Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 04.12.13 - sak 54/13 - Barnas Verdensdager. Ny organisering

Frode Asbjørn Hallem - klikk for personkort
Saksbehandler: Frode Asbjørn Hallem
Arkivref. 2013/7954
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 04.12.13 54/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Samarbeidsavtalen mellom Levanger kommune, HiNT, MiNT (Musikktjenesten i Nord-Trøndelag), SINOT og Utdanningsforbundet for Barnas Verdensdager vedtas
  2. Midler for 2014 dekkes innenfor kulturenhetens budsjett  


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

  1. Samarbeidsavtale mellom Levanger kommune_HiNT_ MiNT_Utdanningsforbundet_SiNOT PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Barnas Verdensdager (BVD) er en internasjonal familiefestival, en møteplass med ulike musikk- og kulturuttrykk fra ulike verdensdeler, med verksteder, forestillinger, konserter, matretter og utstillinger for barn i alle aldre. Deltakelse er gratis for publikum

Barnas Verdensdager har vært arrangert i 15 år av Rikskonsertene i samarbeid med Oslo World Music festival. I 2008 tok Barnas verdensdager steget ut av hovedstaden for å slå rot også andre steder rundt i landet. I dag er målet nådd om at Barnas verdensdager skal gjennomføres i alle landets fylker. Fra og med 2013 trakk Rikskonsertene seg ut av samarbeidet.

I 2012 initierte Musikk i Nord-Trøndelag (MiNT) et samarbeid mellom Levanger kommune v/ Frol oppvekstsenter, kulturenheten v/Kulturskolen og Innvandrertjenesten, HiNT, Utdanningsforbundet og Rikskonsertene et samarbeid der man ønsket å opprette Barnas Verdensdager med base i Levanger. Det var ønskelig at Levanger kunne være vertskommune. Samarbeidet ble igangsatt og 29. september 2012 ble første Barnas Verdensdager arrangert på Campus Røstad i Levanger. Ca. 1600 publikummere fant da veien til Røstad.  Dette viser at det er et behov for arrangement av denne typen.

Det er ønskelig at Barnas Verdensdager skal kunne være en arena for det lokale mangfoldsarbeidet i kommunen og i regionen. Prosjektet vil kunne bidra til en fruktbar etterbruk av de mange initiativ som så dagens lys i "mangfoldsåret 2008", regionalt og lokalt, så vel som at det skal kunne kobles sammen nye samarbeidskonstellasjoner. Samarbeidspartnernes bidrag består i kompetanseoverføring, veiledning, oppfølging, og ikke minst engasjementet av erfarne, profesjonelle utøvere innen verdensmusikk- og dans.

På Barnas Verdensdager møter publikum et program med kulturuttrykk fra mange verdenshjørner, gjennom verksteder (workshops), konserter, utstillinger og forestillinger. Verdensmusikken står sentralt, men konseptet innlemmer også utøvere innenfor andre kunstformer. Familietilbudet er gratis og åpner for nye publikumsgrupper, ikke minst fra det flerkulturelle Norge. Det legges vekt på et allsidig og variert program, med tilbud for flere aldersgrupper og deltakelse i aktiviteter som barn og voksne kan gjøre sammen. Dekor og sanseinntrykk bidrar til en helhetsopplevelse av de ulike kulturene.

Gjennomføring av Barnas Verdensdager i 2013 ble, også en stor publikumssuksess noe som også følger av et meget godt samarbeid mellom sterke kultur- og utdanningsaktører i fylket. Det er ønskelig fra partene om å sikre og forsterke samarbeidet framover gjennom å etablere et 3-årig prosjekt. Levanger kommune er bedt om å ta på seg rollen som prosjekteier og med prosjektledelse fra MiNT. En 3-årig samarbeidsavtale skal sikre videreføring av BVD fram til 2017, med en intensjon om videreføring i den neste tre-årsperioden. Samarbeidspartene skal foreta en årlig evaluering av avtalen som kan sies opp av en eller flere av partene, men da senest 15. januar i det kalenderåret oppsigelsen skal gjelde fra. 

Følgende samarbeidspartnere inngår i samarbeidsavtalen: Musikk i Nord-Trøndelag (MiNT), HiNT, Studentorganisasjonen SiNOT, Utdanningsforbundet og Levanger kommune.
Det etableres ei prosjektgruppe som fordeler arbeidsoppgaver og har ansvar for gjennomføring av prosjektet.  Ei styringsgruppe forankres med basis i de samarbeidende institusjonene for prosjektet

Alle samarbeidspartene deltar med arbeidsinnsats og økonomiske tilskudd med unntak av Utdanningsforbundet og SiNOT som deltar med arbeidsinnsats. Det påregnes et økonomisk tilskudd fra Levanger på kr. 40 000.- for 2014. Viser for øvrig til budsjettforslag for 2014 som inngår i vedlagte samarbeidsavtale.

Vurdering:

Barnas Verdensdager (BVD) i 2012 og 2013 arrangert på HiNT, Røstad var en stor arrangementsmessig og publikumsmessig suksess.  I 2013 var i overkant av 1.600 besøkende innom familiearrangementene. Det er nedlagt et stort, samhandlende arbeid mellom ulike instanser i fylket for å gjennomføre BVD. Som vertskommune for HiNT og SiNOT og som samarbeidspartner med MiNT, har kommunen ivaretatt sin vertskapsrolle på en god måte. 

Både Kommunedelplanens samfunnsdel, gjeldende Strategiske Kulturplan (2005-2010) og Oppvekstplanen vektlegger betydningen av satsing på barn og unge. Kommunen legger stor vekt på interaksjon og samhandling mellom ulike grupper i vårt lokalsamfunn, uavhengig av alder og etnisk tilhørighet. Levanger kommune er dessuten en toneangivende mottakskommune for flyktninger og asylsøkere, og har utmerket seg med gode kvaliteter i sin integreringsmodell. Det er derfor naturlig at ulike deler av kommunen innen oppvekst, innvandrertjenesten og kultur har deltatt i planlegging og gjennomføring av BVD i 2012 og 2013. På denne måten har BVD utløst betydelige ressurser gjennom tverrsektorielt samarbeid. 

Barnas Verdensdager er et nyskapende tiltak som når mange barn og unge og som involverer mange samarbeidspartnere. Rådmannen tilrår at Levanger kommune tar på seg prosjekteierskapet for Barnas Verdensdager i perioden 2014-2016, jmf vedlagte samarbeidsavtale. Friske midler for 2014 tilrås dekt innenfor kulturenhetens eget budsjett.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 04.12.2013 18:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051