Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 04.12.13 - sak 53/13 - Spillemidler til idrettsanlegg 2013/2014 - Prioritering av søknader

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2013/7658
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 04.12.13 53/13
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for søknadsperioden 2013-2014:

Ordinære anlegg:

 1. Levanger kommune - svømmehall, overvåkningsanlegg og klatrevegg –  Trønderhallen (gjentatt)
 2. Innherred Motorsportsklubb - motorcrossbane – Torsbustaden (fornyet)
 3. Levanger Jeger- og fiskerlag - ny grav elgbane – Torsbustaden (fornyet)
 4. Levanger Fritidspark - rehabilitering toppdekke friidrett – Moan (fornyet)
 5. Frol IL - rehabilitering av eldre o-kart, Storlivola – Vulusjøen (fornyet)
 6. Levanger Fritidspark - rehabilitering kunstgress (fotball) – Moan (fornyet)
 7. Skogn IL - rehabilitering Hoppanlegg K-63 – Torsbustaden (fornyet)
 8. IL Aasguten - kunstgressbane (fotball) – Åsen Stadion (fornyet)
 9. Sp.Kl. Nessegutten - 7erbane kunstgress (fotball) – Nesseguttbanen (fornyet)
 10. Levanger kommune - skateanlegg – Stadionparken (ny)
 11. Frol IL - rehabilitering av eldre o-kart – Storåsen (fornyet)
 12. Levanger Jeger- og fiskerlag - kombinert trap og sportingbane – Torsbustaden (fornyet)
 13. Ytterøy IL - rehabilitering av lysanlegg – Ytterøy (ny)
 14. IL Sverre - 7erbane kunstgress – Høgberget (fornyet)
 15. Ytterøy IL - rehabilitering av løypetrase – Ytterøy (ny)
 16. Levanger kommune - kunstisanlegg – Stadionparken (ny)
 17. IL Aasguten - stokkvola 1000-årssti, toalettanlegg – Åsen (ny)
 18. Frol IL – kjeller/garasje til skihytte Storlidalen ski- og skiskytteranlegg (ny)
 19. Levanger kommune - lysanlegg – Stadionparken (ny)
 20. Levanger Judoklubb - judohall, rehabilitering av gamle Frol videregående skole – Frol (ny)
 21. Levanger judoklubb - klubblokale judohall, rehabilitering av gamle Frol videregående skole – Frol (ny)
 22. Levanger kommune - sykkelvelodrom Levanger Fritidspark – Moan (fornyet)
 23. Innherred RC bilklubb - RC-bane for bensinbiler – Torsbustaden (ny)
 24. Innherred RC bilklubb - lager/teknisk bygg – Torsbustaden (ny)
 25. Innherred RC bilklubb - klubbhus – Torsbustaden (ny)
 26. IL Aasguten - delanlegg friidrett og flerbruksareal – Åsen Stadion (ny)
 27. IL Sverre - Fabritiusbanen 7erbane kunstgress - Fabritius (ny)
 28. Levanger kommune - sykkel- og løpebane med indre aktivitetsområde – Stadionparken (ny)


Nærmiljøanlegg:

a) Innherred RC bilklubb - bane for radiostyrte biler – Torsbustaden (fornyet)

b) Skogn IL - Torsbustaden skileik, lysanlegg – Torsbustaden (fornyet)

c) Skogn IL - Torsbustaden skileik, snøproduksjon – Torsbustaden (fornyet)

d) Skogn IL - BMX-bane – Reemyra stadion, Skogn (fornyet)

e) IL Sverre - 5erbane kunstgress – Høgberget (fornyet)

f) Ankolmplassen naboring - turn- og klatreløype – Ankolm (ny)

g) Levanger kommune - elvesti Stadionparken (ny)

h) Levanger kommune - balløkke kunstgress – Stadionparken (ny)

i) Levanger kommune - skotthyll – Stadionparken (ny)

j) Levanger kommune - turn- og trim – Stadionparken (ny) 


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

 1. Idrettspolitisk plan - Handlingsprogram anlegg 2012-2013 (revidert høst 2013) PDF
   
 2. Spillemiddelsøknader 2013/2014 PDF
   
 3. Prioritering Levanger Idrettsråd 2013-2014 PDF
    
 4. Uttalelse fra SLT koordineringsgruppe PDF (utlagt 10.12.13)


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Viser til Kommunestyret 25.09.13 - sak 37/13 - Innmelding av nye anlegg til Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg 2012-2015, høst 2013

