Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 09.04.14 - sak 10/14 - Høring - forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson i egen barnevernssak

Marit E Aksnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Marit E Aksnes
Arkivref. 2014/2358
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 09.04.14 10/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune er positiv til, og vil ta innholdet i ny forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson i egen barnevernssak til etterretning.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt utkast til ny forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson ut på høring til alle landets kommuner. Det bes om eventuelle merknader fra høringsinstansene innen 2. mai 2014.  

Stortinget vedtok endringer i barnevernloven i juni 2013 (Innst.395 L (2012–2013), basert på forslag i Prop.106 L (2012 – 2013), hvor en ny overordnet bestemmelse om medvirkning er tatt inn i bestemmelsens § 4-1 om barnets beste.

Departementet har på denne bakgrunn utarbeidet utkast til forskrift om medvirkning og tillitspersonens oppgaver og funksjon. Det tas sikte på at forskriften trer i kraft 1. juni 2014 samtidig med endringen i barnevernloven § 4-1

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Nytt annet ledd i § 4-1 om barnets beste lyder:

Barnet skal gis mulighet til medvirkning og det skal tilrettelegges for samtaler med barnet. Barn som barnevernet har overtatt omsorgen for kan gis anledning til å ha med seg en person barnet har særlig tillit til. Departementet kan gi nærmere forskrifter om medvirkning og om tillitspersonens oppgaver og funksjon.

Rettigheter til medvirkning finner man også i lov om barneverntjenester, § 6-3: Barns rettigheter under saksbehandlingen:

Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.

Et barn kan opptre som part i en sak og gjøre partsrettigheter gjeldende dersom det har fylt 15 år og forstår hva saken gjelder. Fylkesnemnda kan innvilge et barn under 15 år partsrettigheter i særskilte tilfeller. I sak som gjelder tiltak for barn med atferdsvansker eller tiltak for barn som kan være utsatt for menneskehandel, skal barnet alltid regnes som part.

FN`s konvensjon om barns rettigheter, gis også barnet rett til å bli hørt. Artikkel 12:

  1. 1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.
  2. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.


Vurdering:

Barnets rett til å bli hørt kom altså til utrykk i ulike bestemmelser før den nye forskriften. Barnets rett til deltagelse er imidlertid ikke alltid ivaretatt i praksis. Barnets rett til medvirkning er derfor styrket gjennom den nye overordnede lovbestemmelsen om medvirkning, samt ny forskrift om medvirkning og tillitsperson. Barn og unge i barnevernet skal ha anledning til å si hva de mener og ønsker, - før det tas avgjørelser om dem og for dem. Medvirkning handler om at barna skal få tilstrekkelig informasjon som gis på en hensiktsmessig måte, at samtaler med barnet skjer i trygge rammer, at barnet skal få mulighet til innflytelse, at medvirkningen skal dokumenteres,- og at barnet mottar og gir tilbakemelding på hjelpen barnevernet gir barnet.

Levanger kommune mener at forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson i egen barnevernssak er et godt supplement og en god presisering av gjeldende lovverk, og tar forskriften til etterretning.

Formålet med en egen tillitsperson for barnet er å gi barnet en trygghet slik at han eller hun lettere kan gi utrykk for sine synspunkter om viktige forhold i egen barnevernssak. Forskriften angir ytre rammer for hvordan barn skal gis mulighet til å medvirke og hvordan de ansatte i barnevernet skal legge til rette for dette. Barn og unges medvirkning vil kunne variere i stor grad ut fra mange forskjellige hensyn som alder, hva det er spørsmål om å medvirke til osv.

Barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson i egen barnevernssak, er en ny ordning. Departementet legger derfor opp til at det vil bli fulgt med på om forskriften fungerer etter intensjonen.

Levanger kommune ser at forskriften tydeliggjør barnets rettigheter.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 09.04.2014 21:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051