Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 07.12.11 - sak 32/11 - Forslag til barnehagebruksplan 2012 -2015

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2010/9371
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 07.12.11 31/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til barnehagebruksplan for 2012-2015 legges ut på høring med høringsfrist 1.2.12.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunedelplan oppvekst mot 2020.

Vedlegg:

  1. Utkast til barnehagebruksplan 2012 - 2015 - plandokument PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I Kommunedelplan oppvekst mot 2020 er det i tiltaksplanen pkt 6. vedtatt å starte utredning av barnehagebruksplan i 2011.

Mandatet for arbeidet med barnehagebruksplanen ble vedtatt i Driftskomiteens møte 8.12.10, sak 33.10. I mandatet ble det vedtatt at planen skulle ferdigstilles medio mai 2010. Når denne tidsplanen ikke har holdt skyldes dette at det har at det har tatt tid med innsamling og bearbeiding/kvalitetssikring av informasjon.

Arbeidsgruppa som har arbeidet med planen har bestått av enhetsleder, styrere, prosjektleder i utviklingsstaben, representanter fra fagforbund med barnehagefaglig kompetanse samt barnehageansvarlig i staben. Gruppa innehar god kompetanse. Det er ellers innhentet informasjon hos Økonomiavdelingen, Bygg og eiendom og barnehagene.

Barnehagebruksplanen gjelder i utgangspunktet kommunale barnehager. I Levanger hvor 76 % av barna har plass i privat barnehage har det imidlertid vært naturlig å involvere private barnehager i arbeidet. 
Arbeidsgruppa har hatt flere møter, hvor vi blant annet har drøftet struktur, størrelse/driftsform på barnehagene og fysisk inne/utemiljø og barnetallsutvikling i ”skolekretsene”.

Vurdering:
Det har vært utfordrende å lage et forslag til barnehagebruksplan, da planen i utgangspunktet skal omhandle de kommunale barnehagene. Ideelt sett burde en barnehagebruksplan omfatte alle barnehager i kommunen. Levanger kommune kan imidlertid ikke fatte vedtak på vegne av de private barnehagene.

Da ca. ¾ av barna går i private barnehager, vil alle eventuelle endringer i kommunale barnehager ha konsekvenser for de private barnehagene. Forslag til plan bør derfor sees i sammenheng med kapasitet i eksisterende private barnehager.

Gruppa har skissert ulike løsninger knyttet til de kommunale barnehagene.

Det er svært viktig at en har en dialog med private barnehager knyttet til disse løsninger og ellers alle forhold som har betydning for barnehagedekningen, da kommunen har ansvar for at det til enhver tid finnes tilstrekkelig antall barnehageplasser i kommunen. 

Gruppa har i sitt forslag kommet med uprioriterte forslag, men Frol og Momarka er prioritert foran resten.  Dette har blant annet sammenheng med at flere prioriteringer i stor grad vil være avhengig av framtidig skolestruktur.

Momarka barnehage bør bygges ut for å erstatte småbarnsplassene de mistet ved grendehuset, dette for bedre å kunne utnytte kapasiteten og for den totale økonomien i barnehagen. En stor rasjonell kommunal barnehage har også betydning for totaløkonomien på barnehagesektoren.

Det er viktig at det etableres en fast avdeling for barn med særskilte behov på Frol. En utbygging ved Frol er viktig for å legge bedre til rette for disse barna, og bør være ferdigstilt høsten 2013.

Rådmannen foreslår derfor at Momarka barnehage bygges ut i 2012 og Frol barnehage i 2013. Dette er det tatt høyde for i forslag til økonomiplan for 2012 – 15.

Rådmannen foreslår at forslag til barnehagebruksplan blir sendt ut på høring med høringsfrist 1.februar 2012.
    Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 07.12.2011 17:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051