Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 06.11.13 - sak 49/13 - Studentbarnehagene i Levanger-søknad om studentspesifikk tilrettelegging og støtte fra 2014

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2013/6886 - /223
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 06.11.13 49/13

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Søknad om studentspesifikk tilrettelegging og støtte til studentbarnehager i Levanger avslås. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Innspill fra Studentsamskipnaden(SINOT) i Nord-Trøndelag i møte 06.10.13 samt søknad fra SINOT av 10.10.13.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Barnehageadministrasjonen hadde 10.oktober d.å. møte med studentbarnehagene Røstad og Trimia hvor en diskuterte framtidsplaner, budsjett etc. Her signaliserte daglig leder for SINOT at de ville sende en søknad til alle vertskommuner i Nord-Trøndelag hvor en ber om studentspesifikt tilskudd basert på særtiltak for studenter.

Det opplyses i søknaden til vertskommunene i Nord-Trøndelag blant annet at studentbarnehagene gir studenttilpasset tilbud som er nødvendig for at studentene kan studere (sml. søknad). Det vises ellers til Trondheim kommune som i flere år har gitt tilskudd til studentbarnehager i kommunen.

Ved henvendelse til Trondheim kommune får vi opplyst at de gir en årlig støtte til studentbarnehagene på kr. 490.000,- Totalt er det 254 barn som har plass i studentbarnehagene i Trondheim, altså en støtte pr. barn på kr. 1929,-. I Levanger er det pr. dato 44 barn. Med utgangspunkt i støtte som gis av Trondheim kommune utgjør dette kr. 84.846,-

Rådmannen har vært i kontakt med Steinkjer og Namsos i forhold til søknaden.

Steinkjer vil avslå søknaden, mens Namsos ennå ikke har behandlet saken.

Vurdering:

Levanger kommune ønsker å framstå som en god vertskommune. Vi ser at tiltakene som gjennomføres i studentbarnehagene er meget godt tilpasset studentenes situasjon.

I forbindelse med barnehageopptak vil vi imidlertid bestrebe oss på å finne gode alternative tilbud i andre barnehager for de studenter som ikke vil få plass i studentbarnehagene. Øvrige barnehager har imidlertid ikke muligheter til å skreddersy et spesielt tilbud til målgruppen. 

Vi har pr. i dag en god dialog med studentbarnehagene vedrørende opptak, og kommunen ønsker også i framtida å yte service overfor studenter som trenger barnehageplass. Vi vil blant annet gjennom våre nettsider gi studentbarnehagen muligheter til å markedsføre seg på lik linje med andre ikke-kommunale barnehager. Vi vil også gjennom henvendelser fra studentbarnehagene og studentene til barnehageadministrasjonen og servicekontor gi best mulig informasjon om barnehagetilbudet i kommunen. 

Studentbarnehagene gir også tilbud til andre brukere da en ikke kan operere med tomme plasser, dette vil selvsagt alltid være en utfordring da antall studenter som har behov for barnehageplass vil variere fra år til år. Kommunen vil se på muligheter innenfor lovverket til å opptre fleksibelt i forhold til inntak av barn så lenge dette er innenfor bestemmelsene om lov om barnehager med forskrifter.

Da rammene for barnehagedrift totalt sett er svært knappe i Levanger kommune, vil vi imidlertid ikke ha muligheter til å gi særskilt støtte til våre to studentbarnehager.

Rådmannen innstiller derfor på å avslå søknaden.

Dersom driftskomiteen velger å gi støtte må saken videre til behandling i Formannskapet.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 06.11.2013 17:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051