få rett til å skifte til en fastlege som ikke har reservert seg. Dette skiftet skal ikke regnes som et skifte etter reglene om inntil to skifter per kalenderår. Før kommunen kan inngå en avtale om reservasjon, må den forsikre seg om at det er andre fastleger i nærheten med åpne lister slik at de som ønsker det kan skifte til en fastlege som ikke har reservert seg.

Fastlegen skal informere alle sine eksisterende listeinnbyggere om reservasjonsavtalen straks avtalen er inngått. Kommunen skal sørge for at alle innbyggerne får informasjon om hvilke leger som til enhver tid har reservert seg slik at innbyggerne er kjent med det når de skal velge fastlege. Dette kan for eksempel fremgå av nettsiden for skifte av fastleger – MinFastlege.

Forslagene i denne høringen er en oppfølgning av Regjeringens samarbeidsavtale med KrF der partene ble enige om at det skal gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening. Avtalen er fulgt opp i Regjeringsplattformen. 

Vurdering:

Rådmannen ser det som unødvendig å innføre den reservasjonsmuligheten som foreslås og tilrår at kommunen uttaler seg negativt til forslaget.

Når kommunen inngår avtale med en lege om å drive fastlegevirksomhet forutsettes det at denne kan ivareta de oppgavene som hører til denne virksomheten, enten selv eller formidlet til andre på en slik måte at dette ivaretar pasientens rettigheter. Kommunen ser det slik at dagens lovverk ivaretar legers etiske overbevisning i tilstrekkelig grad.

Levanger Kommune vil ikke ta i bruk en evt. ny mulighet for å inngå avtaler med fastleger om reservasjon og vil ikke tilsette nye leger som reserverer seg for lovpålagte oppgaver.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 09.04.2014 21:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051