Saksopplysninger:

Generelt

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill m.v. (pengespilloven) av 28. august 1992 nr. 103 § 10. Kulturdepartementet og fylkeskommunen administrerer fordelingen av overskuddet fra Norsk Tipping - de midlene som hvert år settes av til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene.
Kommunenes oppgaver er bl.a. å veilede søkerne, godkjenne planer og sørge for at søknadene som oversendes fylkeskommunen oppfyller kravene i departementets bestemmelser. Det kan søkes om tilskudd til:

 • ordinære anlegg (både nybygg og rehabilitering)
 • nærmiljøanlegg
 • anlegg for friluftsliv i fjellet

Kommunen skal foreslå en prioritering av søknadene innenfor disse kategoriene og forslaget skal behandles politisk. Den vedtatte prioriteringslista samt søknadene med vedlegg oversendes fylkeskommunen innen 15. januar påfølgende år. Fylkeskommunen lager en samla oversikt som sendes departementet før 15. mars. Departementet fastsetter rammene for de enkelte fylkeskommuner etter en bestemt fordelingsnøkkel innen 1. mai. Fylkeskommunen fordeler det tildelte beløp og underretter søkerne innen 1. juli.

Krav til søknadene
Søkere på tilskudd fra spillemidlene kan være fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger som ikke har kommersielt formål. For å få godkjent spillemiddelsøknaden må søkere ha følgende godkjente vedlegg:

 • Idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave
 • Detaljert kostnadsoverslag
 • Finansieringsplan med redegjørelse og dokumentasjon for de enkelte poster
 • Plan for forvaltning, drift og vedlikehold
 • Dokumentasjon på eiendomsrett eller feste-/leierett av grunn (varigheten på feste-/leierett til grunn er redusert fra 40 til 30 år f.o.m. 2013/2014. For nærmiljøanlegg er kravet fortsatt 20 år). 

Søknadene deles inn i tre ulike søknadstyper:

 • Ny: Benyttes når søknaden ikke har vært fremmet tidligere.
 • Fornyet: Benyttes når søknad har vært fremmet tidligere, men ikke fått tilskudd
 • Gjentatt: Benyttes når foregående søknad har fått deltilskudd og søknaden skal fremmes på nytt. Prioriteres foran fornyede og nye søknader

Tilskuddets størrelse
Der ikke annet er bestemt, kan det søkes om tilskudd til ordinære anlegg, inkludert rehabilitering, på inntil 1/3 av godkjent kostnad. Maksimalt tilskuddsbeløp er f.o.m. 2013/2014 økt fra kr. 700 000 til kr. 1 000 000. For enkelte anleggstyper er det fastsatt særskilte maksimale tilskuddsbeløp.

For nærmiljøanlegg kan det søkes om tilskudd på 50 % av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er f.o.m. 2013/2014 økt fra kr. 200 000 til kr. 300 000. Nedre beløpsgrense for godkjent kostnad er redusert fra kr. 80 000 til kr. 50 000 (tilskudd kr. 25 000) f.o.m 2013/2014.

Endringene på tilskuddenes størrelse har ikke tilbakevirkende kraft, og gjelder kun f.o.m søknadsåret 2013/2014. For søknadene som er fremmet tidligere, gjelder fortsatt de gamle størrelsene på tilskuddene.

Nasjonale føringer
Gjennom ”Bestemmelsene for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet” fremheves følgende statlige anleggspolitikk:

1)       Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det offentlige har imidlertid ikke ansvar for å etablere anlegg for alle typer særidretter og ferdighetsnivå i alle lokale sammenhenger.

2)       Det er viktig og nødvendig at det foretas behovsvurderinger på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I den forbindelse er det viktig for staten å fremheve at de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).

3)       Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten.

4)       Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former, prioriteres særskilt.

5)       Det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utformingen av anlegg.

6)       Anleggene bør fungere som gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene.

7)       Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri disse målene.

