Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 26.06.19 - sak 8/19 - Ny ledelsesplattform i Levanger kommune

Anne Grete Wold - klikk for personkort
Saksbehandler: Anne Grete Wold
Arkivref. 2019/3409
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Administrasjonsutvalget 26.06.19 8/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Administrasjonsutvalget slutter seg til rådmannens vurderinger knyttet til ny ledelsesplattform i Levanger kommune. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Ny ledelsesplattform i Levanger kommune -prosjektgruppas rapport PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Rådmannens ledergruppe besluttet høsten 2017 følgende: «Det opprettes et prosjekt i forbindelse med «nye Levanger» med mål å få på plass et helhetlig ledelsessystem, basert på oppdatert ledelsesplattform, ledelsesavtaler og styringsdialog. Arbeidet skal baseres på bl.a. KS` Guide til god ledelse. Ledelsessystemet skal gjenspeile den nye organisasjonen og de verdier og mål som den er tuftet på.» 

Følgende hovedmål ble satt for prosjektet: Utforme en ledelsesplattform for Levanger kommune, basert på KS sin veileder Guide til god ledelse. Ledelsesplattformen skal knyttes til, og bidra til å nå de strategiske samfunnsmål som kommunen har utformet for sin virksomhet.

Prosjektet fikk følgende delmål:

 • Ledelsesplattformen skal være forankret i felles verdier, etiske retningslinjer og lov- og avtaleverk som er førende for den kommunale virksomheten.
 • Ledelsesplattformen skal beskrive hva som kjennetegner god ledelse i Levanger kommune.
 • Ledelsesplattformen skal tydeliggjøre hvilke felles forventninger og krav som stilles til ledere på alle nivå i Levanger kommune.
 • Ledelsesplattformen skal tydeliggjøre hvilke kjernekompetanser det forventes at ledere i Levanger kommune skal ha.
 • Ledelsesplattformen skal legge grunnlag for hvordan lederne skal følges opp, og hva lederne blir målt på.

 
Det ble i 2018 etablert en partssammensatt prosjektgruppe som hadde som hovedoppgave å arbeide fram målene og levere en rapport der den helhetlige ledelsesplattformen er beskrevet (se vedlegg).  

I prosjektrapporten er følgende hovedelementer lagt inn i ny ledelsesplattform for Levanger kommune:

Klikk for større grafikk

Stikkordsmessig er følgende kjennetegn på god ledelse i Levanger kommune formulert:

Ledere i Levanger kommune skal

 • være endringsdyktig, omgivelsesorientert og samskapende
 • være tillitsskapende og læringssøkende
 • tilrettelegge for mestring og motivasjon
 • utvikle helsefremmende og etisk bevisste arbeidsplasser
 • vise gjennomføringskraft og evne til å prioritere tildelte ressurser
 • myndiggjøre sine medarbeidere og ha evne til selvledelse

 
De grunnleggende kjernekompetanser for utøvelse av god ledelse er beskrevet slik:

 1. Organisasjonsforståelse, rolleforståelse og kunnskap om samfunnsoppdraget
 2. Personalforvaltning, personalledelse og HMS
 3. Økonomiforvaltning og økonomistyring
 4. Forvaltningskompetanse og nødvendig kunnskap om informasjonssikkerhet
 5. Grunnleggende kunnskap om endringsprosesser: plan- og styringssystem, plan som strategi og lederverktøy, verktøy i endringsprosesser
 6. Mediehåndtering
 7. Fag og profesjon (avhenger av hvilke tjenester du leder)

 
Bruk av relevante IKT-verktøy er ansett som en gjennomgående kjernekompetanse innenfor de ulike elementene.  

Det er orientert om arbeidet i formannskapet tidligere.

Forøvrig vises til vedlegg (prosjektrapport) for detaljert informasjon omkring elementene.

Vurdering:

Ledelsesplattformen angir basis, rammer og prinsipper for hvordan ledere skal utøve sitt lederskap i Levanger kommune. Kommuneorganisasjonen skal være profesjonell og utviklingsrettet. For å være det, kreves det at lederne har et felles verdigrunnlag og riktig kompetanse som bidrar til å utvikle organisasjonen i tråd med de samfunnsmål som er satt, og i tråd med de ulike rollene som kommunen har.

Det er viktig å presisere at hovedformålet med ledelsesplattformen og operasjonalisering av denne, er at den skal bidra til at Levanger kommune når strategiske samfunnsmål og operative mål i tjenestene. Det betyr at vi anser god ledelse – som definert i plattformen – som avgjørende for å nå disse målene ved at ledelsen forvalter kommunens viktigste ressurs: de ansatte (også omtalt som humankapitalen). 

Rapporten som er vedlagt viser at prosjektgruppa har diskutert og vurdert mulig form og innhold på en systematikk knyttet til oppfølging av lederne med basis i ledelsesplattformen. Det har bl.a. vært vurdert om ulike former for målepunkter skal være gjenstand for oppfølging. Slike målepunkter kan f.eks. være nivå på medarbeidertilfredshet iht. medarbeiderundersøkelser, utvikling av sykefravær m.v.

Gruppa anbefaler imidlertid at en hovedsakelig dialogbasert og kvalitativ oppfølging er mest hensiktsmessig. Det betyr at lederavtalene må utarbeides iht. ny ledelsesplattform og at lederoppfølgingen først og fremst skal skje gjennom jevnlig dialog og årlige utviklingssamtaler. Dette er en anbefaling rådmannen støtter.

Det må derfor utarbeides ny felles mal for lederavtaler, som har en tilstrekkelig fleksibel og individuell form innenfor felles rammer. Det må også utarbeides en felles mal for utviklingssamtaler der relevante punkter fra ledelsesplattformen tas inn.

Det er underveis i vedlagte rapport gitt anbefalinger om hva som bør utarbeides og gjennomføres av opplærings- og utviklingsprogram for å operasjonalisere ledelsesplattformen. Dette vil kreve betydelige administrative ressurser i stab- og støttefunksjoner.

Rådmannen vurderer det slik at det så fort det lar seg gjør opprettes en arbeidsgruppe som utarbeider en plan for et slikt program. Det må også pekes ut en koordineringsansvarlig for gjennomføringen, slik at man får startet med implementering og drift av ledelsesplattformen allerede høsten 2019.

Rådmannen oppfatter kommunens delegeringsreglementet slik at rådmannen har myndighet til å vedta ny ledelsesplattform, men det er viktig at plattformen er politisk forankret. Rådmannen tilrår derfor at administrasjonsutvalget slutter seg til rådmannens vurderinger.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 26.06.2019 16:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051