Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 02.10.13.13 - sak 37/13 - Utekontakt i Levanger kommune

Marit E Aksnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Marit E Aksnes
  Dina von Heimburg - klikk for personkort
Saksbehandler: Dina von Heimburg

Arkivref. 2012/8397
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 02.10.13 37/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Det opprettes to 50% stillinger som utekontakt i Levanger kommune.
  2. Tiltaket søkes innarbeidet i økonomiplan og budsjett for 2014.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

I 2011 ble det ansatt en ny SLT-koordinator i Levanger kommune. (SLT: Samordning av Lokale, rusforebyggende Tiltak) SLT-koordinator sitter i Politirådet, og SLT-arbeidet er sentralt for oppfølgingen av den ruspolitiske handlingsplanen i kommunen. Arbeidet er også en viktig del av folkehelsesatsinga i Innherred samkommune og Levanger kommune.

Som en del av samordningsarbeidet, ble det etablert et tverrfaglig og enhetsovergripende koordineringsråd (enhetslederne for Barn og Familie, kultur, kommunalteknikk, NAV, Helse-og rehabilitering, Bygg og eiendom, fagansvarlige for grunnskole og barnehage, politiet, SLT-koordinator, Folkehelsekoordinator) som har som oppdrag å støtte opp under SLT-arbeidet.

Et samlet SLT-koordineringsråd i Levanger vedtok i januar 2013, at et hovedmål for året er å ansette «utekontakter» i Levanger. Det er samstemmighet om at det er behov for å styrke og støtte ungdomsmiljøet, spesielt i Levanger sentrum. Situasjonen beskrives nå av flere som prekær, og behovet for trygge voksne som ser og snakker med ungdom som “driver” er stort.

Årsrapport 2012 for Oppvekstsektoren viser blant annet til at gjeldende planverk har for lite fokus på ungdomssegmentet, og viser videre til økt fokus på folkehelse på forebyggende tiltak som rus- og kriminalitets-forebyggende arbeid. Tiltaket vil derfor bli tydeliggjort ytterligere i de kommende kommunedelplaner for kultur, oppvekst og helse.

I mai 2013 søkte Levanger kommune KRÅD (Det kriminalitetsforebyggende råd/Helsedirektoratet) om midler til 50% stilling som utekontakt. Kommunen fikk avslag på søknaden, ettersom KRÅD prioriterer opprettelse av SLT-koordinatorer i kommunene, noe Levanger kommune tidligere har fått støtte til.  Ettersom tiltaket oppleves som så viktig for ungdomsmiljøet, foreslår det koordinerende rådet et spleiselag mellom enhetene for at tiltaket skal kunne realiseres.

Stillingene som utekontakt vil ha fire hovedfunksjoner:

  1. Å være lavterskel-kontakt for ungdom på arenaer hvor ungdom ferdes i fritiden (ungdomshuset, møteplasser i sentrum og i distriktene).  Tilstedeværelse av trygge voksenpersoner vil ha en preventiv virkning i forhold til rus- og kriminalitet, gjennom å være en støtte og en samtalepartner for ungdom i forbindelse med fellesaktiviteter, eller ved å være til stede for dem.
  2. Å fange opp ungdom i risiko så tidlig som mulig, og å motivere for å ta imot hjelp/råd/veiledning av relevante hjelpeinstanser.
  3. Å støtte ungdom med etablerte problemer (eks. med en rus/kriminalitetsbakgrunn) eller med tidligere problemer.
  4. Å delta i koordinering og støtteapparatet for ungdom i kommunen gjennom deltakelse i SLT-koordineringsmøter og i samarbeid med andre prosjekter og tiltak for målgruppen.


Det er vurdert som vesentlig at det er minst to utekontakter som jobber sammen, både i forhold til sikkerhet, men også på grunn av muligheter for å gjøre løpende vurderinger sammen med noen. Det er en forutsetning at arbeidet utføres etter en oppsatt turnus, og innebærer både kveld og helgearbeid.  Organisatorisk foreslås stillingene plassert som en del av barnevernets tiltaksteam, ettersom det vil være en fordel med journal- og arkivtilgang. Det er også viktig at utekontaktene inkluderes i et barne- og ungdomsfaglig arbeidsmiljø, og at de kan veiledes og følges opp her.  

Verdal kommune har hatt utekontakter i 15 år, og har i dag 2x100 % stillinger som utekontakt som en del av sin helhetlige oppvekstsatsing.  Gjennom systematisk arbeid har Verdal kommune lyktes i å snu en negativ trend ift. rus og kriminalitet. 

Det er naturlig at utekontaktene deltar i det koordinerende rådet, og at de ellers har et nært samarbeid med frivillige, politiet, ungdomshuset, ungdoms- og videregående skoler. Evaluering av satsinga i Verdal kommune viser at det er vesentlig med oppbygging av et team som samhandler tett med relevante instanser rundt ungdommene (skole, fritid, næringsliv, kultur osv.), dersom arbeidet skal lykkes.

Vurdering:

Oppsøkende sosialt ungdomsarbeid anbefales av nasjonale helsemyndigheter som et viktig tiltak i trygghetsskapende og rusforebyggende arbeid. Et eksempel er Helsedirektoratets veileder for tidlig intervensjon på rusområdet: «Utekontaktene er i tidlig intervensjonssammenheng særlig viktig når det gjelder å oppdage og intervenere i forhold til ungdom som trenger hjelp eller støtte, men som ikke eller i utilstrekkelig grad nås av andre deler av hjelpeapparatet» (Helsedirektoratet 2009: 70).

Anbefalinger knyttet til oppsøkende sosialt ungdomsarbeid er videre beskrevet i Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid sin kommunale veileder. Et utgangspunkt for denne typen oppsøkende arbeid er erkjennelsen av at det kreves en ekstra innsats for å klare å inkludere flere i fellesskapet.

I henhold til Ungdataundersøkelsen i Levanger (høsten 2012), har de aller fleste ungdommene i Levanger det godt, og i snitt rapporterer ungdommene om sunne holdninger og verdivalg. Undersøkelsen viser imidlertid at det er overraskende mange unge som sliter med psykososiale utfordringer av ulik art. Bekymringer for framtida, ensomhet og opplevelsen av ikke å strekke til, er eksempler på disse utfordringene. Undersøkelsen viser at videre Levanger ligger på landsgjennomsnittet over hasjbruk blant ungdommer (4% på ungdomsskolen, 9% på VGS). Sammenlignet med landsgjennomsnittet er færre unge ute om kveldene. De som rapporterer at de er ute om kveldene, har i snitt større grad av problematferd, drikker mer alkohol, og bruker mer narkotiske stoffer sammenlignet med ungdommer som er mindre ute om kveldene. Undersøkelsen viser også en klar sosial gradient i utfordringsbildet.

Det er en kjent utfordring i Levanger sentrum at en stor gruppe ungdommer samles på kveldstid uten å ha et sted å være. Ungdomshuset, som brukes av enkelte ungdommer, har kun åpent to dager i uka. Politiet og andre instanser som har nær kjennskap til situasjonen mener at det har vært en uheldig utvikling i ungdomsmiljøet i løpet av sommermånedene i år, blant annet med en betydelig økning i bruk og omsetning av narkotiske stoffer. 

Trygge og synlige voksne i nærmiljøet er et vel utprøvd og godt dokumentert kriminalitet- og rusforebyggende tiltak. Ansettelse av utekontakter vil også kunne bidra til å styrke nattravn-ordninga, hvor utekontakten kan fungere som et bindeledd og veiledere ved behov.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 02.10.2013 17:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051