Spillemiddelsøknader 2013/2014
I søknadsåret 2013/2014 er det 1 gjentatt søknad, 12 fornyede søknader og 14 nye søknader på ordinære anlegg. På nærmiljøanlegg er det 5 fornyede søknader og 5 nye søknader. Følgende 38 søknader er med i årets søknadsrunde:

Ordinære anlegg:

 • Levanger kommune - svømmehall, overvåkningsanlegg og klatrevegg – Trønderhallen (gjentatt)
 • Innherred Motorsportsklubb - motorcrossbane – Torsbustaden (fornyet)
 • Levanger Jeger- og fiskerlag - ny grav elgbane – Torsbustaden (fornyet)
 • Levanger Fritidspark - Rehabilitering toppdekke friidrett – Moan (fornyet)
 • Frol IL - Rehabilitering av eldre o-kart, Storlivola – Vulusjøen (fornyet)
 • Levanger Fritidspark - Rehabilitering kunstgress (fotball) – Moan (fornyet)
 • Skogn IL - Rehabilitering Hoppanlegg K-63 – Torsbustaden (fornyet)
 • IL Aasguten - Kunstgressbane (fotball) – Åsen Stadion (fornyet)
 • Sp.Kl. Nessegutten - 7erbane kunsgress (fotball) – Nesseguttbanen (fornyet)
 • Levanger kommune - skateanlegg – Stadionparken (ny)
 • Frol IL - rehabilitering av eldre o-kart – Storåsen (fornyet)
 • Levanger Jeger- og fiskerlag - kombinert trap og sportingbane – Torsbustaden (fornyet)
 • Ytterøy IL - Rahabilitering av lysanlegg – Ytterøy (ny)
 • IL Sverre - 7erbane kunstgress – Høgberget (fornyet)
 • Ytterøy IL - Rehabilitering av løypetrase – Ytterøy (ny)
 • Levanger kommune - Kunstisanlegg – Stadionparken (ny)
 • IL Aasguten - Stokkvola 1000-årssti, toalettanlegg – Åsen (ny)
 • Frol IL - Skihytte Storlidalen ski- og skiskytteranlegg, kjeller/garasje (ny)
 • Levanger kommune - Lysanlegg – Stadionparken (ny)
 • Levanger Judoklubb - Judohall, rehabilitering av gamle Frol videregående skole – Frol (ny)
 • Levanger judoklubb - Klubblokale judohall, rehabilitering av gamle Frol videregående skole – Frol (ny)
 • Levanger kommune - Sykkelvelodrom Levanger Fritidspark – Moan (fornyet)
 • Innherred RC bilklubb - RC-bane for bensinbiler – Torsbustaden (ny)
 • Innherred RC bilklubb - lager/teknisk bygg – Torsbustaden (ny)
 • Innherred RC bilklubb - Klubbhus – Torsbustaden (ny)
 • IL Aasguten-delanlegg friidrett og flerbruksareal – Åsen Stadion (ny)
 • IL Sverre - Fabritiusbanen kunstgress 7erbane – Fabritius (ny)
 • Levanger kommune - Sykkel- og løpebane med aktivitetsområde – Stadionparken  (ny)


Nærmiljøanlegg:

 • Innherred RC bilklubb - bane for radiostyrte biler – Torsbustaden (fornyet)
 • Skogn IL - Torsbustaden skileik, lysanlegg – Torsbustaden (fornyet)
 • Skogn IL - Torsbustaden skileik, snøproduksjon – Torsbustaden (fornyet)
 • Skogn IL - BMX-bane – Reemyra Stadion, Skogn (fornyet)
 • IL Sverre - 5erbane kunstgress – Høgberget (fornyet)
 • Ankolmplassen naboring - Turn- og klatreløype – Ankolm (ny)
 • Levanger kommune - Elvesti – Stadionparken (ny)
 • Levanger kommune -balløkke kunstgress – Stadionparken (ny)
 • Levanger kommune - skotthyll – Stadionparken (ny)
 • Levanger kommune - turn- og trim – Stadionparken (ny)


På nåværende tidspunkt er følgende av årets søknader ikke formelt godkjent:

