Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 07.12.11 - sak 30/11 - Skogn og Åsen helsestasjon -forslag om samlokalisering i en prøveperiode

Marit E Aksnes - klikk for personkort - klikk for personkort
Saksbehandler: Marit E Aksnes
Arkivref. 2011/9798
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 07.12.11 30/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Helsestasjonen ved Åsen legekontor flyttes til Skogn helsestasjon for en prøveperiode på ett år, med virkning fra 1. mars 2012. Tilbudet evalueres av brukere og helsesøster ved slutten av driftsåret.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Helsestasjonene er en sentral del av de nasjonale folkehelsetilbudene, og arbeidet er i all hovedsak forebyggende med mål om å fremme barns fysiske og psykiske helse. Alle barn har tilbud om jevnlige kontroller med måling av lengde, vekt mv, i tillegg til vaksiner etter barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Det gis veiledning om kosthold, barnestell, og godt samspill foreldre -barn. Helsestasjonen er også et viktig treffsted hvor det knyttes kontakter mellom småbarnsforeldre. Det første leveåret er det 8 kontroller, og videre er det kontroll ved 15 og16 mndr, 2 år og 4 år. Ellers er det muligheter for gruppetilbud, enkeltkonsultasjoner og veiledningssamtaler utenom faste kontroller. Ved alle helsestasjoner drives det barselgrupper(nettverksgrupper), gruppe ved 4 mnd kontrollen og ved 7/8 mnd kontrollen. Det er i dag 3 helsestasjoner i Levanger kommune, - en i Åsen, en i Skogn (Skogn m. omegn) og en på Rådhuset (Sentrum, Nesset, Frol, og Ytterøy).

Åsen helsestasjon drives i lokalene til Åsen Helsetun, og deler venterom med legekontoret der.

Befolkningsgrunnlag og bemanning 
Åsen helsestasjon er åpen en dag per uke, og mottar inntil 20 nyfødte per år. Til sammenligning har helsestasjonene på Skogn og sentrum/Frol (inkl.Ytterøy og Nesset) henholdsvis ca 55 og ca 165 nyfødte. Disse helsestasjonene er åpne fire dager per uke. Åsen helsestasjonen har 9.33 % legeressurs og 30 % stilling som helsesøster, som også drar på hjemmebesøk i forbindelse med hjemkomst etter fødsel. Det er ikke assistent ved helsestasjonen, slik som ved andre helsestasjoner, og det betyr at helsesøster må gjøre både måling/veiing og journalføring selv. Det er sårbart med bare en person på helsestasjonen, både i forhold til ansvar, arbeidsmiljø og sykefravær.

Lokalene til Åsen helsestasjon består av et helsesøsterkontor som har felles venterom med Åsen legekontor. Venterommet ble pusset opp for noen år siden, men det er ikke gjort noe med helsesøsterkontoret siden Åsen Helsetun ble bygget. På venterommet foregår lengdemål og veiling av barn, men rommet er lite egnet som lekeareal for barn og ventesone for mødre som ammer. Det er ikke plass til matte på gulvet til de minste barna pga trengsel og fare for snubling, og det er ingen skjerming mellom de voksne pasientene og barna.  Vanligvis er det ventetid for å komme inn til helsesøster, og ved vaksinering må barnet være på venterommet i 20 minutter etter at vaksinen er satt. Dette fører til at foreldre og barn er henvist til å oppholde seg over tid på venterommet.

Forhold mht smittevern
Da Åsen helsestasjon ble opprettet, var legekontoret stengt den dagen det var sped – og småbarnskontroller. I dag er det to legekontorer med mange pasienter, og helsestasjonen drives parallelt med legekonsultasjoner. Dette innebærer at syke, og ofte smittsomme pasienter oppholder seg i samme rom som og friske sped- og småbarn med foreldre. Det er da et paradoks at syke barn ikke ønskes på helsestasjonen på grunn av smittefare. 
Foreldre har gitt uttrykk for bekymring for smitte, spesielt under influensasesongene. Syke pasienter har undret seg over at legekontor og helsestasjon deler venterom, og flere pasienter har også klaget på støy og uro på venterommet. Premature - og andre barn som er spesielt sårbare for smitte, må i stedet for time på helsestasjonen ha hjemmebesøk i lang tid.

