Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 26.06.19 - sak 9/19 - Lønnspolitisk plan i Levanger kommune

Anne Grete Wold - klikk for personkort
Saksbehandler: Anne Grete Wold
Arkivref. 2019/3412
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Administrasjonsutvalget 26.06.19 9/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Lønnspolitisk plan for Levanger kommune vedtas. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Lønnspolitisk plan i Levanger kommune PDF

2

Referat fra drøftingsmøte 140619 PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

I perioden 2005-2017 hadde Levanger og Verdal – gjennom Innherred samkommune - en felles lønnspolitisk plan. Denne planen var imidlertid svakt implementert i den kommunale organisasjonen, og den var ikke behandlet av Administrasjonsutvalgene i kommunene. 

Etter at Innherred samkommune ble oppløst, og den sentrale personalfunksjonen ble tatt inn i Levanger kommune, ble behovet for å få en egen og oppdatert lønnspolitisk plan for Levanger kommune aktualisert.

I mars 2019 ble det etablert en partssammensatt arbeidsgruppe bestående av hovedtillitsvalgte fra hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne i Levanger kommune, samt tre representanter fra arbeidsgiver (personalsjef, personalrådgiver og økonomisjef). Gruppa har i perioden mars-mai utarbeidet forslag til ny lønnspolitisk plan. Forslaget ble drøftet med alle hovedtillitsvalgte i eget drøftingsmøte 14. juni.

Formålet for Levanger kommune sin lønnspolitiske plan er å:

  • Sikre en langsiktig og overordnet styring av lønnspolitikken.
  • Gi arbeidsgiver, arbeidstakerorganisasjonene og forhandlingsutvalgene retningslinjer og føringer for prioriteringer i de lokale lønnsforhandlingene.
  • Gi grunnlag for dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene om mål og virkemidler i den lokale lønnspolitikken.
  • Bidra til at Levanger kommune opptrer som én arbeidsgiver i utøvelsen av lønnspolitikken.

 
For at lønnspolitisk plan skal fungere etter intensjonene, er det en forutsetning at ledere, tillitsvalgte og ansatte er kjent med og følger Hovedtariffavtalens bestemmelser om lønnsforhandlinger, lønnsplassering og den lokale lønnspolitikken.

Lønnspolitisk plan for Levanger kommune vurderes som en ny plan, og ikke en revidering av foregående. Derfor vil det ikke beskrives her hvilke endringer som er gjort med utgangspunkt i tidligere plan(er).

Vurdering:

Lønnspolitikken er ett av flere viktige virkemidler i arbeidsgiverpolitikken til Levanger kommune, og må utformes og virke sammen med andre personalpolitiske tiltak. Lønnspolitikken skal støtte opp under organisasjonens arbeid med å nå ønskede samfunnsmål og mål i tjenesteytingen. Lønnspolitikken skal derfor være et strategisk verktøy, både på kort og lang sikt.

Lønnspolitisk plan omfatter alle ansatte i Levanger kommune. Ledere med personal og budsjett/økonomiansvar er plassert i det som kalles Hovedtariffavtalens (HTA) kap. 3, og her skjer all lønnsdannelse lokalt. Det samme gjelder ansatte som er plassert i HTA kap. 5 (rådgivere og ansatte med høy akademisk utdanning). Alle andre ansatte er plassert i HTA kap. 4. For disse skjer hoveddelen av lønnsfastsettelsen i sentrale forhandlinger i regi av KS. Om det skal gjennomføres lokale forhandlinger besluttes dette hvert år i de sentrale forhandlingene. Å ha utdypet både de sentrale og lokale kriteriene anses derfor som viktig for at de lokale lønnsforhandlingene skal gjennomføres med gjensidig og felles forståelse om kriteriene.

Planen kan i første omgang synes lang og omfattende, men vil forhåpentligvis framstå så oversiktlig og konkret at den kan brukes som et tydelig verktøy for både ledere og tillitsvalgte når vurderinger og prioriteringer omkring lønnsfastsettelse og lønnsforhandlinger skal gjøres. Det er i betydelig omfang tatt inn direkte avskrift fra Hovedtariffavtalen (HTA) i planen, noe som er gjort med hensikt​. Rådmannens erfaring er at man i for liten grad skjeler til HTA når lønn skal vurderes og fastsettes, og at man derfor kan ha god nytte av å synliggjøre HTAs bestemmelser i planen.

Forøvrig kan følgende stikkord nevnes særskilt om hva som er tydeliggjort i foreliggende plan:

  • Lønnsforhandlinger/-plasseringer utenfor de kollektive forhandlingene skal ikke skje uten involvering av kommunalsjef/rådmann og personalsjef​ (kap 1.1).
  • HTAs kriterier for kapittel 4 og 5 er lagt inn, i tillegg til at det er utformet lokale kriterier. Alle disse kriteriene er utdypet og nærmere beskrevet i et eget kapittel i planen (kap 6). Når ansatte og ledere skal begrunne sine krav og tilbud, skal disse kriteriene brukes.
  • Uttelling og virkningstidspunkt for kompetanseheving er tydeliggjort​ (kap 6).
  • Lønnsplassering ved omplassering er presisert​ (kap 9).
  • Lønnsforhandling for vikarer og midlertidig ansatte er presisert​ (kap 10.3).


Å få en lønnspolitisk plan til å virke etter hensikten, betyr at man må jobbe med den «hele året» og at alle er kjent med den. Det er viktig å gjøre sentrale og lokale kriterier kjent i egen enhet og hos egne ansatte, og dialogen mellom leder og ansatt er en avgjørende arena for forventningsavklaring. Blant annet må det være en konkret målsetting at kriteriene blir brukt i dialog og utviklingssamtaler med ansatte / grupper av ansatte, og at ledernes tilbud og ansatte krav begrunnes iht. kriteriene i HTA og lønnspolitisk plan.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 26.06.2019 16:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051