 • Levanger Judoklubb - Judohall, rehabilitering av gamle Frol videregående skole – Frol (ny)
 • Levanger judoklubb - Klubblokale judohall, rehabilitering av gamle Frol videregående skole – Frol (ny)
 • Levanger kommune - Sykkelvelodrom Levanger Fritidspark – Moan (fornyet)
 • Innherred RC bilklubb - RC-bane for bensinbiler – Torsbustaden (ny)
 • Innherred RC bilklubb - lager/teknisk bygg – Torsbustaden (ny)
 • Innherred RC bilklubb - Klubbhus – Torsbustaden (ny)
 • IL Aasguten - delanlegg friidrett og flerbruksareal – Åsen Stadion (ny)
 • IL Sverre - Fabritiusbanen 7erbane kunstgress – Fabritius (ny)
 • Levanger kommune - Sykkel- og løpebane med aktivitetsområde – Stadionparken  (ny)


Ikke formelt godkjent vil si at ett eller flere av vedleggene i disse spillemiddelsøknadene ikke er ferdigstilte eller godkjente. Søkerne er gjort kjent med at søknaden formelt kan godkjennes innen 15. januar dersom alle vedlegg er godkjente og på plass innen da. Både godkjente og ikke-godkjente søknader skal sendes fylkeskommunen innen 15. januar.

Anleggene Frol IL kjeller/garasje til skihytte og Stokkvola 1000-årssti, toalettanlegg, er ikke meldt inn i Idrettspolitisk plan handlingsprogram anlegg 2012-2015. Disse anleggene er en videreutvikling av anlegg som tidligere er innvilget spillemidler , henholdsvis Frol IL skihytte og Stokkvola 1000-årssti, og anses i samråd med fylkeskommunen å være søknadsberettiget. Begge anleggene tas imidlertid inn i Idrettspolitisk plan ved neste rullering (vår 2014).

Vurdering:

Kulturdepartementet har gitt direktiv om at omsøkte prosjekter ved den årlige søknadsbehandlingen skal stilles likt og at ansiennitet ikke skal opparbeides. Prioritering mellom de nye prosjektene skjer i henhold til kommunale planer, her Idrettspolitisk plan for Levanger kommune (2010-2025) eller andre kommunale føringer. 

Levanger Idrettsråd er en sentral samarbeidspartner for kommunen i saker som angår idretten, og våren 2013 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Levanger idrettsråd og kommunen. Levanger Idrettsråd har levert sitt forslag til innstilling, og idrettsrådets prioritering av søknader er betydelig vektlagt i det endelige vedtaket.

Rådmannen prioriterer anlegg i hovedsak etter følgende kriterier, med nr. 1 som høyeste prioritet og nr. 5 som laveste prioritet:

 1. Gjentatte søknader - anlegg som tidligere har fått innvilget deler av søknadssummen
 2. Anlegg som er ferdig
 3. Anlegg som skal rehabiliteres
 4. Anlegg under oppføring
 5. Planlagte anlegg.


Innenfor disse kriteriene prioriteres anleggene i henhold til Idrettspolitisk plan. Prosjekter i tråd med mål og tiltak i planen vektlegges. I henhold til Idrettspolitisk plan og i forhold til å realisere nasjonale mål om minimum 30 minutt fysisk aktivitet daglig er det behov for å utvikle anlegg for frie aktiviteter for ungdom. Under anleggsutvikling side 16. i planen står det følgende;

«Det er også grupper av ungdommer som driver med ulike fysiske aktiviteter på siden av den organiserte idretten (bl.a. skateboard, freerunning/parkour, BMX). Det må legges til rette for at også denne gruppen får et tilbud slik at de kan drive sin aktivitet på linje med den organiserte idretten»

Dette er også i tråd med SLT-modellen som kommunen jobber etter. SLT-modellen har barn- og ungdom som sin viktigste målgruppe, og har som formål å koordinere, målrette og øke effektiviteten i den forebyggende innsatsen i nærmiljøet. SLT-modellen er en forpliktende samarbeidsmodell mellom kommune, politi og andre offentlige etater. I tillegg er frivillige organisasjoner og næringsliv sentrale aktører.

Det tas forbehold om vedtak på igangsettelse, utførelse samt reguleringsplan av Stadionparken.

Rådmannen vurderer det slik at de søknader som på nåværende tidspunkt ikke er formelt godkjente kommer nederst i prioriteringslista.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 10.12.2013 13:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051