Vurdering:
Fagmiljøet ved Helsestasjons- og skolehelsetjenesten vurderer forholdene ved Åsen helsestasjon som lite egnet for å drive helsestasjonstjeneste etter dagens standard. Det hevdes at familiene vil kunne få et bedre tilbud ved å slå sammen Åsen og Skogn helsestasjon. Dette gjelder både i forhold til generell tilgjengelighet, bedre lokaler/fasiliteter og muligheter for gruppetilbud sammen med andre foreldre. I tillegg vil det bli et større fagmiljø med 2 helsesøstre og 2 leger, og det kan deles på merkantil ressurs.

Åsen og Skogn helsestasjon er foreslått samlokalisert i 2005, 2007 og 2009 i forbindelse med budsjettbehandlingene og innsparingsforslag fra enheten BaFa. De faglige begrunnelsene har vært de samme som i dette saksframlegget. Det er ikke funnet rom for nødvendige endringer ved helsestasjonen i Åsen i mellomtiden, og forholdene har ikke blitt bedre med årene. 

Det vurderes derfor slik at om det fortsatt skal være helsestasjon i Åsen, må lokalene oppgraderes for å oppnå et forsvarlig tilbud for barn og deres familier. Det må lages eget venterom som er adskilt fra legekontorets venterom, og det er nødvendig med et egnet stellerom og toalett for helsestasjonens brukere. Videre bør det settes inn telefonsentral som kobles opp mot Levanger rådhus, slik at helsestasjonen blir mer tilgjenglig for de som ønsker råd, veiledning eller en ekstra time.  Det bør opprettes stilling som assistent i 20%, og ordnes en egnet kontorplass.
 
Hva må til for å få til en samlokalisering?
Ordningen kan starte i eksisterende lokaler, med kun små justeringer. Det er uproblematisk for helsesøster og lege å bytte arbeidsplass, ettersom det fines egnede rom for dette. Helsestasjonen for Åsen/Skogn vil være betjent av to helsesøstre, to leger og assistent.

Fordeler og ulemper med samlokaliseringen
De fleste fra Åsen vil få økt kjøretid, og ingen vil få gangavstand til helsestasjonen. Skogn helsestasjon ligger ved Skogn jernbanestasjon og tog er et slik et alternativ til bil.

Ved samlokalisering vil helsestasjonstilbudet bli ivaretatt som i dag for brukerne, men med et utvidet tilbud for brukerne fra Åsen, ettersom det vil være mulig å være fleksibel på dager, og fordi det er lettere å sette sammen grupper med et større barnegrunnlag. Åsen/Skogn helsestasjon vil kunne tilby familier fra Åsen en moderne, tilrettelagt og innbydende helsestasjon med eget, stort leke/venterom med lekeområder, sofakrok for amming, store kontorer og et smittevernet miljø.

Oppsummeringsvis vil en samlokalisering, når en ser bort fra kjøreavstand, innebære en oppgradering av tilbudet til brukerne, bedre samarbeid mellom distriktene, bedre ressursutnyttelse og tryggere arbeidsmiljø for de ansatte. Rådmannen anbefaler derfor at helsestasjonen ved Åsen legekontor flyttes til Skogn helsestasjon for en prøveperiode på ett år, med virkning fra 1. mars 2012. Tilbudet evalueres av brukere og helsesøster ved slutten av driftsåret. Rådmannen anbefaler derfor at helsestasjonen ved Åsen legekontor flyttes til Skogn helsestasjon for en prøveperiode på ett år, med virkning fra 1. mars 2012. Tilbudet evalueres av brukere og helsesøster ved slutten av driftsåret.
    Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 07.12.2011 17:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051